ขนฺติ หิตสุขาวหา "ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข" | กระทู้ธรรมชั้นโท ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๕

วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี, ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

อ่านบาลีว่า:
ขัน-ติ, หิ-ตะ-สุ-ขา-วะ-หา

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

คำว่า ความอดทน คือ อาการที่ไม่หวั่นไหวทั้งทางกายและทางใจ ในเมื่อประสบกับสภาพที่ไม่น่าพอใจ ๔ ประเภท คือ
๑) อดทนต่อธรรมชาติ มีหนาว ร้อน ฝนตก แดดออก
๒) อดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากในการทำงาน
๓) อดทนต่อความทุกขเวทนาอันเกิดจากความเจ็บปวดและโรคภัยไข้เจ็บ
๔) อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่แสดงอาการโกรธ หรือไม่แสดงความไม่พอใจเมื่อถูกกระทบกระทั่งจากคนอื่น

คนที่มีความอดทน เมื่อประสบกับสภาพที่ไม่น่าพอใจดังกล่าว ย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานให้สำเร็จลุล่วงได้ และขันติคือความอดทนนั้น ยังเป็นด่านแรกที่จะป้องกันกิเลสได้ เมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจ

ถ้าเรามีขันติคือความอดทนอดกลั้น อดทนต่ออำนาจของกิเลสนั้นได้ กิเลสก็จะไม่สามารถครอบงำจิตใจได้ ไม่สามารถบงการจิตใจให้ทำสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตามอำนาจของมันได้ ผลร้ายอันจะเกิดจากการทำตามอำนาจของกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้น

ดังนั้น ความอดทนจึงนำมาซึ่งประโยชน์สุข ทั้งในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่การงาน ทั้งในแง่ของการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดทุกข์ด้วย

สุภาษิตมาใน:
สวดมนต์ฉบับหลวง
ตัวย่อสุภาษิต:
(ส.ม)


ADVERTISMENT

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมบทนี้แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT