Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นโท (สุภาษิตที่ ๑)

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นโท,สภาษิตชั้นโท,ระดับประถม

อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ อตฺถาวโห ว ขนฺติโก,กระทู้ธรรมชั้นโท

ส. ม. ๒๒๒.

ที่มาของสุภาษิต
( ส. ม. ) = สวดมนต์ฉบับหลวง

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ขันติคืออะไร
- ผู้มีขันติมีลักษณะอย่างไร
- ผู้มีขันตินำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนและคนอื่นอย่างไร
- ผู้มีขันติชื่อว่าขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพานอย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมอันทำให้งาม ๒
- กุศลมูล,อกุศลมูล ๓
- ปธาน ๔
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
สีลสมาธิคุณานํ    ขนฺติ ปธานการณ
สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา    ขนฺตยาเยว วฑฺฒนฺติ เต.
ขันติเป็นประธาน เป็นเหตุแห่งคุณคือศีลและสมาธิ
กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญ เพราะขันติเท่านั้น.
เกวลานํปิ ปาปานํ    ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ
ครหกลหาทีนํ    มูลํ ขนฺติ ขนฺติโก.
ขันติย่อมตัดรากแห่งบาปทั้งสิ้น ผู้มีขันติชื่อว่าย่อม
ขุดรากแห่งความติเตียนและการทะเลาะกันเป็นต้นได้.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวเขียนอธิบายเนื้อหา

ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ความโกรธ ความไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็น จัดตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานอันเป็นสัมมาอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรีบยน ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทรหิวกระหายเป็น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ อดทนต่อความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อการทำล่วงเกินของคนอื่น เช่น อดทนต่อคำด่า คำเสียดสี หรือทนต่ออารมณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บใจต่างๆ
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส คือ อดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรม

ผู้มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์ เพราะคนที่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบได้ ย่อมไม่ก่อเวรก่อภัยกับใคร

ผู้มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางนิพพาน เพราะความอดทนนี้เป็นตบะ คือความเพียรเครื่องเผากิเลส กล่าวคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรให้กุศลเกิดมีขึ้น และเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญต่อไป เมื่อมีความอดทนเช่นนี้ย่อมเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

ไม่มีความคิดเห็น