เฉลยข้อสอบวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖

เฉลยข้อสอบวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖เฉลยข้อสอบวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖

เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาพุทธประวัติ


 1. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๔ วรรณะ คืออะไรบ้าง ?
  ตอบ คนในชมพูทวีปแบ่งเป็น ๔ วรรณะ ฯ ได้แก่
  ๑) วรรณะกษัตริย์
  ๒) วรรณะพราหมณ์
  ๓) วรรณะแพศย์
  ๔) วรรณะศูทร ฯ
 2. อสิตดาบสกล่าวทำนายพระมหาบุรุษว่าอย่างไร ?
  ตอบ อสิตดาบส กล่าวทำนายพระมหาบุรุษไว้ว่า มีคติเป็น ๒ คือ
  ๑. ถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
  ๒. ถ้าออกบวช จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ
 3. เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ?
  ตอบ ทรงปรารภถึงเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ สมณะ
  ทรงสังเวชสลดใจ เพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๓ ข้างต้น ได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะ ยังความพอพระหฤทัยในการออกผนวชให้เกิดขึ้น ฯ
 4. “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง” เป็นคำพูดของใคร ? พูดกับใคร ?
  ตอบ เป็นคำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ
  พูดกับยสกุลบุตร ฯ
 5. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร และเกิดผลอย่างไร ?
  ตอบ ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ฯ
  บังเกิดผล คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขอบรรพชา ฯ
 6. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  ตอบ พระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ
  พระโมคคัลลานะ ฟังธรรมจากพระสารีบุตร ฯ
 7. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชื่อว่าอะไร ? ตั้งอยู่ในเมืองไหน ?
  ตอบ ชื่อว่า มกุฏพันธนเจดีย์ ฯ
  ตั้งอยู่ที่ เมืองกุสินารา ฯ
 8. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ และก่อนปรินิพพาน ?
  ตอบ ก่อนตรัสรู้ คือ นางสุชาดา
  ก่อนปรินิพพาน คือ นายจุนทะ ฯ
 9. ศาสนพิธี คืออะไร ? ผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
  ตอบ คือ แบบอย่าง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา ฯ
  ย่อมได้รับประโยชน์ คือ เป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการบำเพ็ญกุศล เช่น การทำบุญ และการถวายทาน สามารถในการจัดพิธีต่างๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชื่อว่าเป็นผู้รักษาขนบประเพณีอันงดงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วย ฯ
 10. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คืออะไร ?
  ตอบ คือ การประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT