เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธ.ศ.ชั้นตรี (ชุดที่ ๒)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาวินัย ธ.ศ.ชั้นตรี ชุดที่ ๒</h1>


แนวข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={วิชาเบญจศีลเบญจธรรม} $color={#009933}
๑. ผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญคุณธรรมทางใจ ควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน ?
ก. สวดมนต์
ข. ถือศีล
ค. นั่งสมาธิ
ง. แผ่เมตตา
๒. ศีล แปลตามรูปศัพท์ว่า ปกติ หมายถึงปกติอะไร ?
ก. กายกับใจ
ข. วาจากับใจ
ค. กายกับวาจา
ง. กาย วาจา ใจ
๓. สิกขาบทที่ ๑ มีข้อห้าม ๓ ประการ ยกเว้นข้อใด ?
ก. ทำร้ายร่างกาย
ข. ทำร้ายจิตใจ
ค. ฆ่า
ง. ทรกรรม
๔. คำว่า สัตว์ ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงข้อใด ?
ก. มนุษย์
ข. สัตว์
ค. เด็กในครรภ์
ง. ถูกทุกข้อ
๕. สิกขาบทที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกฝังให้คนมีคุณธรรมใด ?
ก. ความประหยัด
ข. ความเสียสละ
ค. ความมีเมตตา
ง. ความกตัญญู
๖. ข้อใด ไม่ถือว่ากระทำผิดศีล ตามสิกขาบทที่ ๑ ?
ก. ตัดต้นไม้
ข. ตัดแขน
ค. กัดปลา
ง. ชนไก่
๗. การทำชีวิตให้ตกล่วงไป ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงอะไร ?
ก. ทำให้บาดเจ็บ
ข. ทำให้พิการ
ค. ทำให้ทรมาน
ง. ทำให้ตาย
๘. ใช้งานสัตว์เกินกำลัง ไม่ให้หยุดพัก ปล่อยให้อดอยากซูบผอม จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
ก. ใช้การ
ข. นำไป
ค. เล่นสนุก
ง. ผจญสัตว์
๙. เมื่อสัตว์มีคุณเสมอกัน ทำไมฆ่าสัตว์จึงมีโทษมากกว่า ?
ก. สัตว์นั้นมีเจ้าของหวง
ข. สัตว์นั้นมีชีวิต
ค. ใช้ความพยายามมาก
ง. มีจิตคิดจะฆ่า
๑๐. สิกขาบทที่ ๒ บัญญัติขึ้นให้เพื่อเว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์สิน
ค. คู่ครอง
ง. คำพูด
๑๑. สิกขาบทที่ ๒ มีความสัมพันธ์กับเรื่องใด ?
ก. ความรักชาติ
ข. ความรักสงบ
ค. ความสามัคคี
ง. ความพอเพียง
๑๒. ข้อใด ไม่ถือเป็นการกระทำผิดตามสิกขาบทที่ ๒ ?
ก. กรรโชก
ข. ชิงโชค
ค. เลี่ยงภาษี
ง. ซุกหุ้น
๑๓. ผู้กระทำความผิดในสิกขาบทที่ ๒ ควรเรียกว่าอะไร ?
ก. คนเก่ง
ข. คนเก่า
ค. คนโกง
ง. คนกล้า
๑๔. การซ่อนทรัพย์สินของตนที่จะต้องถูกยึด นำไปเก็บไว้เสียที่อื่น จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. ตระบัด
ง. กรรโชก
๑๕. กู้หนี้ไปแล้ว ไม่ยอมใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ตรงกับข้อใด ?
ก. ตู่
ข. ฉ้อ
ค. ตระบัด
ง. หลอก
๑๖. การทำลายทรัพย์สินของทางราชการให้เสียหาย จัดเป็นการกระทำประเภทใด ?
ก. ทำร้าย
ข. ตัดช่อง
ค. ผลาญ
ง. ย่องเบา
๑๗. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในสิกขาบทที่ ๒ ?
ก. แฉ
ข. ฉ้อ
ค. ฉก
ง. ฉวย
๑๘. สิกขาบทที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อให้มีความรักในเรื่องใด ?
ก. ชาติ
ข. เพื่อน
ค. คู่ครอง
ง. องค์กร
๑๙. การปฏิบัติตนตามสิกขาบทที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. หย่าร้าง
ค. ลูกสาว
ง. ลูกสะใภ้
๒๐. หญิงผู้เป็นเหล่ากอของสัตว์ ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?
ก. แม่
ข. ยาย
ค. ลูกสาว
ง. ลูกสะใภ้
๒๑. หญิงผู้เป็นเทือกเถาของตน ในสิกขาบทที่ ๓ ตรงกับข้อใด ?
ก. ยาย
ข. แม่ยาย
ค. ลูกสะใภ้
ง. ลูกสาว
๒๒. หญิงชายที่รับหมั้นกันแล้ว ถือว่าอยู่ในความพิทักษ์ของใคร ?
ก. พ่อ แม่
ข. พี่ชาย
ค. น้องชาย
ง. คู่หมั้น
๒๓. ไม่นอกใจภรรยาตน ได้ชื่อว่า ไม่ลุอำนาจแก่กิเลสใด ?
ก. มานะ
ข. ราคะ
ค. โทสะ
ง. โมหะ
๒๔. สิกขาบทที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อเน้นให้คนทำความดีด้านใด ?
ก. ความเพียร
ข. ความมีสัจจะ
ค. ความอดทน
ง. ความมัธยัสถ์
๒๕. เห็นบอกว่าไม่เห็น ไม่เห็นบอกว่าเห็น เป็นลักษณะของคำพูดใด ?
