เก็งข้อสอบนักธรรมชั้นเอก วิชาวินัยบัญญัติ ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เก็งข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.๒๕๖๖ 1. ภิกษุผู้ปรารถนาความตั้งอยู่ยั่งยืนของพระธรรมวินัย ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?
  ตอบ ควรตั้งอยู่ใน สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา และลัชชีธรรม สำรวมในพระปาติโมกข์ ประกอบด้วยอาจาระและโคจระ เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สำเหนียกศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ฯ
 2. สังฆกรรมมีอะไรบ้าง ? สังฆกรรมอะไรที่สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ?
  ตอบ สังฆกรรม มี
  ๑) อปโลกนกรรม
  ๒) ญัตติกรรม
  ๓) ญัตติทุติยกรรม
  ๔) ญัตติจตุตถกรรม ฯ
  สังฆกรรมที่สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ได้แก่ ปวารณา, ให้ผ้ากฐิน, อุปสมบท และ อัพภาน สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ฯ
 3. ญัตติและอนุสาวนา หมายถึงอะไร ? ญัตติมีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้าง ?
  ตอบ ญัตติ หมายถึง คำเผดียงสงฆ์
  อนุสาวนา หมายถึง การสวดประกาศคำปรึกษาและข้อตกลงของสงฆ์ ฯ
  ญัตติมีใช้ใน ๓ สังฆกรรม คือ
  ๑) ญัตติกรรม
  ๒) ญัตติทุติยกรรม
  ๓) ญัตติจตุตถกรรม ฯ
 4. สีมา คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?
  ตอบ สีมา คือ เขตประชุมของสงฆ์ผู้ทำสังฆกรรม ฯ
  มีความสำคัญ เพื่อจะกำหนดรู้เขตประชุมแห่งสงฆ์ที่ประชุมกันทำสังฆกรรม มีการให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเป็นตน้ ที่พระศาสดาทรงอนุญาตให้สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำ ฯ
 5. สีมามีกี่ประเภท ? วิสุงคามสีมา จัดเข้าในประเภทไหน ?
  ตอบ สีมา มี ๒ ประเภท คือ
  ๑) พัทธสีมา
  ๒) อพัทธสีมา ฯ
  วิสุงคามสีมา จัดเข้าในประเภทดังนี้
  เมื่อสงฆ์ยังไม่ผูก จัดเป็น อพัทธสีมา
  ครั้นสงฆ์ผูกแล้ว จัดเป็น พัทธสีมา ฯ
 6. สีมาสังกระ คืออะไร ? สงฆ์จะทำสังฆกรรมในสีมาเช่นนั้นได้หรือไม่อย่างไร ?
  ตอบ สีมาสังกระ คือ สีมาที่สมมติคาบเกี่ยวกันระหว่างสีมาที่สมมติไว้เดิมและสีมาที่สมมติขึ้นใหม่ ฯ
  สงฆ์จะทำสังฆกรรมในสีมาที่สมมติไว้เดิมได้ แต่ทำในสีมาที่สมมติขึ้นใหม่ไม่ได้ ฯ
 7. คำว่า “เจ้าอธิการ” ในพระวินัยหมายถึงใคร ? มีกี่แผนก ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ เจ้าอธิการ หมายถึง ภิกษุที่สงฆ์สมมติให้เป็นหน้าที่ทำกิจการของสงฆ์ ฯ
  มี ๕ แผนก ฯ ได้แก่
  ๑) เจ้าอธิการแห่งจีวร
  ๒) เจ้าอธิการแห่งอาหาร
  ๓) เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ
  ๔) เจ้าอธิการแห่งอาราม
  ๕) เจ้าอธิการแห่งคลัง ฯ
 8. ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติให้เป็นภัตตุทเทสกะ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นไร ?
  ตอบ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้คือ
  ๑. เว้นอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ
  ๒. รู้จักภัตรที่ควรแจก หรือมิควรแจก
  ๓. รู้จักลำดับที่พึงแจก ฯ
 9. กฐิน มีชื่อมาจากอะไร ? ผ้าที่เป็นกฐินได้มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ กฐิน มีชื่อมาจากไม้สะดึงที่ลาดหรือกางออกสำหรับขึงจีวรเพื่อเย็บ ฯ
  ผ้าที่เป็นกฐินได้ มีดังนี้
  ๑) ผ้าใหม่
  ๒) ผ้าเทียมใหม่ คือผ้าฟอกสะอาดแล้ว
  ๓) ผ้าเก่า
  ๔) ผ้าบังสุกุล
  ๕) ผ้าที่ตกตามร้านตลาดซึ่งเขานำมาถวายสงฆ์ ฯ
 10. ผ้าที่ไม่ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นผ้ากฐิน ได้แก่ผ้าเช่นไรบ้าง ?
  ตอบ ผ้าที่ไม่ทรงอนุญาตให้ใช้เป็นผ้ากฐิน คือ
  ๑. ผ้าที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์ เช่น ผ้าที่ขอยืมเขามา
  ๒. ผ้าที่ได้มาโดยอาการอันมิชอบ คือ ทำนิมิตได้มา พูดเลียบเคียงได้มา และผ้าเป็นนิสสัคคีย์
  ๓. ผ้าที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ แต่เก็บค้างคืนไว้ ฯ
 11. กรานกฐิน ได้แก่การทําอย่างไร ?
  ตอบ กรานกฐิน ได้แก่ เมื่อมีผ้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในเดือนท้ายฤดูฝน พอจะทําเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งได้ สงฆ์พร้อมใจกันยกให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ เหมาะสม ภิกษุผู้ได้รับผ้านั้น นําไปทําเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่ง ให้แล้วเสร็จในวันนั้น แล้วมาบอกแก่ภิกษุผู้ยกผ้านั้นให้เพื่ออนุโมทนา ภิกษุ เหล่านั้นอนุโมทนา ทั้งหมดนี้คือ กรานกฐิน ฯ
 12. ผู้จะเข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง ?
  ตอบ ผู้จะเข้ามาอุปสมบทต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ
  ๑. เป็นชาย
  ๒. มีอายุครบ ๒๐ ปี
  ๓. ไม่เป็นมนุษย์วิบัติ เช่น ถูกตอน หรือเป็นกะเทย เป็นต้น
  ๔. ไม่เคยทำอนันตริยกรรม
  ๕. ไม่เคยต้องปาราชิก หรือไม่เคยเข้ารีตเดียรถีย์ทั้งที่เป็นภิกษุ ฯ
 13. ในอุปสมบทกรรม อภัพพบุคคล หมายถึงใคร ? จำแนกโดยประเภทมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ อภัพพบุคคล หมายถึง บุคคลที่ทรงห้ามไม่ให้อุปสมบท ฯ
  จำแนกโดยประเภทมี ๓ ประเภท ได้แก่
  ๑) เพศบกพร่อง
  ๒) ประพฤติผิดพระธรรมวินัย
  ๓) ประพฤติผิดต่อกำเนิดของเขาเอง ฯ
 14. ญัตติ กับ อนุสาวนา ต่างกันอย่างไร ? มีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้าง ?
  ตอบ ญัตติ คือ การเผดียงสงฆ์
  อนุสาวนา คือ การประกาศความปรึกษาและตกลงของสงฆ์ ฯ
  ญัตติมีใช้ใน ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม
  อนุสาวนามีใช้เฉพาะใน ญัตติทุติยกรรม และญัตติจตุตถกรรม ฯ
 15. การบอกนิสสัย ๔ และ อกรณียะ ๔ บอกในเวลาใด ? และใครเป็นผู้บอก ?
  ตอบ ท่านให้บอกในลำดับแห่งอุปสมบทแล้ว ห้ามไม่ให้บอกก่อนหน้าอุปสมบท ฯ
  อุปัชฌายะบอกก็ได้ กรรมวาจาจารย์หรืออนุสาวนาจารย์บอกก็ได้ ฯ
 16. ภิกษุผู้ก่อวิวาทาธิกรณ์ อย่างไรชื่อว่าปรารถนาดี อย่างไรชื่อว่าปรารถนาเลว ?
  ตอบ ผู้ก่อวิวาทเพราะเห็นแก่พระธรรมวินัย (ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ) ชื่อว่า ทำด้วยปรารถนาดี
  ผู้ก่อวิวาทด้วยทิฐิมานะแม้รู้ว่าผิดก็ขืนทำ (ประกอบด้วยโลภะ โทสะ โมหะ) ชื่อว่า ทำด้วยปรารถนาเลว ฯ
 17. สัมมุขาวินัยมีองค์เท่าไร ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ มีองค์ ๔ ฯ คือ
  ๑) ในที่พร้อมหน้าสงฆ์
  ๒) ในที่พร้อมหน้าธรรม
  ๓) ในที่พร้อมหน้าวินัย
  ๔) ในที่พร้อมหน้าบุคคล ฯ
 18. พระอรรถกถาจารย์แสดงลักษณะปกปิดอาบัติสังฆาทิเสสไว้เป็น ๕ คู่ อย่างไรบ้าง ?
  ตอบ แสดงไว้ ๕ คู่ ดังนี้
  ๑. เป็นอาบัติ และรู้ว่าเป็นอาบัติ
  ๒. เป็นปกตัตตะ และรู้ว่าเป็นปกตัตตะ
  ๓. ไม่มีอันตราย และรู้ว่าไม่มีอันตราย
  ๔. อาจอยู่ และรู้ว่าอาจอยู่
  ๕. ใคร่จะปิด และปิดไว้ ฯ
 19. รัตติเฉท หมายถึงอะไร ? มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ รัตติเฉท หมายถึง การขาดราตรีแห่ง (การประพฤติ) มานัต ฯ มี
  ๑) อยู่ร่วม
  ๒) อยู่ปราศ
  ๓) ไม่บอก
  ๔) ประพฤติในคณะอันพร่อง ฯ
 20. วุฏฐานวิธี แปลว่าอะไร ? ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
  ตอบ วุฏฐานวิธี แปลว่า ระเบียบเป็นเครื่องออกจากอาบัติ ฯ
  ประกอบด้วย ปริวาส มานัต ปฏิกัสสนา และ อัพภาน ฯ
 21. จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้ ก. ปริวาส ข. อัพภาน ฯ
  ตอบ ปริวาส ได้แก่ การประพฤติวัตรพิเศษอย่างหนึ่งเท่าจำนวนวันที่ภิกษุผู้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ ฯ
  อัพภาน ได้แก่ การที่สงฆ์สวดระงบัอาบัติสังฆาทิเสส ฯ
 22. อุกเขปนียกรรม และ นิยสกรรม สงฆ์พึงลงแก่ภิกษุเช่นไร ?
  ตอบ อุกเขปนียกรรม พึงลงแก่ภิกษุไม่เห็นอาบัติผู้ไม่ทำคืนอาบัติหรือผู้ไม่สละทิฏฐิบาป
  นิยสกรรม พึงลงแก่ภิกษุผู้มีอาบัติมาก หรือคลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่ควร ฯ
 23. ในทางพระวินัย "การคว่ำบาตร" หมายถึงอะไร ?
  ตอบ การคว่ำบาตร หมายถึง การไม่ให้คบหาสมาคมด้วย
  ลักษณะ ๓ ประการ คือ
  ๑) ไม่รับบิณฑบาตของเขา
  ๒) ไม่รับนิมนต์ของเขา
  ๓) ไม่รับไทยธรรมของเขา ฯ
 24. นาสนา คืออะไร ? บุคคลเช่นไรที่ทรงอนุญาตให้นาสนา ?
  ตอบ นาสนา คือ การยังบุคคลผู้ไม่สมควรถือเพศภิกษุและสามเณร ให้สละเพศเสีย ฯ
  บุคคลที่ทรงอนุญาตให้นาสนา มี ๓ ประเภท คือ
  ๑) ภิกษุต้องอันติมวัตถุแล้ว ยังปฏิญญาตนเป็นภิกษุ
  ๒) บุคคลผู้อุปสมบทไม่ขึ้น ได้รับอุปสมบทแต่สงฆ์
  ๓) สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น เป็นผู้มักผลาญชีวิตสัตว์ เป็นต้น ฯ
 25. ภิกษุประพฤติผิดธรรมวินัยอย่างไร จึงทรงอนุญาตให้สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมได้ ?
  ตอบ ภิกษุประพฤติผิดอย่างนี้ คือ ไม่เห็นอาบัติ ไม่ทําคืนอาบัติ หรือ ไม่สละทิฏฐิบาป ฯ
 26. เจ้าอาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?
  ตอบ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามมติมหาเถรสมาคม เจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ฯ
 27. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา ๓๗ ระบุหน้าที่เจ้าอาวาสไว้กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ ระบุไว้ ๔ อย่าง ฯ คือ
  ๑. บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี
  ๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ คําสั่งของมหาเถรสมาคม
  ๓. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
  ๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล ฯ
 28. กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง พ้นจากตำแหน่งเมื่อใด ?
  ตอบ พ้นเมื่อ
  ๑. มรณภาพ
  ๒. พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
  ๓. ลาออก
  ๔. สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก
  ๕. อยู่ครบวาระ ๒ ปี ฯ
 29. องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด เรียกว่าอะไร ? มีกําหนดองค์ประกอบไว้อย่างไรบ้าง ?
  ตอบ องค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด เรียกว่า มหาเถรสมาคม ฯ
  มีกําหนดองค์ประกอบไว้ดังนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโดยตําแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการ โดยตําแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจํานวนไม่เกิน ๑๒ รูป เป็นกรรมการ ฯ
 30. ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก มีโทษอย่างไร ?
  ตอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT