อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ "ควรรีบทำความเพียรในวันนี้" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับอุดม | สุภาษิตที่ ๑๒

กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมชั้นตรี,เรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี,อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ ควรรีบทำความเพียรในวันนี้

อ่านบาลีว่า:
อัด-เช-วะ, กิด-จะ-มา-ตับ-ปัง


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ
ควรรีบทำความเพียรในวันนี้

คำว่า ความเพียร ในที่นี้หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งของอิทธิบาทธรรม ๔ ประการ คือหลักธรรมที่ทำให้บุคคลทำการงานประสบผลสำเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรม คือข้อ วิริยะ ความเพียร

คนที่มีความเพียรหรือคนขยัน จะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อการงาน งานหนักก็ทำ งานเบาก็ทำ ไม่เลือกงาน มีความเพียรความอดทนทำงานตามหน้าที่ของตน และคนประเภทนี้จะไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ทำการงานที่ทำให้สำเร็จ ไม่ดองงานให้ทับถมกันเป็นดินพอกหางหมู

เพราะการผัดวันประกันพรุ่งเป็นลักษณะของคนเกียจคร้าน แต่เมื่อบุคคลประกอบความเพียร และความอดทน คือใช้หลักธรรมข้อวิริยะและขันติแล้ว ย่อมจะพาตนไปสู่ความสำเร็จได้ อีกทั้งย่อมจะมีโอกาสทำงานได้สำเร็จมากกว่าคนอื่นๆ

ดังนั้น บุคคลทั้งหลายพึงควรเร่งทำความขยันหมั่นเพียรและความอดทน ตั้งใจทำการงานนั้นๆ ให้สำเร็จ ในสุดก็จะได้รับประโยชน์และความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสืบต่อไ

สุภาษิตมาใน:
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, ขุททกนิกาย ชาดก มหานิบาต
ตัวย่อสุภาษิต:
(ม.อุป. ๑๔/๓๔๘, ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๑๖๕)


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT