เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นตรี (ชุดที่ ๒)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นตรี</h1>


แนวข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={วิชาพุทธประวัติ} $color={#009933}
๑. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระพุทธสาวก
ค. พระพุทธสาวิกา
ง. พระพุทธบริษัท
๒. ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๓. พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร
ก. พระเจ้าชยเสนะ
ข. พระเจ้าสีหนุ
ค. พระเจ้าอัญชนะ
ง. พระเจ้าสุปปพุทธะ
๔. พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร
ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางปมิตา
ค. พระนางปชาบดีโคตมี
ง. พระนางสิริมหามายา
๕. พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษย์โลกเสด็จอยู่สวรรค์ชั้นไหน
ก. ดาวดึงส์
ข. มายา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
๖. สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศใด
ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย
๗. วันใด เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ
ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำเ ดือน ๓
ข. วันขึ้น ๑๕ ค่ำเ ดือน ๕
ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำเ ดือน ๖
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำเ ดือน ๘
๘. พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร
ก. มีพระรูปงาม
ข. มีความต้องการสำเร็จ
ค. มีวาสนาบารมี
ง. มีศักดิ์ใหญ่
๙. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธีอะไร
ก. พิธีมงคลสมรส
ข. พิธีโสกันต์
ค. พิธีแรกนาขวัญ
ง. พิธีเกี่ยวข้าว
๑๐. เจ้าชายสิทธัตถะยังความพอพระหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้น เพราะเห็นเทวฑูตใด
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ
๑๑. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด
ก. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ข. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชา
ค. ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
ง. ริมฝั่งแม่น้ำสินธุ
๑๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย
ก. สหัมบดีพรหม
ข. ท้าวสักกเทวราช
ค. ท้าวจตุโลกบาล
ง. ฆฏิกาพรหม
๑๓. พระมหาบุรุษ ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาที่ไหน
ก. สวนลุมพินี
ข. ลัฏฐิวัน
ค. อุรุเวลาเสนานิคม
ง. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๑๔. ใครถวายข้าวมธุปายาสก่อนตรัสรู้
ก. นางวิสาขา
ข. นางสุชาดา
ค. นางสุธัมมา
ง. นางสุนันทา
๑๕. ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้
ก. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. ทิพพจักขุญาณ
๑๖. พรพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร
ก. ๒๙ พรรษา
ข. ๓๕ พรรษา
ค. ๓๖ พรรษา
ง. ๔๕ พรรษา
๑๗. ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ คือใคร
ก. บิดาของยสกุลบุตร
ข. ยสกุลบุตร
ค. อุปติสสะและโกลิตะ
ง. ตปุสสะและภัลลิกะ
๑๘. ใครทูลอาราธนาขอพระพุทธเจ้าขอให้โปรเวไนยสัตว์
ก. พกาพรหม
ข. ฆฏิกาพรหม
ค. มหาพรหม
ง. สหัมบดีพรหม
๑๙. หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกที่ไหน
ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดเชตวัน
ง. ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม
๒๐. พระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ชื่อว่าอะไร
ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. มงคลสูตร
๒๑. ทางสายกลาง คืออะไร
ก. อริยมรรคมีองค์ ๘
ข. วิชชา ๘
ค. อริยบุคคล ๘
ง. มสมาบัติ ๘
๒๒. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
๒๓. พระอริยสาวกองค์แรก คือใคร
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ
๒๔. พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังพระสูตรใด
ก. อาทิตตปริยายสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร
๒๕. พระรัตนตรัย เกิดขึ้นในโลกเมื่อไร
ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ข. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
๒๖. อุบาสกคนแรก ผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร
ก. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ข. ตปุสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. บิดาของพระยสะ
๒๗. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร
ก. เชตวัน
ข. ลัฏฐิวัน
ค. เวฬุวัน
ง. อัมพวัน
๒๘. โกลิตปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร
ก. พระพุทธเจ้า
ข. อุปติสสปริพาชก
ค. พระอัสสชิ
ง. สุภัททปริพาชก
๒๙. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลก คือใคร
ก. อุปติสสมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. อชิตมาณพ
ง. ปิบผลิมาณพ
๓๐. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร
ก. ภิกขุปาฏิโมกข์
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. ภิกขุนีปาฏิโมกข์
ง. อริยสัจ
๓๑. ใครทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นคนแรก
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. อนาถบิณฑิกเศศรษฐี
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. นางวิสาขา
๓๒. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ
ก. พระอานนท์
ข. พระฉันนะ
ค. พระกาฬุทายี
ง. พระอุบาลี
๓๓. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด
ก. ปาสาณเจดีย์
ข. อนิมิสเจดีย์
ค. รัตนฆรเจดีย์
ง. ปาวาลเจดีย์
๓๔. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด
ก. นาลันทา
ข. เวฬุวคาม
ค. เวฬุวัน
ง. กุสินารา
๓๕. ใครถวายบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแก่พระพุทธเจ้า
ก. นายจุนทกัมมารบุตร
ข. พระฉันนะ
ค. นางสุชาดา
ง. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
๓๖. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ก. พระอานนท์
ข. พระฉันนะ
ค. สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ง. สุภัททปริพาชก
๓๗. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระธรรมวินัย
๓๘. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความสันโดษ
ข. ความไม่ประมาท
ค. พระอุบาลี
ง. พระธรรมวินัย
๓๙. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน
ก. เมืองปาวา
ข. เมืองพาราณสี
ค. เมืองกุสินารา
ง. เมืองสาวัตถี
๔๐. สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ที่ห้ามกษัตริย์แย่งชิงพระสารีริกธาตุ ว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. สามัคคีธรรม
ข. เมตตาธรรม
ค. ยุติธรรม
ง. ทศพิธราชธรรม
๔๑. ศาสนพิธี คืออะไร
ก. พิธีบวชนาค
ข. พิธีในทางศาสนา
ค. พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ง. ถูกทุกข้อ
๔๒. "สวดพระพุทธมนต์" ใช้สำหรับงานประเภทใด
ก. งานมงคล
ข. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค. งานอวมงคล
ง. งานทำบุญอายุ
๔๓. คำว่า "พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี..." เป็นต้น เป็นคำอะไร
ก. คำราธนาพระปริตร
ข. คำถวายสังฆทาน
ค. คำอารธนาพระธรรม
ง. คำอาราธนาศีล
๔๔. การกรวดน้ำ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. การถวายสังฆทาน
ข. การแผ่เมตตา
ค. การอุทิศส่วนบุญ
ง. ถูกทุกข้อ
๔๕. วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา มีกี่วัน
ก. ๓ วัน
ข. ๔ วัน
ค. ๕ วัน
ง. ๖ วัน
๔๖. ทักษิณาวัฏ คือ กิริยาเช่นไร
ก. การเดินเวียนขวา
ข. สลากภัตร
ค. กาลทาน
ง. อกาลทาน
๔๗. วันทา เป็นกิริยาในข้อใดต่อไปนี้
ก. การไหว้พระ
ข. การกราบพระ
ค. การประเคน
ง. การประนมมือ
๔๘. ทานประเภทใด พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มาก
ก. ปาฏิบุคลิกทาน
ข. กาลทาน
ค. สังฆทาน
ง. ธรรมทาน
๔๙. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร
ก. วันพระเจ้าเปิดโลก
ข. วันแสดงปฐมเทศนา
ค. วันประสูติ
ง. วันปรินิพพาน
๕๐. โต๊ะหมู่บูชา ตามหลักศาสนพิธีให้ตั้งอยู่ด้านใดของพระสงฆ์
ก. ด้านหน้า
ข. ด้านหลัง
ค. ด้านขวามือ
ง. ด้านซ้ายมือ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT