๕ สุภาษิตยอดนิยม นักธรรมชั้นเอก ใช้เชื่อมกระทู้ได้ทุกปี

<h1>สุภาษิตยอดนิยม นักธรรมชั้นเอก ใช้เชื่อมกระทู้ได้ทุกปี</h1>

แนะนำ ๕ สุภาษิตยอดนิยมนักธรรมชั้นเอก สำหรับใช้เป็นสุภาษิตบทเชื่อมกับสุภาษิตบทตั้งที่ทางสนามหลวงออกกำหนดให้แต่งแก้ เพราะการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนั้น ต้องมีกระทู้ (สุภาษิตรับ) และต้องสอดคล้องสมเรื่องกับกระทู้บทตั้งด้วย ซึ่งทั้ง ๕ สุภาษิตต่อไปนี้ นักเรียนสามารถนำไปอ้างเป็นสุภาษิตบทเชื่อมได้ ไม่ว่าจะยกสุภาษิตบทไหนเชื่อมก่อน และสุภาษิตบทที่เหลือก็ให้เชื่อมต่อร้อยเรียงกันไปได้เลย<h1>อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ, ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก.</h1>


<h1>โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ, ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี แต่ผู้ปรารถนาความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้นั้น.</h1>


<h1>อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต สุสีลา โหถ ภิกฺขเว สุสมาหิตสงฺกปฺปา สจิตฺตมนุรกฺขถ, ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความดำริไว้ให้ดี คอยรักษาจิตของตน.</h1>


<h1>อนวสฺสุตจิตฺตสฺส อนนฺวาหตเจตโส ปุญฺญปาปปหีนสฺส นตฺถิ ชาครโต ภยํ, ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภัย.</h1>


<h1>วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทญฺจ เขมโต สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี, ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิด นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี.</h1>


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT