กำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ปี 2567

กำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรม เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

วันสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นักธรรมชั้นตรี (สมัยที่ ๑)

ตั้งแต่วันที่ 11-14 ตุลาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 11 เดือน ตุลาคม 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันเสาร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาธรรม

วันอาทิตย์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ

วันจันทร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาวินัยวันสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ปีพ.ศ.๒๕๖๗

นักธรรมชั้นโทและเอก(สมัยที่ ๒)

ตั้งแต่วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาธรรม

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาวินัยวันสอบธรรมศึกษา สอบธรรมสนามหลวง ปี๒๖๗๘

ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก (นักเรียนและประชาชนทั่วไป)

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567

เวลา ๐๘:๓๐-๑๑:๓๐ น.
สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

เวลา ๑๓:๐๐-๑๓:๕๐ น.
สอบวิชาธรรม

เวลา ๑๔:๐๐-๑๔:๕๐ น.
สอบวิชาพุทธ

เวลา ๑๕:๐๐-๑๕:๕๐ น.
สอบวิชาวินัย
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT