Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นตรี (สุภาษิตที่ ๒)

<h1>ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรีระดับประถมศึกษา</h1>

<h2>ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข</h2>

ส.ม. (สวดมนต์ฉบับหลวง)

ที่มาของสุภาษิต
( ส. ม. ) = สวดมนต์ฉบับหลวง

ประเด็นหลักที่ต้องอธิบาย
- ความอดทน คืออะไร
- ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
- เหตุที่ควรอดทน ๔ ประเภท
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
- มนาโป โหติ ขนฺติโก.
- ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของคนอื่น)
- อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
- ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวเขียนอธิบายเนื้อหา

ขันติ ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ความโกรธ ความไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็น จัดตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานอันเป็นสัมมาอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรีบยน ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทรหิวกระหายเป็น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ อดทนต่อความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อการทำล่วงเกินของคนอื่น เช่น อดทนต่อคำด่า คำเสียดสี หรือทนต่ออารมณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บใจต่างๆ
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส คือ อดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรม

ผู้มีความอดทนย่อมได้รับประโยชน์สุข คือ ได้รับการยกย่องสรรเสริญ มีเกียรติ มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับถือของชนทั้งหลาย ย่อมได้รับประโยชน์ในภพหน้า มีสวรรคสมบัติ เป็นต้น และประโยชน์สูงสุดที่พึงได้นับคือพระนิพพาน อันเป็นปรมัตถประโยชน์

<h1>ตัวอย่างวิธีการเขียนกระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>

ไม่มีความคิดเห็น