อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา "ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับอุดม | สุภาษิตที่ ๒

กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมชั้นตรี,เรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี,อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน

อ่านบาลีว่า:
อัด-ตา-นัง, ทะ-มะ-ยัน-ติ, สัพ-พะ-ตา


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา
ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน

ผู้ประพฤติดี ในทางโลก หมายถึง ผู้ที่หมั่นสร้างสมอบรมคุณงามความดี ทำประโยชน์ให้สังคม ประเทศชาติบ้านเมือง มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นต้น ในทางธรรม หมายถึง ผู้ที่ดำรงตนอยู่ในทาน ศีล สมาธิ ประพฤติความดีงาม มีความสำรวมกาย วาจา ใจ ให้ห่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

บุคคลที่จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติดี ไม่ว่าจะเป็นความดีระดับไหนก็ตาม ย่อมต้องผ่านการฝึกฝนมาแล้วทั้งนั้น จะเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องผ่านการฝึกฝน จะเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ต้องผ่านการฝึกฝนทั้งนั้น เพราะธรรมดาจิตของมนุษย์นี้เหมือนม้าพยศ มีปกติไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำ การที่จะประคับประคองจิตไม่ให้ไหลลงต่ำได้นั้น

สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ธรรมบท
ตัวย่อสุภาษิต:
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๔)


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT