ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษาในปัจจุบัน

ขอบข่ายหลักสูตรใหม่

ขอบข่ายการเขียนธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษาชั้นตรี
ใช้ขอบข่ายหลักสูตร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ในธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับช่วงชั้นประถม-มัธยม-อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

{getButton} $text={ดูหลักสูตร ๒๕๖๔} $color={#009933}
ขอบข่ายการเขียนธรรมศึกษาชั้นโท

ธรรมศึกษาชั้นโท
ใช้ขอบข่ายหลักสูตร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ในธรรมศึกษาชั้นโท ระดับช่วงชั้นประถม-มัธยม-อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

{getButton} $text={ดูหลักสูตร ๒๕๖๔} $color={#009933}
ขอบข่ายการเขียนธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษาชั้นเอก
ใช้ขอบข่ายหลักสูตร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ในธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับช่วงชั้นประถม-มัธยม-อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ยังให้ใช้ไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๖

{getButton} $text={ดูหลักสูตร ๒๕๖๑} $color={#009933}


ขอบข่ายหลักสูตร ปีพ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๙ ช่วงชั้นใหม่หนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถม[PDF]

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยม[PDF]

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดม[PDF](ส่วนอ้างอิง)

ประกาศจากสนามหลวงแผนกธรรม

ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๙ ช่วงชั้น ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (แบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่)
ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๑

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
http://www.gongtham.net/
{fullwidth}