เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธ.ศ.ชั้นตรี (ชุดที่ ๒)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรมะ ธ.ศ.ชั้นตรี ชุดที่ ๒</h1>


แนวข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={วิชาธรรมวิภาค} $color={#009933}
๑. ธรรมมีอุปการะมาก ได้แก่ข้อใด ?
ก. สติ-สัมปชัญญะ
ข. หิริ-โอตตัปปะ
ค. ขันติ-โสรัจจะ
ง. กตัญญู- กตเวที
๒. ทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมอะไร ?
ก. ธรรมเป็นโลกบาล
ข. ธรรมมีอุปการะมาก
ค. ธรรมอันทำให้งาม
ง. ธรรมหาได้ยาก
๓. ข้อความรณรงค์ว่า เลิกเหล้าเลิกจน สอนให้มีธรรมข้อใด ?
ก. สติ
ข. ประหยัด
ค. ซื้อสัตย์
ง. กตัญญู
๔. ข้อใด มีความหมายตรงกับคำว่า พระในบ้าน ?
ก. พระพุทธรูป
ข. พระภูมิเจ้าที่
ค. พ่อแม่
ง. ปู่ ย่า ตา ยาย
๕. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีขันติ-โสรัจจะ ?
ก. ปิดทองหลังพระ
ข. ทองไม่รู้ร้อน
ค. ยิ้มได้เมื่อภัยมา
ง. น้ำนิ่งไหลลึก
๖. ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่วสูงสุด ?
ก. พระอินทร์
ข. พระพรหม
ค. พระพิฆเณศวร์
ง. พระรัตนตรัย
๗. คำพูดเช่นใด มีผลทำลายความสามัคคี ?
ก. พูดปด
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ
๘. เด็กติดเกมส์ เพราะมีอกุศลมูลข้อใด ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ
๙. ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
ก. สังคหวัตถุ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔
๑๐. ผู้ปฏิบัติตามหลัก จักร ๔ จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?
ก. มีความเจริญ
ข. มีความยินดี
ค. มีความยินร้าย
ง. มีความยุติธรรม
๑๑. การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?
ก. ถูกกาลเทศะ
ข. ถูกใจเขา
ค. ถูกศีลธรรม
ง. ถูกใจเรา
๑๒. ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของอคติ จะมีผลอย่างไร ?
ก. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ข. ไม่มีคนนับถือ
ค. ตัดสินผิดพลาด
ง. ขาดความยุติธรรม
๑๓. หมั่นสร้างความดีให้เกิดขึ้นมีในตน ตรงกับปธานข้อใด ?
ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. ปธานธรรม
๑๔. ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ อยู่ในหมวดธรรมใด ?
ก. อธิษฐานธรรม
ข. อิทธิบาทธรรม
ค. พรหมวิหารธรรม
ง. ปธานธรรม
๑๕. ชาดกเรื่อง พระมหาชนก เน้นคุณธรรมข้อใด ?
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา
๑๖. เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๑๗. อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?
ก. ความเกิด
ข. ตัณหา
ค. กรรม
ง. ความจน
๑๘. ปัญญาที่เกิดจากการฟังเรียกว่าอะไร ?
ก. สุตมยปัญญา
ข. จิตตามยปัญญา
ค. ภาวนามยปัญญา
ง. ปุจฉา-วิสัชนา
๑๙. ธรรมข้อใดเป็นคู่ปรับกับความเกียจคร้าน ?
ก. สัทธา
ข. วิริยะ
ค. ขันติ
ง. สมาธิ
๒๐. ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่างตรงกับข้อใด ?
ก. นามกับรูป
ข. สัญญากับสังขาร
ค. นามกับสัญญา
ง. สังขารกับวิญญาณ
๒๑. เมาไม่ขับตั้งสติก่อนสตาร์ท แสดงถึงคารวะในข้อใด ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ความไม่ประมาท
๒๒. สาราณียธรรมสอนให้คนเป็นเช่นไร ?
ก. มีความพอเพียง
ข. เลี้ยงตนโดยชอบ
ค. ไม่ประกอบอกุศล
ง. รู้รักสามัคคี
๒๓. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า สาราณียธรรม ?
ก. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย
ข. อยู่ให้เขารัก จากให้เขาคิดถึง
ค. คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
ง. ชั่วชังชี ดีชังสงฆ์
๒๔. ข้อใดชื่อว่ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ?
ก. มีอะไรก็แบ่งปัน
ข. มีอะไรช่วยกัน
ค. ว่าอะไรก็ว่าตามกัน
ง. รักษาระเบียบร่วมกัน
๒๕. เคารพในหลักประชาธิปไตย จัดเข้าในธรรมข้อใด ?
ก. ทำดีต่อกัน
ข. พูดดีต่อกัน
ค. คิดดีต่อกัน
ง. มีความเห็นร่วมกัน
๒๖. อริยทรัพย์ หมายถึงทรัพย์เช่นไร ?
ก. ทรัพย์ภายใน
ข. ทรัพย์ภายนอก
ค. ทรัพย์มรดก
ง. อสังหาริมทรัพย์
๒๗. ใช้อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ตรงกับข้อใด ?
ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา
๒๘. นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ก. อัตตัญญุตา
ข. มัตตัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา
๒๙. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ตรงกับข้อใด ?
ก. อัตตุญญุตา
ข. กาลัญญุตา
ค. ปริสัญญุตา
ง. มัตตัญญุตา
๓๐. โลกธรรม หมายถึงธรรมข้อใด ?
ก. ธรรมรักษาโรค
ข. ธรรมเหนือโลก
ค. ธรรมที่อยู่คู่โลก
ง. ธรรมที่สร้างโลก
๓๑. โลกธรรมจะเกิดขึ้นกับใคร ?
ก. ข้าราชการ
ข. คนใช้แรงงาน
ค. คนค้าขาย
ง. คนทุกคน
๓๒. โลกธรรมข้อใด จัดเป็นอนิฏฐารมณ์ ?
ก. มีลาภ
ข. มียศ
ค. มีสุข
ง. มีทุกข์
๓๓. ตามหลักโลกธรรม เมื่อถูกนินทาให้ทำอย่างไร ?
ก. หาทางนินทาตอบ
ข. ถือว่าเป็นเรื่องธรรม
ค. ทำเป็นไม่สนใจ
ง. พยายามปรับปรุงตนเอง
๓๔. เมื่ออคติเกิดขึ้นสิ่งที่ถูกทำลายคืออะไร ?
ก. ความยุติธรรม
ข. ความมั่งคั่ง
ค. ความรัก
ง. ความนับถือ
๓๕. เมตตา มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. พลอยยินดี
ข. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
ค. ไม่ยินดียินร้าย
ง. ปรารถนาให้เป็นสุข
๓๖. พ่อแม่ตามใจลูกจนเสียคน เพราะมีอคติข้อใด ?
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ
๓๗. รู้เหตุรู้ผล ตรงกับอธิษฐานธรรมข้อใด ?
ก. ปัญญา
ข. สัจจะ
ค. จาคะ
ง. อุปสมะ
๓๘. คนบรรลุความสำเร็จทุกอย่าง เพราะมีธรรมข้อใด ?
ก. วุฑฒิ ๔
ข. จักร ๔
ค. อธิษฐานธรรม
ง. อิทธิบาท ๔
๓๙. เห็นคนทำความผิด อยากช่วย แต่ช่วยไม่ได้ ควรใช้ธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๔๐. การแสดงความยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกับข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๔๑. ในการพิจารณาคดีความ ควรยึดธรรมข้อใดเป็นหลัก ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๔๒. อนันนตริยกรรม ๕ ให้ผลอย่างไร ?
ก. เกิดเป็นเปรต
ข. ตกนรกอเวจี
ค. เกิดเป็นอสุรกาย
ง. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
๔๓. การพิจารณาความแก่เนืองๆ มีประโยชน์อย่างไร ?
ก. บรรเทาความเมาในวัย
ข. บรรเทาความเมาในชีวิต
ค. บรรเทาความยึดมั่น
ง. บรรเทาความเห็นแก่ตัว
๔๔. คบคนพาล พาลไปหาผิด เพราะขาดสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ก. มัตตัญญุตา
ข. กาลัญญุตา
ค. ปริสัญญุตา
ง. ปุคคลปโรปรัญญุตา
๔๕. เมมตาพรหมวิหาร ควรเจริญเมื่อใด ?
ก. ในยามปกติ
ข. เห็นเขาประสบทุกข์
ค. เห็นเขาได้ดีมีสุข
ง. เห็นเขารับผลกรรม
๔๖. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ?
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. ตัณหา
๔๗. ข้อใด ไม่ใช่อาินสงส์การฟังธรรม
ก. เกิดความสงสัย
ข. บรรเทาความสงสัย
ค. เข้าใจเนื้อหาชัดเจน
ง. จิตใจผ่องใส
๔๘. ข้อใดจัดเป็นสัทธาในพละ ๕ ?
ก. เชื่อว่าโลกกลม
ข. เชื่อว่าบาปไม่มีจริง
ค. เชื่อว่าโลกหน้าไม่มี
ง. เชื่อการตรัสรู้
๔๙. วิญญาณในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?
ก. ความรู้สึกว่าสุข
ข. ความจำได้หมายรู้
ค. อารมณ์ที่เกิดกับใจ
ง. ความรู้อารมณ์
๕๐. สาราณิยธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ธรรมเป็นเครื่องระลึกถึง
ข. ธรรมให้เกิดความสุข
ค. ธรรมให้เกิดสามัคคี
ง. ธรรมให้เกิดความเจริญ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT