เก็งข้อสอบนักธรรมชั้นตรี วิชาวินัยบัญญัติ ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เก็งข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖ 1. พระวินัย คืออะไร ? ภิกษุรักษาพระวินัยดีแล้วย่อมได้ อานิสงส์อย่างไร ?
  ตอบ พระวินัย คือ พระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ฯ
  ย่อมได้อานิสงส์ คือไม่ต้องเดือดร้อนใจ ได้รับความแช่มชื่นว่าได้ประพฤติดีงาม จะเข้าหมู่ภิกษุผู้มีศีลก็องอาจไม่สะทกสะท้าน ฯ
 2. นิสสัย และ อกรณียกิจ คืออะไร ? ทั้ง ๒ อย่างรวมเรียกว่าอะไร ?
  ตอบ นิสสัย คือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต อกรณียกิจ คือกิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ ฯ
  ทั้ง ๒ อย่าง รวมเรียกว่า อนุศาสน์ ฯ
 3. สิกขา กับ สิกขาบท ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ ต่างกันอย่างนี้
  สิกขา ได้แก่ข้อที่ควรศึกษา คือศีล สมาธิ และปัญญา
  สิกขาบท ได้แก่พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ ฯ
 4. ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงชื่อว่ามีศีล ?
  ตอบ ภิกษุสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เว้นข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต จึงชื่อว่ามีศีล ฯ
 5. อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติมีอะไรบ้าง ?
  ตอบ มี ต้องด้วยไม่ละอาย ๑
  ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ ๑
  ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำ ๑
  ต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร ๑
  ต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควร ๑
  ต้องด้วยลืมสติ ๑
 6. ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ เรียกว่า นิสสัย ฯ มี ๔ คือ
  ๑) เที่ยวบิณฑบาต
  ๒) นุ่งห่มผ้าบังสุกุล
  ๓) อยู่โคนต้นไม้
  ๔) ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า ฯ
 7. ผู้ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญาดีแล้ว จะได้รับประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ ย่อมได้รับประโยชน์ คือ
  ปฏิบัติศีล ทำให้เป็นผู้มีกาย วาจา เรียบร้อย
  ปฏิบัติสมาธิ ทำให้ใจสงบมั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน
  ปฏิบัติปัญญา ทำให้รอบรู้ในกองสังขาร ฯ
 8. พูดอย่างไรเรียกว่า อวดอุตตริมนุสสธรรม ?
  ตอบ พูดอวดคุณพิเศษอันยิ่งของมนุษย์ เช่น ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล นิพพาน เรียกว่า อวดอุตตริ มนุสสธรรม ฯ
 9. ภิกษุทำคนอื่นให้ถึงแก่ความตาย ต้องอาบัติอะไร หรือไม่ ?
  ตอบ ถ้าไม่จงใจ ไม่ต้องอาบัติ แต่ถ้าจงใจประสงค์จะให้เขาตาย ต้องอาบัติปาราชิก ฯ
 10. ภิกษุมีความกำหนัดจับต้องอนุปสัมบัน ต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ จับต้องอนุปสัมบันที่เป็นหญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส จับต้องอนุปสัมบันที่เป็นบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย จับต้องอนุปสัมบันที่เป็นชาย ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
 11. เภสัช ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? น้ำตาลทรายจัดอยู่ในข้อใด ?
  ตอบ เภสัช ๕ ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ฯ น้ำตาลทราย จัดเข้าในน้ำอ้อย ฯ
 12. ผ้าไตรจีวร ที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ ที่ทรงอนุญาตมี ๓ อย่าง ฯ คือ
  ๑. สังฆาฏิ (ผ้าคลุม)
  ๒. อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)
  ๓. อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) ฯ
 13. ภิกษุนำเก้าอี้ของสงฆ์ไปใช้ในที่แจ้ง เมื่อหลีกไปจากที่นั้นพึงปฏิบัติอย่างไร ? ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้น ต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ พึงเก็บเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นเก็บ หรือมอบหมายแก่ผู้อื่น ฯ
  ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ
 14. พูดอย่างไร ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ? ภิกษุพูดอย่างนั้นต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น เก็บความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ ด้วยประสงค์จะให้เขารักตน หรือให้เขาแตกกัน ชื่อว่าส่อเสียดภิกษุ ฯ
  ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ
 15. ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบันเป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?
  ตอบ ถ้าได้รับสมมติไว้ ไม่เป็นอาบัติ แต่ถ้าไม่ได้รับสมมติเป็นอาบัติปาจิตตีย์ตามสิกขาบทที่ ๙ แห่งมุสาทวรรค ฯ
 16. คำว่า “ภิกษุประทุษร้ายตระกูล” ในสิกขาบทที่ ๑๓ แห่งสังฆาทิเสส หมายถึงการทำอย่างไร ?
  ตอบ หมายถึง การที่ภิกษุประจบคฤหัสถ์ ยอมตนให้เขาใช้สอย เช่น เดินส่งข่าวให้เขาเป็นต้น หรือโดยให้สิ่งของเล็กน้อยด้วยหวังได้มาก ฯ
 17. จีวร ผ้านิสีทนะ อังสะ ผ้าเช็ดหน้า ย่ามผ้า เมื่อจะใช้สอย อย่างไหนควรพินทุอย่างไหนไม่ควร ? เพราะเหตุใด ?
  ตอบ จีวรและอังสะ ควรพินทุ เพราะใช้ห่ม ผ้านิสีทนะ ผ้าเช็ดหน้า และย่ามผ้า ไม่ต้องพินทุ เพราะไม่ได้ใช้นุ่งห่ม ฯ
 18. ไตรจีวร มีอะไรบ้าง ? ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ มี ๓ อย่าง คือ สังฆาฏิ คือผ้าคลุม อุตตราสงค์ คือผ้าห่ม และ อันตรวาสก คือผ้านุ่ง ฯ
  ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ฯ
 19. ภิกษุเข้าบ้านในเวลาวิกาล โดยไม่บอกลาภิกษุอื่นที่มีอยู่ในวัด ต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?
  ตอบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่มีกิจรีบด่วน ฯ
 20. ภิกษุซ่อนบาตร จีวร ร่ม และรองเท้าของเพื่อนภิกษุเพื่อล้อเล่นต้องอาบัติอะไรบ้าง ?
  ตอบ ซ่อนบาตร จีวร ต้องอาบัติปาจิตตีย์
  ซ่อนร่ม รองเท้า ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
 21. ภิกษุฉันพลางพูดพลาง จะต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?
  ตอบ พูดทั้งที่ยังมีอาหารอยู่ในปาก ต้องอาบัติทุกกฏ พูดไม่มีอาหารอยู่ในปาก ไม่ต้องอาบัติ ฯ
 22. การนุ่งเป็นปริมณฑล คือการนุ่งอย่างไร ?
  ตอบ การนุ่งเป็นปริมณฑล คือ นุ่งเบื้องบนปิดสะดือแต่ไม่ถึงกระโจมอก เบื้องล่างปิดหัวเข่าทั้ง ๒ ลงมาเพียงครึ่งแข้ง ไม่คลุมข้อเท้า ฯ
 23. เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุไม่ปฏิบัติตามต้องอาบัติอะไร ?
  ตอบ เสขิยวัตร คือ ธรรมเนียมที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ ต้องอาบัติทุกกฎ ฯ
 24. ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่องอะไร จึงเรียกว่า วิวาทาธิกรณ์ ?
  ตอบ ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่อง สิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย เป็นต้น ฯ
 25. อธิกรณ์ อธิกรณสมณะ คืออะไร ?
  ตอบ อธิกรณ์ คือ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำ ฯ
  อธิกรณสมถะ คือ ธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์ฯ
 26. อธิกรณ์ คืออะไร ? เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องทำอย่างไร ?
  ตอบ อธิกรณ์ คือ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำ ฯ
  เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องระงับด้วยอธิกรณสมถะอย่างใดอย่างหนึ่ตามสมควรแก่อธิกรณ์นั้น ๆ
 27. วิวาทาธิกรณ์ กับ อนุวาทาธิกรณ์ ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ วิวาทาธิกรณ์ คือ การเถียงว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย
  ส่วนอนุวาทาธิกรณ์ คือการโจทกันด้วยอาบัติ ฯ
 28. ข้อว่า เราจักบิณฑบาตโดยเคารพ นั้นมีธิบายอย่างไร ?
  ตอบ มีอธิบายว่า รับโดยแสดงความเอื้อเฟื้อในบุคคลผู้ให้ ไม่ดูหมิ่น และให้แสดงความเอื้อเฟื้อในของที่เขาให้ ไม่ทำดังรับเอามาเล่นหรือเอามาทิ้งเสีย ฯ
 29. การตัดสินอธิกรณ์ตามเสียงข้างมากเรียกว่าอะไร ?
  ตอบ การตัดสินด้วยเสียงข้างมาก เรียกว่า เยภุยยสิกา ฯ
 30. พระศาสดาทรงบัญญัติพระวินัยไว้เพื่ออะไร ?
  ตอบ เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายของภิกษุสงฆ์ และเพื่อชักนำความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงาม ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT