Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก (สุภาษิตที่ ๑)

<h1>วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก</h1>

<h2>อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  โก หิ นาโถ ปโร สิยา...</h2>

ขุ. ธ. ๒๕/๒๖.

ที่มาของสุภาษิต
( ขุ. ธ. ) = ขุททกนิกาย ธรรมบท

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ที่พึ่ง คืออะไร
- ทำอย่างไรจึงชื่อว่าพึ่งตนเอง
- พึ่งตนเองดีกว่าพึ่งคนอื่นอย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ศีล สมาธิ ปัญญา
- สัปปุริสธรรม ๗
- ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ๔
- สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ๔
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
อปฺปมาทรตา โหถ    สจิตฺตมนุรกฺขถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ    ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร.
ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท คอยรักษาจิตของตน
จนถอนตนขึ้นจากหล่มเหมือนช้างที่ตกหล่มถอนตนขึ้น ฉะนั้น.
อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต    สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา    สจิตฺตมนุรกฺขถ.
ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม
ตั้งความดำริไว้ให้ดี คอยรักษาจิตของตน.
นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ    นตฺถิ ธญฺญสมํ ธนํ
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา    วุฏฐิ เว ปรมา สรา.
สิ่งที่รัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี, ทรัพย์ (อื่น) เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มี
แสงสว่าง (อื่น) เสมอด้วยปัญญาไม่มี, ฝน (อื่น) เป็นสระอย่างยิ่ง.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวนำมาเขียนอธิบายเนื้อหา

ที่พึ่ง หมายถึง สิ่งที่เราต้องพึ่งพาอาศัย เพื่อช่วยพยุงให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ตน หรือเพื่อบรรเทาความทุกข์ ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้เบาบางลง

ที่พึ่ง จำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ที่พึ่งภายนอก และ ๒. ที่พึ่งภายใน

ที่พึ่งภายนอก เช่นบิดามารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ เทวดา ทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น

ที่พึ่งภายใน คือ คุณงามความดีของตน บุญกุศลของเรา บารมีของเรา ใจความก็คือการตั้งตนหรือฝึกฝนอบรมตนให้ตั้งอยู่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

การพึ่งตนเองที่ถูกต้องนั้น พระพุทธเจ้าทรงวางหลักเอาไว้ ๓ ประการ คือ ๑.เว้นจากความชั่ว ๒.ทำความดีให้ถึงพร้อม ๓.ทำจิตใจของตนให้ผ่องใส ซึ่งก็ได่แก่ การตั้งตนหรือปฏิบัติตนให้อยู่ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง

ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยาก หมายถึงว่า คุณงามความดีที่เราได้หมั่นฝึกฝนอบรมตนตามหลักของศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมที่พึ่งให้ประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และเมื่อเราฝึกฝนอบรมตนให้ยิ่งยวดแล้วย่อมบรรลุถึงพระนิพพาน ดับทุกข์ทั้งปวงได้ จึงชื่อว่า เป็นที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยาก


ไม่มีความคิดเห็น