ก. คำเท็จ
ข. คำหยาบ
ค. คำส่อเสียด
ง. คำเพ้อเจ้อ
๒๖. ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่แสดงตนทำทางให้เขาเห็นว่า เป็นคนเจ็บป่วย จัดเป็นมุสาประเภทใด ?
ก. ทำเลส
ข. มารยา
ค. ทำเล่ห์กระเทห์
ง. อำความ
๒๗. ตกลงว่าจะให้ ภายหลังไม่ให้ตามที่พูด จัดเข้าในปฏิสสวะข้อใด ?
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. ถูกทุกข้อ
๒๘. คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้าม ที่เรียกว่ายถาสัญญา ตรงกับข้อใด ?
ก. มารยา
ข. คืนคำ
ค. สาบาน
ง. โวหาร
๒๙. อวดอ้างสรรพคุณยาเกินความเป็นจริง จัดเป็นมุสาประเภท ?
ก. โวหาร
ข. ทนสาบาน
ค. สำคัญผิด
ง. เสริมความ
๓๐. สิกขาบทที่ ๕ บัญญัติขึ้นเพื่อให้คนงดเว้นในเรื่องใด ?
ก. ก่อการร้าย
ข. สิ่งมึนเมา
ค. โจรกรรม
ง. การทุจริต
๓๑. การดื่มสุรา เป็นเหตุบั่นทอนปัญญา ตรงกับข้อใด ?
ก. ร่างกายทรุดโทรม
ข. จิตใจท้อถอย
ค. ความคิดเฉื่อยชา
ง. พูดเลอะเลือน
๓๒. ข้อใด ไม่โทษของการดื่มสุรา ?
ก. คนยกย่อง
ข. ก่อวิวาท
ค. เสียทรัพย์
ง. เกิดโรค
๓๓. คนติดสุรา เลิกยาก จะต้องซื้อดื่มทุกวัน ตรงกับโทษข้อใด ?
ก. เสียการงาน
ข. เสียหน้าที่
ค. เสียชื่อเสียง
ง. เสียทรัพย์
๓๔. ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อของไม่จำเป็น ตรงกับข้อใด ?
ก. ซื้อยาแดง
ข. ซื้อยาสีฟัน
ค. ซื้อยาหอม
ง. ซื้อยาแก้ไข
๓๕. ความประมาทขาดสติ ตามสิกขาบทที่ ๕ มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?
ก. ความยากจน
ข. ความฟุ้งซ่าน
ค. ความเคียด
ง. ความมึนเมา
๓๖. วิรัติ มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาศีล ๕ อย่างไร ?
ก. เป็นเครื่องละเว้น
ข. เป็นเครื่องกำจัด
ค. เป็นเครื่องป้องกัน
ง. เป็นเครื่องรักษา
๓๗. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นจากวัตถุที่มาปรากฎในลักษณะใด ?
ก. ก่อนหน้า
ข. ต่อหน้า
ค. ลับหน้า
ง. ลับหลัง
๓๘. การงดทำร้ายคนที่เป็นศัตรูกันในข้อใด ไม่จัดเป็นสัมปัตตวิรัติ ?
ก. งดเพราะมีความสงสาร
ข. งดเพราะกลัวความผิด
ค. งดเพราะกลัวเป็นบาป
ง. งดเพราะไปแล้วไม่พบ
๓๙. การงดเว้นที่เรียกว่า สมุจเฉทวิรัติ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. งดเว้นเฉพาะหน้า
ข. งดเว้นชั่วคราว
ค. งดเว้นเฉพาะองค์
ง. งดเว้นเด็ดขาด
๔๐. การงดเว้นจากปาณาติบาต ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุน ?
ก. ความมีเมตตา
ข. ความมีสติ
ค. ความกตัญญู
ง. ความมีสัตย์
๔๑. การขาดเมตตาในข้อใด เปรียบได้กับคนใจจืด ?
ก. เห็นเขาได้ดีกลับทนไม่ได้
ข. เห็นเขายากจนกับดูดาย
ค. เห็นเขาจมน้ำกลับไม่ช่วย
ง. เห็นเขาถูกยิงกลับวางเฉย
๔๒. การกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไร ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
๔๓. การบังคับเด็กให้ทำงานเกินกำลัง ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในเรื่องอะไร ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
๔๔. มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตรงกับข้อใด ?
ก. สัมมาสัมกัปปะ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัมมาวายามะ
ง. สัมมาสมาธิ
๔๕. ข้อใด ชื่อว่าเป็นการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิด ?
ก. เก็บขยะขาย
ข. ขายซีดีปลอม
ค. รับจำนำของ
ง. รับเช่าพระบูชา
๔๖. กิริยาที่ระมัดระวังไม่ประพฤติมักมากในกาม เรียกว่าอะไร ?
ก. สำรวมกาย
ข. สำรวมวาจา
ค. สำรวมใจ
ง. สำรวมกาม
๔๗. กัลยาณธรรมข้อที่ ๓ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. รักนวลสงวนตัว
ข. รักตัวกลัวตาย
ค. รักง่ายหน่ายเร็ว
ง. รักจางนางหาย
๔๘. การให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตรงกับข้อใด ?
ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความชื่อตรง
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความกตัญญู
๔๙. การจับจ่ายใช้สอยแต่พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ชื่อว่ามีสติรอบคอบในเรื่องใด ?
ก. การทำงาน
ข. การวางตัว
ค. การบริโภค
ง. ถูกทุกข้อ
๕๐. อยู่คนเดียวควรระวังความคิด อยู่ท่ามกลางมิตรควรระวังวาจา ชื่อว่ามีสติเรื่องใด ?
ก. การทำงาน
ข. การวางตัว
ค. การบริโภค
ง. ถูกทุกข้อ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT