ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ "หลังจากทำความชั่วลงไปแล้ว ย่อมเผาผลาญใจในภายหลัง" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับมัธยม | สุภาษิตที่ ๑๐

กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมชั้นตรี,เรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี,ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ หลังจากทำความชั่วลงไปแล้ว ย่อมเผาผลาญใจในภายหลัง

อ่านบาลีว่า:
ปัด-ฉา, ตับ-ปะ-ติ, ทุก-กะ-ตัง


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ
หลังจากทำความชั่วลงไปแล้ว ย่อมเผาผลาญใจในภายหลัง

ความชั่ว คือการกระทำที่ก่อความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ส่วนตัวและส่วนรวมด้วย ความชั่วนั้นเมื่อใครทำไปแล้ว ย่อมจะได้รับผลของมันอย่างแน่นอน

แม้ว่าจะมีคนจำนวนมากที่ทำความชั่ว แต่เขาก็ยังมีชีวิตที่สุขสบาย ไม่เห็นได้รับผลของความชั่วที่เขาได้ทำไปเลย นั่นก็เพราะบุญเก่าที่เขาทำไว้ยังให้ผลอยู่ ซึ่งการมีชีวิตที่สุขสบายอยู่เป็นอานิสงส์ของบุญเก่าที่เขาได้เคยทำไว้เท่านั้น แต่เมื่อใดที่บุญเก่าที่เขาได้เคยสร้างไว้ได้หมดลง

เมื่อนั้น ความชั่วที่เขาทำย่อมมีกำลังมากขึ้นและให้ผลในที่สุด ย่อมนำความทุกข์ ความเดือดร้อนมาให้ทั้งทางกายและทางใจในภายหลังแน่นอน แม้ยามละจากโลกไปแล้ว ผลของความชั่วที่ทำก็ยังติดตามถึงภพชาติเบื้องหน้าอีก


สุภาษิตมาใน:
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, ขุททกนิกาย ธรรมบท
ตัวย่อสุภาษิต:
สํ.ส. ๑๕/๖๘, ขุ.ธ. ๑๕/๕๖


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT