สุภาษิตที่ ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา

<h1>สุภาษิตที่ ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี  ระดับประถมศึกษา</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ส. ม.) = หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- ความอดทน คืออะไร
- ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้อย่างไร


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
- เหตุที่ควรอดทน ๔ ประเภท
- ความอดทน ๒ ลักษณะ
- เรื่องอื่นๆ (ไม่บังคับ)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
ขันติ คืออย่างไร
ขันติ คือ ความอดทน หมายถึง ความยืนหยัดไม่ท้อถอย ความอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบกายและใจ ได้แก่ ความร้อน หนาว และกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง เป็นต้น

อดทน ๒ ลักษณะ
๑) อดทนต่อสิ่งเย้ายวน ทำให้หลงใหลอยากได้มาครอง
๒) อดทนต่อสิ่งยั่วเย้า ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจ เกิดความโกรธขึ้น

เหตุที่ควรอดทน ๔ อย่าง
๑. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ เช่น ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทนหิวกระหาย เป็นต้น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา เช่น ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินควรเมื่อประสบความเจ็บไข้ได้ป่วย
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ เช่น ไม่แสดงอาการโกรธ หรือไม่พอใจเมื่อถูกกระทบกระแทกแดกดันเสียดสี
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส เช่น ไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น

ความอดทนนำประโยชน์สุขมาให้
คือ ประโยชน์ในชาตินี้ ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญ มีเกียรติ มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับถือและชอบใจของชนทั้งหลาย และประโยชน์ในภพหน้า มีสวรรคสมบัติ เป็นต้น และประโยชน์สูงสุดที่พึงได้คือพระนิพพาน อันเป็นปรมัตถประโยชน์{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนอธิบายสุภาษิตกระทู้ธรรมชั้นตรี ๒</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads