เก็งข้อสอบนักธรรมชั้นตรี วิชาธรรมวิภาค ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖ 1. ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้าง ? ที่ว่ามีอุปการะมาก นั้นเพราะเหตุไร ?
  ตอบ มี ๑. สติ ความระลึกได้ และ ๒. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ฯ
  เพราะว่าทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการทำกิจการงานใดๆ และเป็นอุปการะให้ธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น.
 2. คนที่ทำอะไรมักพลั้งพลาด เพราะขาดธรรมอะไร ?
  ตอบ เพราะขาดสติ ความระลึกได้ก่อนแต่จะทำและขาดสัมปชัญญะ ความรู้ตัวในขณะทำ ฯ
 3. โลกเดือดร้อนวุ่นวายในปัจจุบันนี้ เพราะขาดธรรมอะไร ?
  ตอบ เพราะขาดธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่าง คือ
  ๑. หิริ ความละอายบาป
  ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาป ฯ
 4. หิริและโอตตัปปะ ได้ชื่อว่าธรรมเป็นโลกบาลเพราะเหตุไร ?
  ตอบ เพราะเป็นคุณธรรมทำบุคคลให้รังเกียจ และเกรงกลัวต่อบาปทุจริต ไม่กล้าทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ฯ
 5. พบงูพิษแล้วสดุ้งกลัวว่าจะถูกกัด จัดเป็นโอตตัปปะได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
  ตอบ ไม่ได้ ฯ เพราะโอตตัปปะ หมายความว่าความเกรงกลัวต่อบาป ฯ
 6. ในโลกนี้มีบุคคลประเภทใดบ้างที่พระพุทธศาสนาสอนว่าหาได้ยาก ?
  ตอบ มี ๒ ประเภท คือ
  ๑) บุพพการี บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน
  ๒) กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและทำตอบแทนท่าน ฯ
 7. พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุพพการีของพุทธบริษัอย่างไร ?
  ตอบ พระพุทธเจ้าทรงกระทำอุปการะแก่พุทธบริษัทก่อน ด้วยการทรงแนะนำสั่งสอน ให้รู้ดีรู้ชอบตามพระองค์ เพื่อให้ได้บรรลุประโยชน์ ทั้ง ๓ คือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน จึงชื่อว่าเป็นบุพพการี ฯ
 8. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ชื่อว่า รัตนะ เพราะเหตุไร ?
  ตอบ เพราะเป็นของมีคุณค่าและหาได้ยาก เหมือนเพชรนิลจินดามีค่ามาก นำประโยชน์ และความสุขมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ฯ
 9. รัตนะ ๓ อย่าง คืออะไรบ้าง ? รัตนะที่ ๒ มีคุณอย่างไร ?
  ตอบ คือ พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ฯ
  ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ฯ
 10. พระพุทธเจ้า คือใคร ? ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์อย่างไร ?
  ตอบ คือท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัย ฯ
  ทรงสั่งสอนเป็นอศัจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติ ฯ
 11. ทุจริต คืออะไร ? พูดใส่ร้ายผู้อื่น จัดเข้าในทุจริตข้อไหน ?
  ตอบ ทุจริต คือ ประพฤติชั่ว ประพฤติเสียหาย ฯ จัดเข้าในวจีทุจริต ฯ
 12. เห็นผิดจากคลองธรรม คือเห็นอย่างไร ? จัดเข้าในทุจริตข้อไหน ?
  ตอบ คือเห็นผิดจากความเป็นจริง เช่น เห็นว่าบุญบาปไม่มีบิดามารดาไม่มีพระคุณ เป็นต้น ฯ
  จัดเข้าในมโนทุจริต ฯ
 13. มูลเหตุที่ทำให้บุคคลทำความชั่ว เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ เรียกว่า อกุศลมูล หมายถึงรากเหง้าของอกุศล ฯ มี
  ๑. โลภะ อยากได้
  ๒. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
  ๓. โมหะ หลงไม่รู้จริง ฯ
 14. อกุศลมูล เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไร ?
  ตอบ เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรละเสีย ด้วยทาน ศีล ภาวนา ฯ
 15. บุญกิริยาวัตถุ คืออะไร ? โดยย่อมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ คือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ ฯ มี ๓ ฯ คือ
  ๑. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
  ๒. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
  ๓. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา ฯ
 16. ผู้ที่ทำงานไม่สำเร็จผลตามที่มุ่งหมายเพราะขาดคุณธรรมอะไรบ้าง ?
  ตอบ เพราะขาดอิทธิบาท คือ คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง คือ
  ๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
  ๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น
  ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ
  ๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ฯ
 17. อริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง ? ความไม่สบายกายไม่สบายใจ จัดเป็นอริยสัจข้อไหน ?
  ตอบ มี ๑) ทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
  ๒) สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
  ๓) นิโรธ ความดับทุกข์
  ๔) มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ฯ
  ความไม่สบายกายไม่สบายใจจัดเป็นอริยสัจข้อ ๑ คือ ทุกข์ ฯ
 18. ทุกข์ในอริยสัจ ๔ คืออะไร ? เหตุให้เกิดทุกข์ คืออะไร ?
  ตอบ ทุกข์ในอริยสัจ ๔ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ฯ
  เหตุให้เกิดทุกข์ คือ ตัณหาความทะยานอยาก ฯ
 19. บุคคลผู้รักษาความยุติธรรมไว้ได้ ควรเว้นจากธรรมอะไร ? ธรรมนั้นมีอะไรบ้าง ?
  ตอบ ควรเว้นจากอคติ ๔ ฯ มี
  ๑. ความลำเอียงเพราะรักใคร่กัน เรียกว่า ฉันทาคติ
  ๒. ความลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน เรียกว่า โทสาคติ
  ๓. ความลำเอียงเพราะเขลา เรียกว่า โมหาคติ
  ๔. ความลำเอียงเพราะกลัว เรียกว่า ภยาคติ ฯ
 20. ธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีคืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ คือ นิวรณ์ ๕ ฯ มี
  ๑. กามฉันท์ พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น
  ๒. พยาบาท ปองร้ายผู้อื่น
  ๓. ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม
  ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซ่านและรำคาญ
  ๕. วิจิกิจฉา ลังเลไม่ตกลงได้ ฯ
 21. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? สังขารขันธ์จัดเป็นรูปหรือนาม ?
  ตอบ ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และ วิญญาณขันธ์ ฯ
  สังขารขันธ์ จัดเป็นนาม ฯ
 22. อานิสงส์แห่งการฟังธรรม มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ มี ๕ อย่าง คือ
  ๑. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
  ๒. สิ่งใดได้เคยฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด
  ๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้
  ๔. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้
  ๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส ฯ
 23. โลกธรรม ๘ คืออะไรบ้าง ? เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรพิจารณาอย่างไร ?
  ตอบ คือ มีลาภ ๑ ไม่มีลาภ ๑ มียศ ๑ ไม่มียศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข์ ๑ ฯ
 24. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเจรจาอย่างไร ?
  ตอบ คือ เว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดคำหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ฯ
 25. มรรคมีองค์แปดจัดเข้าในสิกขา ๓ ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จงจัดมาดู
  ตอบ ได้ ฯ ดังนี้
  สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในปัญญาสิกขา
  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเข้าในสีลสิกขา
  สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเข้าในจิตตสิกขา ฯ
 26. การคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างไร ?
  ตอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างนี้ คือ มักจะถูกคนชั่วชักจูง ไปในทางชั่ว เช่น คนไม่เคยเป็นนักเลงหญิง ไม่ติดสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่เป็นอันธพาล ก็ย่อมถูกชักจูงไปจนกลายเป็นนักเลงหญิงได้ เป็นต้น ฯ
 27. บุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาอย่างไร ?
  ตอบ พึงปฏิบัติอย่างนี้
  ๑. ท่านได้เลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
  ๒. ทำกิจของท่าน
  ๓. ดำรงวงศ์สกุล
  ๔. ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก
  ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน ฯ
 28. อบายมุข คืออะไร ? ดื่มน้ำเมามีโทษอย่างไรบ้าง ?
  ตอบ อบายมุข คือ เหตุแห่งเครื่องฉิบหาย ฯ
  ดื่มน้ำเมามีโทษ ๖ อย่างนี้ คือ
  ๑) เสียทรัพย์
  ๒) ก่อการทะเลาะวิวาท
  ๓) เกิดโรค
  ๔) ถูกติเตียน
  ๕) ไม่รู้จักอาย
  ๖) ทอนกำลังปัญญา ฯ
 29. ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์ คือศีลอะไร ? ได้แก่อะไรบ้าง ?
  ตอบ คือ ศีล ๕ ฯ ได้แก่
  ๑. เว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
  ๒. เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย
  ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม
  ๔. เว้นจากพูดเท็จ
  ๕. เว้นจากดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ฯ
 30. มิตรแท้ที่ควรคบ มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ มิตรแท้ที่ควรคบ มี ๔ ประเภท ฯ คือ
  ๑. มิตรมีอุปการะ
  ๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
  ๓. มิตรแนะประโยชน์
  ๔. มิตรมีความรักใคร่ ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT