เกี่ยวกับ PRAVITCHO ?

(คำว่า PRAVITCHO ให้อ่านว่า "ปวิชฺโช") เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เราปรารถนาและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาตรี โท เอก ตลอดถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้

เพราะว่า "การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (นักธรรม-ธรรมศึกษา)" เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนและมีการทำข้อสอบธรรมสนามหลวงทุกปี เราจึงอยากมีส่วนช่วยผู้เรียนทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป ได้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยาธรรม อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ถูกต้องและกว้างไกลออกไปสิ่งที่เรากำลังทำ

  เนื้อหาติวเข้มเตรียมสอบธรรมสนามหลวง

  Content

  เรามีความปรารถนาและกำลังสร้างเนื้อหาติวเข้มเตรียมสอบธรรมสนามหลวง แก่ผู้เรียนนักธรรมและธรรมศึกษาทุกระดับชั้น (ตรีโทเอก)

  การเรียนการสอนติวเข้มเตรียมสอบธรรมสนามหลวง

  Learning

  เราดำเนินตามขอบข่ายการเรียนการสอนและการออกสอบธรรมสนามหลวง (ขอบข่ายปีพ.ศ.๒๕๖๑ และพ.ศ.๒๕๖๔) ตรงตามสนามหลวงแผนกธรรม

  ฝึกทำข้อสอบติวเข้มเตรียมสอบธรรมสนามหลวง

  Training

  ผู้เรียนส่วนหนึ่งศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการอ่านแนวข้อสอบ เก็งข้อสอบ ฝึกเขียนกระทู้ธรรม ก่อนสอบธรรมสนามหลวง

เราเชื่อว่า

To Day

ในวันนี้แม้จะยังไม่มากพอ แต่เบื้องหลังการทำงาน เราคิดและพัฒนาเนื้อหาของเราให้ดี มีประโยชน์ และทำออกมาให้มากขึ้น

What We Hope

การพัฒนาเนื้อหาหรือคอนเทนต์ของเราจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาที่เรียน และก้าวไปสู่ความสำเร็จคู่คุณธรรม โดยไม่มีการทุจริตข้อสอบ

We Love

ปวิชฺโช คือผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความรัก และเข้าใจในสิ่งที่ทำ และเราจึงทุ่มเทเวลาสร้างเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ

คติธรรม

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

{fullwidth}