๕ สุภาษิตยอดนิยม นักธรรมชั้นโท ใช้เชื่อมกระทู้ได้ทุกปี

<h1>๕ สุภาษิตยอดนิยม นักธรรมชั้นโท ใช้เชื่อมกระทู้ได้ทุกปี</h1>แนะนำ ๕ สุภาษิตยอดนิยมนักธรรมชั้นโท สำหรับแต่งกระทู้ธรรม ใช้เป็นสุภาษิตบทเชื่อมกับสุภาษิตบทตั้งที่ทางสนามหลวงออกเป็นปัญหายกขึ้นก่อน เพื่อให้นักเรียนแต่งแก้ เพราะการแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรมนั้น ต้องมีกระทู้ (สุภาษิตรับ) และต้องสอดคล้องสมเรื่องกับกระทู้บทตั้งด้วย ซึ่งทั้ง ๕ สุภาษิตต่อไปนี้ นักเรียนสามารถนำไปอ้างเป็นสุภาษิตบทเชื่อมได้ ไม่ว่าจะยกสุภาษิตบทไหนเชื่อมก่อน และสุภาษิตบทที่เหลือก็ให้เชื่อมต่อร้อยเรียงกันไปได้เลย


<h1>ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ, บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว.</h1>


<h1>อตฺตทตฺถํ ปเตฺเถน พหุนาปิ ร หาปเย อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปสุโต สิยา, บุคคลไม่ควรพล่าประโยชน์ของตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก รู้จักประโยชน์ของตนแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน.</h1>


<h1>โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ, ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประโยชน์.</h1>


<h1>ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย,ถ้าบุคคลจะกระทําบุญ ควรทําบุญนั้นบ่อย ๆ ควรทําความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนําความสุขมาให้.</h1>


<h1>อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ อตฺถาวโห ว ขนฺติโก สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก, ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่น ผู้มีขันติ ชื่อเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน.</h1>


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT