Page Nav

HIDE

ดูยังค่ะ:

latest

Ads Place


แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เก็งข้อสอบวิชาพุทธะตรี แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เก็งข้อสอบวิชาพุทธะตรี แสดงบทความทั้งหมด

เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นตรี (ชุดที่ ๒)

เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นตรี ชุดที่ ๑ ๑.    พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร         ก.  พระพุทธเจ้า         ข.  พระพุทธสาวก  ...

Latest Articles