สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม "คนทำบาป ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับมัธยม | สุภาษิตที่ ๘

กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมชั้นตรี,เรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี,สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม คนทำบาป ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

อ่านบาลีว่า:
สะ-กำ-มุ-นา, หัน-ยะ-ติ, ปา-ปะ-ทำ-โม


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม
คนทำบาป ย่อมลำบากเพราะกรรมของตน

คนทำบาป หมายถึง คนที่ทำกรรมชั่ว เพราะถูกกิเลสครอบงำ ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้จักประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ เมื่อถึงเวลาที่บาปกรรมที่เขาทำไว้ให้ผล เขาย่อมจะต้องประสบกับความพินาศฉิบหาย เดือดร้อนทั้งกายและใจ เพราะผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้กระทำไว้เอง ผลแห่งกรรมชั่วที่เขากระทำนั้น จะตามแผดเผาเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ดังนั้น เราท่านทั้งหลาย พึงฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ประกอบกรรมสุจริตอันจะนำชีวิตเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรือง อย่าหลงเมามัวอยู่ในการประกอบกรรมหยาบช้าอันเป็นบาปทั้งหลายเลย


สุภาษิตมาใน:
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์, ขุททกนิกาย เถรคาถา
ตัวย่อสุภาษิต:
ม.ม. ๑๓/๔๑๓, ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๙


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT