ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา

ขอบข่ายหลักสูตรใหม่

ขอบข่ายการเขียนธรรมศึกษาชั้นตรี

ใช้ขอบข่ายหลักสูตร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ใช้ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกสอบธรรมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

{getButton} $text={หลักสูตร ๒๕๖๔} $color={#009933}
ขอบข่ายการเขียนธรรมศึกษาชั้นโท

ใช้ขอบข่ายหลักสูตร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ใช้ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกสอบธรรมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

{getButton} $text={หลักสูตร ๒๕๖๑} $color={#009933}
ขอบข่ายการเขียนธรรมศึกษาชั้นตรี

ใช้ขอบข่ายหลักสูตร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ใช้ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกสอบธรรมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

{getButton} $text={หลักสูตร ๒๕๖๑} $color={#009933}


ดูขอบข่ายหลักสูตร ปีพ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๙ ช่วงชั้นใหม่คลิกดูหนังสือธรรมศึกษา
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถม[PDF]

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยม[PDF]

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดม[PDF](ส่วนอ้างอิง)

ประกาศจากสนามหลวงแผนกธรรม

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๙ ช่วงชั้น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (แบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่)
ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๑

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
http://www.gongtham.net/
{fullwidth}