เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖ปัญหาข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖
เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖


ปัญหาเฉลยข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖

 1. การพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ จัดเป็น วิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ
  มีประโยชน์ คือทำให้รู้จักสภาพที่เป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ฯ
 2. ราคะ โลภะ อิสสา กลิ่น รส อย่างไหนเป็นกิเลสกาม อย่างไหนเป็นวัตถุกาม ?
  ตอบ ราคะ โลภะ อิสสา เป็นกิเลสกาม
  กลิ่น รส เป็นวัตถุกาม ฯ
 3. บุคคลผู้ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ ทำด้วยความเมตตา กรุณา เป็นต้น จัดเข้าในอธิปเตยยะข้อไหน ?
  ตอบ จัดเข้าใน ธัมมาธิปเตยยะ ฯ
 4. ปฏิปทาของพระอริยบุคคลผู้เป็นสมถะ เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ เรียกว่า อริยวงศ์ ฯ มี ๔ อย่าง ได้แก่
  ๑) สันโดษด้วยจีวรตามมีตามเกิด
  ๒) สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามเกิด
  ๓) สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามเกิด
  ๔) ยินดีในการเจริญกุศลและในการละอกุศล ฯ
 5. ทิฏฐิ อวิชชา เพราะเหตุไรจึงเรียกว่า โอฆะ โยคะ อาสวะ ?
  ตอบ เรียกว่า โอฆะ เพราะเป็นดุจกระแสน้ำอันท่วมใจสัตว์
  เรียกว่า โยคะ เพราะประกอบสัตว์ไว้ในภพ
  เรียกว่า อาสวะ เพราะเป็นสภาพหมักหมมอยู่ในสันดาน ฯ
 6. สังวรคืออะไร ? สติสังวร สำรวมด้วยสตินั้น มีอธิบายอย่างไร ?
  ตอบ สังวร คือ การสำรวมระวังปิดกั้นอกุศล ฯ
  มีอธิบายว่า สำรวมอินทรีย์มีจักษุเป็นต้น ระวังรักษามิให้อกุศลกรรมเข้าครอบงำ เมื่อเห็นรูปเป็นต้น ทั้งมีสติไม่ฟั่นเฟือนหลงลืม ระลึกได้ก่อนแต่ทำ พูด คิด ไม่ให้ผิดทางกาย วาจา ใจ ไม่ประมาทหลงทำกรรมชั่ว ฯ
 7. พระธรรมคุณบทว่า “เอหิปัสสิโก” มีอธิบายว่าอย่างไร ?
  ตอบ มีอธิบายว่า พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะให้พิสูจน์ได้ทุกเวลา และสามารถนำไปประพฤติในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขได้ ฯ
 8. บารมี คืออะไร ? อธิษฐานบารมี คือการทำอย่างไร ?
  ตอบ บารมี คือ ปฏิปทาอันยิ่งยวด หรือคุณธรรมที่ประพฤติอย่างยิ่งยวด ได้แก่ ความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด ฯ
  อธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจมั่นตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอนและดำเนินตามนั้นอย่างแน่วแน่ ฯ
 9. จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้ ?
  ๑. อโหสิกรรม
  ๒. กตัตตากรรม

  ตอบ อโหสิกรรม คือ กรรมให้ผลสำเร็จแล้ว เป็นกรรมล่วงคราวแล้ว เลิกให้ผล เปรียบเหมือนพืชสิ้นยางแล้วเพาะไม่ขึ้น
  กตัตตากรรม คือ กรรมสักว่าทำ ได้แก่กรรมอันทำด้วยไม่จงใจ ฯ
 10. ธุดงค์ ท่านบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไร ? ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรอย่างเคร่งท่านให้ถือปฏิบัติอย่างไร ?
  ตอบ เพื่อประโยชน์ คือ เป็นอุบายขัดเกลากิเลสและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ ฯ
  ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรอย่างเคร่ง คือ เมื่อเลิกบิณฑบาต นั่งลงแล้ว แม้มีผู้มาใส่บาตรอีกก็ไม่รับ ฯ

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบวิชาธรรม/PDFแสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT