มนาโป โหติ ขนฺติโก "ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้อื่น" | กระทู้ธรรมชั้นโท ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๖

วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี, มนาโป โหติ ขนฺติโก ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้อื่น

อ่านบาลีว่า:
มะ-นา-โป, โห-ติ, ขัน-ติ-โก

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


มนาโป โหติ ขนฺติโก
ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้อื่น

คำว่า ผู้มีความอดทน คือ ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง ไม่หวั่นไหวทั้งทางกายและจิตใจ เช่น อดทนต่อความลำบากตรากตรำ อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อความเจ็บใจ และอดอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มากระทบ เช่น อดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยุให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การทำผิดศีลธรรม เป็นต้น

บุคคลผู้ที่มีความอดทน ดังที่กล่าวนี้ ย่อมเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนโดยทั่วไป เพราะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อทุกๆ คน เมื่อคบค้าสมาคมแล้วไม่เดือดร้อน ไม่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้แล้วสบายใจ ไม่ต้องระแวง

และบุคคลผู้ที่มีความอดทน เป็นแบบอย่างที่ดีได้และสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้ ดังนั้น ผู้มีความอดทนจึงเป็นที่ชอบใจของผู้อื่น และได้รับแต่ประโยชน์สุขอันเกิดจากขันติธรรมฝ่ายเดียว

บุคคลผู้ที่มีความอดทน สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อื่นได้ เพราะเขาเป็นคนใจเย็น ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นในเรื่องของความอดทนได้ เป็นบุคคลที่น่าคบค้าสมาคม

สุภาษิตมาใน:
สวดมนต์ฉบับหลวง
ตัวย่อสุภาษิต:
(ส.ม)


ADVERTISMENT

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมบทนี้แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT