Terms and Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

เว็บไซต์ pravitcho.com (ซึ่งจะเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ "เว็บบล็อก" ก็ได้) ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาต่อการเรียน การสอน และการสอบธรรมสนามหลวง(นักธรรมและศึกษาชั้นตรี-โท-เอก) ดังนั้น ผู้เข้าใช้เว็บไซต์นี้จึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดที่เราจะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565


1. เนื้อหาบนเว็บไซต์

ส่วนที่ 1: บรรดาข้อความ รูปภาพหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้ และที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาหาความรู้
ส่วนที่ 2: ข้อความและข้อมูลบางส่วนซึ่งเกิดจากประสบการณ์ แนวคิด ความรู้ของผู้จัดทำเอง โดยผ่านการเรียนนักธรรมและธรรมศึกษามาโดยตรง
ส่วนที่ 3: บรรดารูปภาพต่างๆ บางส่วนเราได้นำมาจากแหล่งที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ หรือที่เป็นรูปภาพให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี เช่น pixabay, pexels, เป็นต้น

ซึ่งผู้จัดทำได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ และเนื้อหาที่เรานำเสนอนั้น ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ เพื่อให้ถูกต้องและทันสมัยสอดคล้องกับในอนาคตต่อไป


2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    2.1) ทำซ้ำ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อนล่วงหน้า
    2.2) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใดก็ตาม
    2.3) กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าจากเราก่อน
    2.4) การตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา หรือสมาชิกผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือบุคคลภายนอก
    2.5) กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
    2.6) ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต์นี้ ไม่เช่นนั้นเราจะบล็อกไอพีของท่าน หรือระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า


3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ในการนำเสนอเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอบสนามหลวง(นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก) เท่านั้น


4. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์: samanavit@gmail.com

{fullwidth}