พุทธศาสนสุภาษิตกระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

ขอบข่ายหลักสูตรใหม่ ปีพ.ศ.๒๕๖๔

  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

  อัตตวรรค คือหมวดตน

  อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน

  อัตตวรรค คือหมวดตน

  อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตน

  อัตตวรรค คือหมวดตน

  ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ดี

  ทานวรรค คือหมวดทาน

  ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

  ทานวรรค คือหมวดทาน

  ทเทยฺย ปุริโส ทานํ คนควรให้ของที่ควรให้

  ทานวรรค คือหมวดทาน

  ขนฺติ สาหสวารณา ความอดทนห้ามซึ่งความผลุนผลันไว้ได้

  ขันติวรรค คือหมวดอดทน

  ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

  ขันติวรรค คือหมวดอดทน

  ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์

  ขันติวรรค คือหมวดอดทน

  วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะผ่านพ้นความทุกข์ลำบากได้เพราะความเพียร

  วิริยวรรค คือหมวดความเพียร

  หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ คนที่ผัดวันประกันพรุ่งย่อมจะเสื่อมเสียหาย

  วิริยวรรค คือหมวดความเพียร

  อชฺเชว กิจฺมาตาปฺปํ ควรรีบทำความเพียรในวันนี้

  วิริยวรรค คือหมวดความเพียร

  อกฺโกเธน ชิเน โกธํ พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ

  ชยวรรค คือหมวดชนะ

  อสาธุ สาธุนา ชิเน พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี

  ชยวรรค คือหมวดชนะ

  สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง

  ชยวรรค คือหมวดชนะ

{fullwidth}