เฉลยข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๖

เฉลยข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี ๒๕๖๖ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี ๒๕๖๖

เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาธรรม


 1. ธรรมอะไร สามารถคุ้มครองโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ ?
  ตอบ ธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่าง คือ
  ๑. หิริ ความละอายต่อบาป
  ๒. โอตตัปปะ ความกลัวต่อผลของบาป
 2. บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ?
  ตอบ บุพพการี ได้แก่ บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน
  กตัญญูกตเวที ได้แก่ บุคคลผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นทำแก่ตนแล้วทำตอบแทน ฯ
 3. รัตนะ ๓ มีอะไรบ้าง ? มีคุณอย่างไร ?
  ตอบ มี พระพุทธ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ์ ๑ ฯ
  มีคุณอย่างนี้ คือ
  ๑. พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
  ๒. พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
  ๓. พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม ฯ
 4. มูลเหตุที่ทำให้คนทำความชั่ว มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ มี ๑. โลภะ อยากได้
  ๒. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
  ๓. โมหะ หลงไม่รู้จริง ฯ
 5. ธาตุ ๔ มีอะไรบ้าง ? ความร้อน จัดเป็นธาตุอะไร ?
  ตอบ ธาตุ ๔ มี
  ๑) ธาตุดิน
  ๒) ธาตุน้ำ
  ๓) ธาตุไฟ
  ๔) ธาตุลม ฯ
  ความร้อน จัดเป็น ธาตุไฟ ฯ
 6. อริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง ? ความไม่สบายกายไม่สบายใจ จัดเป็นอริยสัจข้อไหน ?
  ตอบ อริยสัจ ๔ มี
  ๑) ทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  ๒) สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓) นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔) มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ฯ
  จัดเป็นข้อ ๑ คือ ทุกข์ ฯ
 7. โลกธรรม ธรรมที่ครอบงำสัตวโลก ๘ อย่างนั้นมีอะไรบ้าง ?
  ตอบ โลกธรรม ๘ มี
  ๑. มีลาภ ๒. ไม่มีลาภ
  ๓. มียศ ๔. ไม่มียศ
  ๕. สรรเสริญ ๖. นินทา
  ๗. สุข ๘. ทุกข์ ฯ
 8. มิตรแท้ที่ควรคบ ๔ ประเภท มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ มิตรแท้ที่ควรคบ มี
  ๑) มิตรมีอุปการะ
  ๒) มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
  ๓) มิตรแนะประโยชน์
  ๔) มิตรมีความรักใคร่ ฯ
 9. อบายมุข ๔ มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ อบายมุข ๔ มี
  ๑. ความเป็นนักเลงหญิง
  ๒. ความเป็นนักเลงสุรา
  ๓. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
  ๔. ความคบคนชั่วเป็นมิตร ฯ
 10. สังคหวัตถุ ๔ มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ สังคหวัตถุ ๔ มี
  ๑. ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
  ๒. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
  ๓. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
  ๔. สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT