เก็งข้อสอบนักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ.๒๕๖๖ 1. พุทธประวัติ คืออะไร ? การเรียนรู้พุทธประวัตินั้นได้ประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ พุทธประวัติ คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ
  ได้ประโยชน์ คือทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้า และแนวทางในการดำเนินชีวิตตามพระพุทธจริยา ฯ
 2. พุทธประวัติ มีความสำคัญอย่างไรจึงต้องเรียนรู้ ?
  ตอบ มีความสำคัญ ในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา เพราะแสดงพระพุทธจริยาให้ปรากฏ เช่นเดียวกับตำนานย่อมมีความสำคัญต่อชาติของตน ที่ให้รู้ได้ว่าชาติได้ เป็นมาแล้วอย่างไร ฯ
 3. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ แบ่งเป็น ๔ วรรณะ ฯ คือ
  วรรณะกษัตริย์
  วรรณะพราหมณ์
  วรรณะแพศย์
  วรรณะศูทร ฯ
 4. พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหน ? เมื่อไหร่ ?
  ตอบ ที่ลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ฯ
  เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๘๐ ปี ฯ
 5. อะไรเป็นมูลเหตุให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ?
  ตอบ พระอรรถกถาจารย์ แสดงตามนัยมหาปทานสูตรว่า ได้ทอดพระเนตรเห็น เทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คน ตาย และสมณะ ทรงสังเวชเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต ๓ ข้างต้น ยังความพอพระหฤทัยในการออกผนวชให้เกิดขึ้น เพราะได้ทอดพระเนตรเห็นสมณะ ฯ
 6. เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบวช ?
  ตอบ ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ (เทวทูต ๔) ฯ
 7. อสิตดาบสได้ทำนายสิทธัตถกุมารว่าอย่างไร ?
  ตอบ อสิตดาบสทำนายว่า ถ้าอยู่ครองสมบัติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ถ้าออกบวช จักได้เป็นพระศาสดาเอกในโลก ฯ
 8. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพานและถวายพระเพลิง ในวันใด ?
  ตอบ ประสูติ ในวันเพ็ญเดือน ๖
  ตรัสรู้ ในวันเพ็ญเดือน ๖
  แสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญเดือน ๘
  ปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน ๖
  ถวายพระเพลิง ในวันอัฏฐมีแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ ฯ
 9. พระพุทธเจ้าตรัสรู้และปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุเท่าไหร่ ?
  ตอบ ตรัสรู้ เมื่อมีพระชนมายุ ๓๕ ปี ปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุ ๘๐ ปี ฯ
 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร และเกิดผลอย่างไร ?
  ตอบ แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ฯ เกิดผล คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วทูลขอบรรพชา ทำให้เกิดสังฆรัตนะ ฯ
 11. ทศนากัณฑ์แรก ชื่ออะไร ? พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
  ตอบ เทศนากัณฑ์แรกชื่อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฯ ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ฯ
 12. พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อน เพราะเหตุไร ?
  ตอบ เพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคีย์ ว่าได้เป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์ เมื่อครั้งทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ฯ
 13. พระอัญญาโกณฑัญญะได้ชื่อว่าเป็นปฐมสาวกเพราะเหตุไร ?
  ตอบ เพราะได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วอุปสมบท ในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก ฯ
 14. คำว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” เป็นคำอุทานของใคร ? เพราะเหตุใดจึงอุทานเช่นนั้น ?
  ตอบ เป็นคำอุทานของยสกุลบุตร ฯ
  เพราะเห็นอาการพิกลต่าง ๆ ของหมู่ชนบริวารที่นอนหลับ ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเหมือนเมื่อก่อน หมู่ชนบริวารเหล่านั้น ปรากฏแก่ยสกุลบุตร ดุจซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้า ครั้นเห็นแล้ว เกิดความสังเวชสลดใจ คิดเบื่อหน่าย จึงได้ออกอุทานเช่นนั้น ฯ
 15. ฆราวาสที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ?
  ตอบ ฆราวาสที่บรรลุพระอรหันต์ผลคนแรกคือ ยสกุลบุตร ฯ เพราะฟังอนุปุพพีกถาและอริยสัจ ๔ ฯ
 16. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังธรรมจากใคร ? ธรรมนั้นมีใจความว่าอย่างไร ?
  ตอบ เพราะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ
  มีใจความว่า “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น” ฯ
 17. พระอัครสาวกทั้ง ๒ องค์สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากใร ?
  ตอบ พระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ, พระโมคคัลลานะ ฟังธรรมจากพระสารีบุตร ฯ
 18. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชายิ่งกว่าอามิสบูชา เพราะเหตุไร ?
  ตอบ เพราะการปฏิบัติบูชานี้ ทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่น อยู่ได้ยาวนาน ฯ
 19. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เป็นสถานทีให้ระลึกถึง เหตุการณ์อะไรบ้าง ?
  ตอบ เป็นสถานที่ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์
  ๑. ประสูติ
  ๒. ตรัสรู้
  ๓. ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรก
  ๔. เสด็จปรินิพพาน ฯ
 20. ครั้งพุทธกาล "วันเชตวัน" ตั้งอยู่ที่เมืองอะไร ? ใครเป็นผู้สร้างถวาย ?
  ตอบ ตั้งอยู่ที่เมืองสาวัตถี ฯ
  คฤหบดีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผู้สร้างถวาย ฯ
 21. ถูปารหบุคคล มีกี่ประเภท ? คือใครบ้าง ?
  ตอบ ถูปารหบุคคล มี ๔ ประเภท คือ ฯ
  ๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า
  ๓. พระอรหันตสาวก
  ๔. พระเจ้าจักรพรรดิราช ฯ
 22. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชื่อว่าอะไร ? ตั้งอยู่ในเมืองอะไร ?
  ตอบ สถานที่ถวายพระเพลิงชื่อว่า มกุฏพันธนเจดีย์ ฯ
  ตั้งอยู่ในเมืองกุสินารา ฯ
 23. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ และก่อนปรินิพพาน ?
  ตอบ ก่อนตรัสรู้ คือ นางสุชาดา
  ก่อนปรินิพพาน คือ นายจุนทะ ฯ
 24. ปฐมสาวก และ ปัจฉิมสาวก คือใคร ?
  ตอบ ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
  ปัจฉิมสาวก คือ พระสุภัททะ ฯ
 25. บุคคลผู้แสดงตนเป็นอุบาสกด้วยการถึงรัตนะ ๒ และรัตนะ ๓ เป็นคนแรกคือใคร ?
  ตอบ ผู้ถึงรัตนะ ๒ คือ ตปุสสะและภัลลิกะ ฯ
  ผู้ถึงรัตนะ ๓ คือ บิดาพระยสะ ฯ
 26. ศาสนพิธี คืออะไร ? ผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
  ตอบ คือ แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา ฯ
  ย่อมได้รับประโยชน์ คือ เป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการ บำเพ็ญกุศล การทำบุญและการถวายทาน สามารถในการจัดพิธีต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชื่อว่า เป็นผู้รักษาขนบ ประเพณี อันงดงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วย ฯ
 27. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คืออะไร ?
  ตอบ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ฯ
 28. การแสดงความเคารพพระ มีกี่วิธี ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ การแสดงความเคารพพระ มี ๓ วิธี ฯ คือ
  ๑. ประนมมือ ในบาลีเรียกว่า ทำอัญชลี
  ๒. ไหว้ ในบาลีเรียกว่า นมัสการ
  ๓. กราบ ในบาลีเรียกว่า อภิวาท ฯ
 29. การเผดียงสงฆ์และการอาราธนา ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ ต่างกันคือ
  การเผดียงสงฆ์ ได้แก่ การแจ้งความประสงค์ให้สงฆ์ทราบ
  การอาราธนา ได้แก่ การนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีให้ศีล สวดพระปริตร หรือ แสดงธรรม ฯ
 30. คำว่า "เจริญพระพุทธมนต์" กับ "สวดพระพุทธมนต์" ใช้ในพิธี ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ คำว่า “เจริญพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีมงคล
  ส่วนคำว่า “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีอวมงคล ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT