เฉลยข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖

เฉลยข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖เฉลยข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖

เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ


 1. พระวินัย คืออะไร ? ภิกษุรักษาพระวินัยดีแล้ว ย่อมได้อานิสงส์อะไร ?
  ตอบ พระวินัย คือ พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ฯ
  ย่อมได้อานิสงส์ คือไม่ต้องเดือดร้อนใจ ได้รับความแช่มชื่นว่า ได้ประพฤติดีงาม จะเข้าหมู่ภิกษุ ผู้มีศีลก็องอาจไม่สะทกสะท้าน ฯ
 2. อาบัติคืออะไร ? อาการที่ภิกษุต้องอาบัติ ๖ อย่างนั้น อย่างไหนเสียหายมากที่สุด ?
  ตอบ อาบัติ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม
  อาการที่ภิกษุต้องอาบัติ ๖ อย่างนั้น ต้องด้วยไม่ละอาย จัดว่าเสียหายมากที่สุด ฯ
 3. สิกขา และ สิกขาบท ได้แก่อะไร ?
  ตอบ สิกขา คือ ข้อที่ภิกษุต้องศึกษา มี ๓ คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ฯ
  สิกขาบท คือ พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ ทรงตั้งขึ้นไว้สำหรับปรับโทษแก่ภิกษุหนักบ้าง เบาบ้าง ฯ
 4. ภิกษุทำคนอื่นให้ถึงแก่ความตาย ต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?
  ตอบ ถ้าไม่จงใจ ไม่เป็นอาบัติ
  ถ้าจงใจประสงค์จะให้เขาตาย เป็นอาบัติปาราชิก ฯ
 5. ไตรจีวร มีอะไรบ้าง ? ภิกษุอยู่ปราศจากแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ ไตรจีวร มี สังฆาฏิ คือผ้าคลุม อุตตราสงค์ คือผ้าห่ม อันตรวาสก คือผ้านุ่ง ฯ
  ภิกษุอยู่ปราศจากแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ฯ
 6. ภิกษุนอนในที่มุงที่บังเดียวกันกับสามเณร จะเป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?
  ตอบ นอนได้ ๓ คืน ไม่เป็นอาบัติ เกินกว่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ
 7. พูดอย่างไร ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ? ภิกษุพูดอย่างนั้นต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ พูดส่อเสียดภิกษุ หมายถึง เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น เก็บความข้างโน้น มาบอกข้างนี้ ด้วยประสงค์จะให้เขารักตน หรือให้เขาแตกกัน ฯ
  ภิกษุพูดต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ
 8. ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบัน เป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?
  ตอบ ถ้าได้รับสมมติไว้ ไม่เป็นอาบัติ
  แต่ถ้าไม่ได้รับสมมติ เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ตามสิกขาบทที่ ๙ แห่งมุสาวาทวรรค ฯ
 9. เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุละเมิดต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ เสขิยวัตร คือ ธรรมเนียมที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ
  ภิกษุไม่ปฏิบัติตาม ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
 10. การนุ่งเป็นปริมณฑล คือการนุ่งอย่างไร ?
  ตอบ การนุ่งเป็นปริมณฑล คือ การนุ่งเบื้องบนปิดสะดือ แต่ไม่ถึงกระโจมอก เบื้องล่างปิดหัวเข่าทั้ง ๒ ลงมาเพียงครึ่งแข้ง ไม่คลุมข้อเท้า

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT