สุภาษิตยอดนิยม นักธรรมชั้นโท ๔

<h2>สุภาษิตยอดนิยม นักธรรมชั้นโท ๔,สุภาษิตนักธรรมชั้นโท</h2>

ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.

ที่มาของสุภาษิต
( ขุ. ธ. ) = ขุททกนิกาย ธรรมบท


ประเด็นอธิบายสุภาษิต
- บุญ หมายถึงอะไร
- ทำไมคนเราเกิดมาจึงต้องทำบุญ
- การทำบุญที่ดีนั้น ควรทำอย่างไร

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
ที่มา: ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.
ที่มา: สํ. ส. ๑๕/๓๓๓.
- อื่นๆ ได้

หลักธรรมประกอบอธิบาย
- บุญกิริยาวัตถุ ๓
- บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
- อื่นๆ

แนวนำมาอธิบายสุภาษิต
บุญ คืออะไร
คือ คุณความดี เป็นชื่อของความสุข
การทำบุญ คืออะไร
คือ การทำความดีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทาน การรักษาศีล การรู้จักชำระจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการเจริญสมาธิภาวนา เป็นต้น
ทำไมจึงต้องทำบุญบ่อยๆ
เพราะเมื่อบุคคลทำบุญบ่อยๆ เข้าบุญจะช่วยพัฒนาบุคคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ ของผู้นั้นให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นกัลยาณชน หากทำไปเรื่อยๆ ย่อมสามารถพัฒนาขึ้นสู่ชั้นความเป็นพระอริยบุคคลได้ ฯลฯ
การทำบุญที่ดี
คือ เมื่อคิดจะทำบุญแล้วต้องรีบทำทันทีและต้องทำบ่อยๆ เพราะปกติของใจมักจะหวั่นไหวรวนเรไปในการทำความชั่วได้ง่าย หากว่าเราฝึกหัดใจให้ทำแต่ความดีไว้มากๆ จนติดเป็นอุปนิสัย ใจของเราย่อมเป็นใจที่ใสสะอาดปราศจากมลทิน คือ กิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจได้ ท่านจึงให้ใช้บุญชำระใจให้ใสสะอาดอยู่เสมอ ก็ย่อมที่จะพบแต่ความสุข เพราะการสั่งสมบุญนำแต่ความสุขความเจริญมาให้ฝ่ายเดียว.


<h3>ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรม สุภาษิตยอดนิยมชั้นโท ๔</h3>


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT