ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ "เมื่อให้บุญก็เพิ่มขึ้น" | กระทู้ธรรมชั้นโท ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๓

วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี, ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ เมื่อให้บุญก็เพิ่มขึ้น

อ่านบาลีว่า:
ทะ-ทะ-โต, ปุน-ยัง, ปะ-วัด-ทะ-ติ

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ
เมื่อให้บุญก็เพิ่มขึ้น

คำว่า บุญ เป็นชื่อของความสุข ในที่นี้หมายถึงบุญที่เป็นทานมัย คือ บุญที่สำเร็จด้วยการบริจาคทาน ได้แก่ บุญที่เกิดจากการถวายปัจจัย ๔ ที่ตนหามาได้อย่างสุจริตยุติธรรม ตลอดถึงการอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน ให้ธรรมะ ให้เงินทอง บริจากเลือด บริจาคชีวิตให้แก่โรงพยาบาล สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ พระศาสนา เป็นต้น

หากผู้ให้ทำด้วยความตั้งใจให้จริงๆ แล้ว ก็หมายความว่าเราทำบุญเพื่อกำจัดความตระหนี่ในใจ ทำให้เป็นคนกล้าเสียสละ ความสุขทางใจก็เกิดขึ้น บุญที่สั่งสมมาก็เพิ่มพูนมากขึ้นด้วย และยิ่งให้บ่อยบุญก็เกิดบ่อย ยิ่งให้มากบุญก็ยิ่งเกิดมาก เหตุนี้ ผู้ให้จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้บำเพ็ญบุญและสั่งสมความสุข

ดังนั้น เราพึงรู้จักให้ หากไม่เป็นการทำตนเองให้เดือดร้อน ท่านจึงสอนให้รู้จักเป็นผู้ให้ เพราะเมื่อเราให้ออกไปบุญก็เพิ่มมากขึ้น

สุภาษิตมาใน:
ทีฆนิกาย มหาวรรค, ขุททกนิกาย อุทาน
ตัวย่อสุภาษิต:
(ที.มหา. ๑๐/๑๕๙, ขุ.อุ. ๒๕/๒๑๕)


ADVERTISMENT

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมบทนี้แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT