เก็งข้อสอบนักธรรมชั้นโท วิชาธรรมวิภาค ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๖ 1. ตจปัญจกกัมมัฏฐาน มีอะไรบ้าง ? เป็นอารมณ์ของสมถกัมมัฏ ฐานหรือของวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?
  ตอบ มี เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทนฺตา ฟัน และตโจ หนัง ฯ
  เป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ
 2. ราคะ โลภะ อิสสา กลิ่น รส อย่างไหนเป็นกิเลสกาม อย่างไหนเป็นวัตุกาม ?
  ตอบ ราคะ โลภะ อิสสา เป็นกิเลสกาม กลิ่น รส เป็นวัตถุกาม ฯ
 3. ปฏิสันถาร มีอะไรบ้าง ? มีประโยชน์แก่ผู้ทำอย่างไรบ้าง ?
  ตอบ ปฏิสันถาร มี ๒ คือ
  ๑) อามิสปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยสิ่งของ
  ๒) ธัมมปฏิสันถาร ต้อนรับโดยธรรม ฯ
  มีประโยชน์อย่างนี้ คือ
  ๑) เป็นอุบายสร้างความสามัคคีและยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน
  ๒) เป็นการรักษาไมตรีจิตระหว่างกันและกันให้มั่นคงยิ่งขึ้น ฯ
 4. เจโตวิมุตติ กับ ปัญญาวิมุตติ ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ เจโตวิมุตติ เป็นวิมุตติของท่านผู้ได้บรรลุฌานมาก่อนแล้ว จึงบําเพ็ญวิปัสสนาต่อ
  ปัญญาวิมุตติ เป็นวิมุตติของท่านผู้ได้บรรลุด้วยลําพังบําเพ็ญ วิปัสสนาล้วน
  อีกนัยหนึ่ง เรียกเจโตวิมุตติเพราะพ้นจากราคะ เรียกปัญญาวิมุตติเพราะพ้นจากอวิชชา ฯ
 5. พระอริยบุคคล ๘ จำพวก จำพวกไหนชื่อว่าพระเสขะ และพระอเสขะ ? เพราะเหตุไร ?
  ตอบ พระอริยบุคคล ๗ เบื้องต้น ชื่อว่าพระเสขะ เพราะเป็นผู้ยังต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเบื้องสูง ฯ
  พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผล ชื่อว่าพระอเสขะ เพราะเสร็จกิจอันจะต้องทําแล้ว ฯ
 6. ความตริ (ความคิด) ในฝ่ายชั่ว เรียกว่าอะไร ? มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ ความตริ (ความคิด) ในฝ่ายชั่ว เรียกว่า อกุศลวิตก ฯ
  มี ๓ อย่าง ฯ คือ
  ๑) กามวิตก ความตริในทางกาม
  ๒) พยาบาทวิตก ความตริในทางพยาบาท
  ๓) วิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียน ฯ
 7. บุคคลผู้ถือความถูกต้องเป็นใหญ่ทำด้วยเมตตา กรุณา เป็นต้น จัดเข้าในอธิปเตยยะข้อไหน ?
  ตอบ จัดเข้าในธัมมาธิปเตยยะได้ ฯ
 8. ญาณ ๓ ที่เป็นไปในทุกขสมุทัยมีอธิบายอย่างไร ?
  ตอบ ปรีชาหยั่งรู้ว่า นี้ทุกขสมุทัย จัดเป็นสัจจญาณ
  ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกขสมุทัย เป็นสภาพที่ควรละ จัดเป็นกิจจญาณ
  ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกขสมุทัย เป็นสภาพที่ละได้แล้ว จัดเป็นกตญาณ ฯ
 9. สังโยชน์คืออะไร ? พระโสดาบันละสังโยชน์อะไรได้ขาดบ้าง ?
  ตอบ สังโยชน์ คือ กิเลสอันผูกใจสัตว์ไว้ ฯ
  พระโสดาบันละสังโยชน์ ๓ เบื้องต้น คือ
  ๑. สักกายทิฏฐิ
  ๒. วิจิกิจฉา
  ๓. สีลัพพตปรามาส ฯ
 10. ปาฏิหาริย์คืออะไร ? พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปาฏิหาริย์ อะไรว่าเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์อื่น ?
  ตอบ ปาฏิหาริย์ คือ การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์ ฯ
  พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์ว่าเป็นอัศจรรย์ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์อื่น
 11. อุปาทาน คืออะไร ? การถือเราถือเขาด้วยอำนาจมานะ จนเป็นเหตุถือพวก จัดเป็นอุปาทานอะไร ในอุปาทาน ๔ ?
  ตอบ อุปาทาน คือ การถือมั่นข้างเลว ได้แก่ถือรั้น ฯ
  จัดเป็น อัตตวาทุปาทาน ฯ
 12. กิเลส ชื่อว่า โอฆะ โยคะ และอาสวะ เพราะเหตุไร ?
  ตอบ ชื่อว่า โอฆะ เพราะดุจเป็นกระแสน้ำอันท่วมใจสัตว์
  ชื่อว่า โยคะ เพราะประกอบสัตวไว้ในภพ
  ชื่อว่า อาสวะ เพราะเป็นสภาพหมักหมมอยู่ในสันดาน ฯ
 13. กิจในอริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ กิจในอริยสัจ ๔ ได้แก่
  ๑) ปริญญา กำหนดรู้ทุกขสัจ
  ๒) ปหานะ ละสมุทัยสัจ
  ๓) สัจฉิกรณะ ทำให้แจ้งนิโรธสัจ
  ๔) ภาวนา ทำมัคคสัจให้เกิด ฯ
 14. อปัสเสนธรรม ข้อว่า “พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ง” ของอย่างหนึ่งนั้นคืออะไร ?
  ตอบ ของอย่างหนึ่ง คือ อกุศลวิตกอันสัมปยุตด้วย กาม พยาบาท วิหิงสา ฯ
 15. เมตตา มีความหมายว่าอย่างไร ? เมตตาในพรหมวิหารและในอัปปมัญญา ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ เมตตา หมายถึง ปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ ฯ
  ต่างกันโดยวิธีแผ่ คือ
  ๑) แผ่โดยเจาะจงก็ดี โดยไม่เจาะจงก็ดี จัดเป็นพรหมวิหาร
  ๒) ถ้าแผ่โดยไม่เจาะจงไม่จำกัด จัดเป็นอัปปมัญญา ฯ
 16. สังวรคืออะไร ? สติสังวรสำรวมด้วยสตินั้น มีอธิบายอย่างไร ?
  ตอบ สังวร คือการสำรวมระวังปิดกั้นอกุศล ฯ
  สติสังวร อธิบายว่า สำรวมอินทรีย์มีจักษุเป็นต้น ระวังรักษามิให้อกุศลกรรมเข้าครอบงำ เมื่อเห็นรูปเป็นต้น ทั้งมีสติไม่หลงลืม ระลึกได้ก่อนแต่ทำ พูด คิด ไม่ให้ผิดทางกาย วาจา ใจ ไม่ประมาทหลงทำกรรมชั่ว ฯ
 17. ในวิมุตติ ๕ วิมุตติอย่างไหนเป็นโลกิยะ อย่างไหนเป็นโลกุตตระ ?
  ตอบ ตทังควิมุตติ และ วิกขัมภนวิมุตติ จัดเป็นโลกิยะ
  สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ จัดเป็นโลกุตตระ ฯ
 18. จริต คือ อะไร ? คนมีปกติเชื่อง่ายเป็นจริตอะไร ?
  ตอบ จริต คือ พื้นเพอัธยาศัยของบุคคลที่แสดงออกมาตามปกติเป็นประจำ ฯ
  คนมีปกติเชื่อง่ายเป็น สัทธาจริต ฯ
 19. คนมีปกติรักสวยรักงาม จัดเป็นจริตอะไร ? จะพึงแก้ได้ด้วยการพิจารณากรรมฐานข้อใดได้บ้าง ?
  ตอบ คนมีปกติรักสวยรักงาม จัดเป็นราคจริต ฯ
  จะพึงแก้ได้ด้วยการพิจารณา กายคตาสติ หรือ อสุภกรรมฐาน ฯ
 20. อนุสัย หมายถึงกิเลสประเภทไหน ? ได้ชื่อเช่นนั้นเพราะเหตุไร ?
  ตอบ อนุสัย หมายถึง กิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน ฯ
  ได้ชื่อว่าอนุสัย เพราะกิเลสชนิดนี้บางทีไม่ปรากฏ แต่เมื่อมีอารมณ์มายั่ว ย่อมเกิดขึ้นในทันใด ฯ
 21. กิเลสที่ได้ชื่อว่า อนุสัย และ ได้ชื่อว่าสังโยชน์ มีอธิบายอย่างไร ?
  ตอบ กิเลสที่ได้ชื่อว่า อนุสัย เพราะเป็นกิเลสอย่างละเอียด นอนเนื่องอยู่ในสันดานของสัตว์มักไม่ปรากฏ ต่อเมื่อมีอารมณ์มายั่วจึงปรากฏขึ้น
  กิเลสที่ได้ชื่อว่า สังโยชน์ เพราะเป็นกิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้กับภพไม่ให้หลุดพ้น ไปได้
 22. ในอวิชชา ๘ ข้อที่ว่า ไม่รู้จักอนาคต มีอธิบายว่าอย่างไร ?
  ตอบ ข้อที่ว่า ไม่รู้จักอนาคต มีอธิบายว่า ไม่รู้จักคิดล่วงหน้า ไม่อาจปรารภการที่ทำ หรือเหตุอันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าจักมีผลเป็นอย่างนั้น ๆ ฯ
 23. พระพุทธคุณ บทว่า อรหํ แปลว่าอย่างไรได้บ้าง ?
  ตอบ อรหํ แปลว่า
  ๑. เป็นผู้เว้นไกลจากกิเลสและบาปกรรม
  ๒. เป็นผู้หักกำแห่งสังสารจักร
  ๓. เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนเขา
  ๔. เป็นผู้ควรรับความเคารพนับถือของเขา
  ๕. เป็นผู้ไม่มีข้อลับ ไม่ได้ทำความเสียหายอันจะพึงซ่อนเพื่อมิให้คนอื่นรู้ ฯ
 24. พุทธคุณ ๒ ก็มี พุทธคุณ ๓ ก็มี พุทธคุณ ๙ ก็มี จงแจกแจง แต่ละอย่างว่ามีอะไรบ้าง ?
  ตอบ พุทธคุณ ๒ คือ อัตตหิตสมบัติ ความถึงแห่งประโยชน์ตน และปรหิตปฏิบัติ การปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
  พุทธคุณ ๓ คือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ
  พุทธคุณ ๙ คือ อรหํ , สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ, สตฺถา เทวมนุสฺสานํ , พุทฺโธ, ภควา ฯ
 25. คำว่า พระสงฆ์ ในบทสังฆคุณนั้น ท่านประสงค์บุคคลเช่นไร ? จงจำแนกมาดู
  ตอบ ท่านประสงค์พระอริยบุคคล ๔ คู่ ๘ บุคคล ซึ่งล้วนแต่ท่านผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลทั้งสิ้น จำแนกได้ดังนี้
  พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล คู่ ๑
  พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล คู่ ๑
  พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล คู่ ๑
  พระอรหัตมรรค พระอรหัตตผล คู่ ๑ ฯ
 26. บารมี คืออะไร ? ทำอย่างไร เรียกว่าอธิษฐานบารมี ?
  ตอบ บารมี คือ ปฏิปทาอันยิ่งยวด หรือคุณธรรมที่ประพฤติอย่างยิ่งยวด ได้แก่ความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด ฯ
  ทำอย่างนี้คือ ความตั้งใจมั่นตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอน และดำเนินตามนั้นอย่างแน่วแน่ เรียกว่า อธิษฐานบารมี ฯ
 27. ครุกรรม คืออะไร ? อนันตริยกรรม กับ สมาบัติ ๘ เป็นครุกรรมฝ่ายกุศลหรืออกุศล ?
  ตอบ ครุกรรม คือ กรรมหนัก ฯ
  อนันตริยกรรม เป็นครุกรรมฝ่ายอกุศล
  ส่วนสมาบัติ ๘ เป็นครุกรรมฝ่ายกุศล ฯ
 28. ในกรรม ๑๒ อุปัตถัมภกกรรม กับอุปปีฬกกรรม ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ อุปัตถัมภกกรรม ทำหน้าที่สนับสนุนผลแห่งชนกกรรม
  อุปปีฬกกรรม ทำหน้าที่บีบคั้นผลแห่งชนกกรรม ฯ
 29. ธุดงค์ คืออะไร ? มีกี่หมวด ? หมวดไหนว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ ธุดงค์ คือ วัตตจริยาพิเศษอย่างหนึ่ง เป็นอุบายขัดเกลากิเลสและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ ฯ มี ๔ หมวด ฯ ดังนี้
  หมวดที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องจีวร
  หมวดที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องบิณฑบาต
  หมวดที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องเสนาสนะ
  หมวดที่ ๔ ว่าด้วยเรื่องความเพียร ฯ
 30. ธุดงค์ ท่านบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไร ? ภิกษุผู้ถือบิณฑบาต เป็นวัตรอย่างเคร่ง ท่านให้ถือปฏิบัติอย่างไร ?
  ตอบ เพื่อประโยชน์คือเป็นอุบายขัดเกลากิเลสและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ ฯ
  ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรอย่างเคร่ง คือ เมื่อเลิกบิณฑบาต นั่งลงแล้ว แม้มีผู้มาใส่บาตรอีก ก็ไม่รับ ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT