เก็งข้อสอบนักธรรมชั้นโท วิชาอนุพุทธประวัติ ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๖ 1. อนุพุทธบุคคล คือใคร ? มีความสำคัญอย่างไร ?
  ตอบ อนุพุทธบุคคล คือ สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ฯ
  อนุพุทธบุคคลเป็นสังฆรัตนะในรัตนะ ๓ เป็นพยานยืนยันความ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นกำลังสำคัญช่วยพระองค์ประกาศ พระพุทธศาสนา อันเป็นประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก จนแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน ฯ
 2. พุทธบุคคล มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ พุทธบุคคล มี ๓ ประเภท ฯ คือ
  ๑. สัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้เองโดยชอบ และสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วย
  ๒. ปัจเจกพุทธะ ตรัสรู้เฉพาะตน แต่ไม่สามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้
  ๓. อนุพุทธะ ตรัสรู้ตาม คือมีพระพุทธเจ้าสั่งสอนจึงรู้ตามได้ และ สามารถสอนผู้อื่นให้กระทําตามด้วย ฯ
 3. โกณฑัญญพราหมณ์ มีเหตุจูงใจอะไร จึงได้ออกบวช ตามพระมหาบุรุษ ?
  ตอบ เพราะเคยเข้าร่วมทํานายพระลักษณะของพระมหาบุรุษโดยเชื่อมั่นว่าจะได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าแน่นอน จึงออกบวชตามด้วยหวังว่า เมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้แล้วจักทรงเทศนา โปรดตนให้รู้ตาม ฯ
 4. “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” เป็นคำอุทานของใคร ? เพราะเหตุใดจึงอุทานอย่างนั้น ?
  ตอบ เป็นคำอุทานของยสกุลบุตร ฯ
  เพราะเห็นหมู่ชนบริวารนอนหลับมีอาการพิกลต่าง ๆ ดุจซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าจึงเกิดความสลดใจคิดเบื่อหน่าย ฯ
 5. พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมเทศนาชื่ออะไร ? พระธรรมเทศนานั้น โดยย่อว่าด้วยเรื่องอะไร ?
  ตอบ พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมเทศนา ชื่อ อนัตตลักขณสูตร ฯ
  พระธรรมเทศนาโดยย่อว่าด้วยเรื่อง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฯ
 6. เอหิภิกขุอุปสัมปทาที่ประทานแก่พระอัญญาโกณทัญญะ และพระยสต่างกันอย่างไร ? เพราะเหตุไร ?
  ตอบ ต่างกัน คือ ที่ประทานแก่โกณฑัญญะมีคำว่า เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ ส่วนที่ประทานแก่พระยสไม่มีคำว่า เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบ ฯ
  เพราะพระโกณฑัญญะยังไม่ถึงที่สุดทุกข์ ส่วนพระยสได้ถึงที่สุด ทุกข์แล้ว ฯ
 7. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถา แก่ใครเป็นคนแรก ? อนุปุพพิกถานั้น กล่าวถึงเรื่องอะไร ?
  ตอบ ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตรเป็นคนแรก ฯ
  อนุปุพพิกถา กล่าวพรรณนา ทานคือการให้ แล้วพรรณนาศีลคือ ความรักษา กาย วาจา เรียบร้อย พรรณนาสวรรค์คือกามคุณที่บุคคลใคร่ ซึ่งจะพึงได้พึงถึงด้วยกรรมอันดี คือทานและศีล พรรณนาโทษแห่งกาม และ พรรณนาอานิสงส์แห่งความออกไปจากกาม ฯ
 8. พระสาวกที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก มีจำนวนเท่าไร ? ประกอบด้วยใครบ้าง ?
  ตอบ พระสาวกที่ไปประกาศพระศาสนาคร้ังแรก มีจำนวน ๖๐ องค์ ฯ
  ประกอบด้วย ปัญจวัคคีย์, พระยสะ, พระวิมละ, พระสุพาหุ, พระปุณณชิ, พระควัมปติ, เพื่อนพระยสะอีก ๕๐ องค์ ฯ
 9. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องใครว่าเป็นผู้มีบริวารมาก ? เพราะเหตุไร ?
  ตอบ ทรงยกย่อง พระอุรุเวลกัสสปะ ฯ
  เพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้รู้จักเอาใจบริวาร รู้จักสงเคราะห์ด้วยธรรมบ้าง ด้วยอามิสบ้าง ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัตินี้ย่อมเป็นผู้สามารถควบคุมบริวารใหญ่ไว้ได้ ฯ
 10. ชฎิล ๓ พี่น้อง มีชื่ออะไรบ้าง ? ได้บรรลุพระอรหันต์ เพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ?
  ตอบ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ และพระคยากัสสปะ ฯ
  ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่อ อาทิตตปริยายสูตร ฯ
 11. พระอัสสชิได้แสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชก มีใจความย่อว่าอย่างไร ?
  ตอบ มีใจความย่อว่า "ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น พระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้"
 12. พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรคู่กับพระโมคคัลลานะ โดยอุปมาไว้อย่างไร ?
  ตอบ พระพุทธองค์ตรัสอุปมาว่า พระสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้ทารกเกิด พระโมคคลัลานะเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกนั้นที่เกิดแล้ว ฯ
 13. ธรรมเสนาบดี และนวกัมมาธิฏฐายี เป็นนามของพระสาวกองค์ใด ? เพราะเหตุไรจึงมีนามเช่นนั้น ?
  ตอบ ธรรมเสนาบดี เป็นนามของพระสารีบุตรเถระเพราะท่านเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการประกาศพระพุทธศาสนา ฯ
  นวกัมมาธิฏฐายี เป็นนามของพระโมคคัลลานเถระ เพราะท่านเป็นผู้สามารถกำกับดูแลการก่อสร้าง ฯ
 14. พระสาวกรูปใดได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวที ? จงแสดงตัวอย่างมาสัก ๒ เรื่อง
  ตอบ ทรงยกย่อง พระสารีบุตรเถระ ฯ
  เรื่องที่ ๑ พระสารีบุตรนับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ เมื่ออาจารย์อยู่ในทิศใด ก่อนจะนอนท่านจะนมัสการ และนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น
  เรื่องที่ ๒ พระสารีบุตรระลึกถึงอุปการะของราธพราหมณ์ที่เคยถวายภิกษาแก่ ท่านทัพพีหนึ่ง ฯ
 15. พระมหากัสสปะโดยปกติถือธุดงค์กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ พระมหากัสสปะถือธุดงค์ ๓ อย่าง ฯ ได้แก่
  ๑) ใช้ผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร
  ๒) ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
  ๓) ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ฯ
 16. พระมหากัสสปเถระเป็นประธานในการทำสังคายนาครั้งแรกที่ไหน ? ใช้เวลานานเท่าไร ?
  ตอบ ที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา กรุงราชคฤห์ ฯ ใช้เวลา ๗ เดือน ฯ
 17. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร ? ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะฟังธรรมจากใคร ?
  ตอบ สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระราหุลเถระ ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ
 18. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอุปมาด้วยพิณ ๓ สาย แก่ใคร ? ด้วยทรงพระประสงค์ใด ?
  ตอบ พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโสณโกฬิวิสะ ฯ
  ด้วยทรงพระประสงค์จะให้ท่านทำความเพียรพอประมาณ เพราะท่านทำความเพียรอย่างยิ่ง เดินจงกรมจนเท้าแตก ฯ
 19. จงระบุชื่อพระสาวกผู้ที่บวชเพราะเหตุต่อไปนี้
  ๑. บวชเพราะศรัทธา
  ๒. บวชเพราะจำใจ
  ๓. บวชเพราะหลงไหลในรูป ฯ

  ตอบ บวชเพราะศรัทธา คือ พระรัฐบาล
  บวชเพราะจำใจ คือ พระนันทะ
  บวชเพราะหลงใหลในรูป คือ พระวักกลิ ฯ
 20. พระสาวกผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นองค์แรกคือใคร ? ท่านได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายอย่างไร ?
  ตอบ พระราธะ ฯ ได้รับยกย่องว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณ คือญาณแจ่มแจ้งในธรรมเทศนา ฯ
 21. ธรรมุเทศ มีอะไรบ้าง ? ใครแสดงแก่ใคร ?
  ตอบ ธรรมุเทศ ได้แก่
  ๑) โลกคือหมู่สัตว์ อันชรานำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน
  ๒) โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตน
  ๓) โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของๆ ตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
  ๔) โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ฯ
  พระรัฐบาลแสดงธรรมนี้ถวายแก่พระเจ้าโกรัพยะ ฯ
 22. พระโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานในการให้อุปสมบทแก่พระมหากัสสปะมีกี่ข้อ ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ มี ๓ ข้อ ฯ คือ
  ๑. เราจักเข้าไปตั้งความละอาย และความยำเกรงอย่างแรงกล้าไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นเถระปานกลาง และผู้ใหม่
  ๒. เราจักเงี่ยหูลงฟังธรรม อันประกอบด้วยกุศล และพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้น
  ๓. เราจักไม่ละสติที่ไปในกาย ฯ
 23. พระสาวกผู้อธิบายภัทเทกรัตตสูตรที่ทรงแสดงโดยย่อให้พิสดารคือใคร ? ท่านได้รับการสรรเสริญจากพระศาสดาว่าอย่างไร ?
  ตอบ คือ พระมหากัจจายนะ ฯ ท่านได้รับสรรเสริญจากพระศาสดาว่า เป็นผู้ฉลาดในการอธิบายคําที่ย่อให้พิสดาร ฯ
 24. ปัญหาว่า "โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงอยู่ในที่มืด" ดังนี้ ใครเป็นผู้ถาม ? และพระศาสดาทรงพยากรณ์ว่าอย่างไร ?
  ตอบ อชิตมาณพเป็นผู้ถาม ฯ ทรงพยากรณ์ว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้ จึงหลงดุจอยู่ในที่มืด ฯ
 25. พระเถระและพระเถรีผู้มีชื่อต่อไปนี้ ได้รับเอตทัคคะในทางไหน ?
  ก. พระมหากัจจายนะ
  ข. พระโมฆราช
  ค. พระราหุล
  ง. ปฏาจาราเถรี
  จ. อุบลวรรณาเถรี

  ตอบ ก. พระมหากัจจายนะ เป็นเอตทัคคะในทางอธิบายคำย่อให้พิสดาร
  ข. พระโมฆราช เป็นเอตทัคคะในทางทรงจีวรเศร้าหมอง
  ค. พระราหุล เป็นเอตทัคคะในทางผู้ใฝ่ใจศึกษาพระธรรมวินัย
  ง. ปฏาจาราเถรี เป็นเอตทัคคะในทางทรงวินัย
  จ. อุบลวรรณาเถรี เป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์ ฯ
 26. การศึกษาให้เข้าใจในศาสนพิธี มีประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ ๑. ทำให้เข้าใจเรื่องของศาสนพิธีได้โดยถูกต้อง
  ๒. ทำให้เห็นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ไร้สาระ
  ๓. ทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนจากขนบธรรมเนียมประเพณี ฯ
 27. จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้ การเข้าพรรษา การออกพรรษา ?
  ตอบ การเข้าพรรษา หมายถึง การที่ภิกษุผูกใจว่าจะอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน ไม่ไปค้างแรมให้ล่วงราตรีในที่แห่งอื่นระหว่างผูกใจนั้น เว้นแต่ไปด้วยสัตตาหกรณียะ ฯ
  การออกพรรษา หมายถึง กาลที่สิ้นสุดกําหนดอยู่จําพรรษาของภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ มีพิธีเป็นสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะ เรียกโดยภาษาพระวินัยว่า ปวารณากรรม คือการทําปวารณาของสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันตลอดเวลา ๓ เดือน ฯ
 28. ธรรมเนียมของสงฆ์ที่พึ่งปฏิบัติชอบต่อกันเพื่อความ สามัคคี เรียกว่าอะไร ? หมายถึงอะไร ?
  ตอบ เรียกว่า สามีจิกรรม ฯ หมายถึง การขอขมาโทษ และการให้อภัยกัน ฯ
 29. สามีจิกรรม หมายถึงอะไร ? มีกี่แบบ ? อะไรบ้าง ?
  ตอบ สามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษ ขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย ฯ
  มี ๒ แบบ ฯ ได้แก่
  ๑) แบบขอขมาโทษ
  ๒) แบบถวายสักการะ ฯ
 30. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกว่าวันอะไร ?
  ตอบ เรียกว่า วันเทโวโรหณะ ตรงกับวันมหาปวารณา วันเพ็ญเดือน ๑๑ ฯ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT