สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ "กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับมัธยม | สุภาษิตที่ ๑๑

กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมชั้นตรี,เรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี,สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ

อ่านบาลีว่า:
สา-นิ, กำ-มา-นิ, นะ-ยัน-ติ, ทุก-คะ-ติง


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ
กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคติ

กรรม คือ การกระทำ ในทางพระพุทธศาสนาแยกออกเป็น ๒ ชนิด คือ กรรมดี เรียกว่า กุศลกรรม และกรรมชั่ว เรียกว่า อกุศลกรรม

ส่วนคำว่า กรรมชั่ว คือกรรมฝ่ายอกุศลทั้งหลายอันเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าทุจริต ๓ กล่าวคือ กายทุจริต ความประพฤติชั่วทางกาย วจีทุจริต ความ ประพฤติชั่วทางวาจา และ มโนทุจริต ความประพฤติชั่วทางใจ

กรรมชั่วเป็นตัวที่จะนำเราไปสู่ภพภูมิที่เป็นทุคติ ได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์ดิรัจฉาน เหตุนั้น พระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนละเว้นกรรมชั่ว ให้กระทำแต่กรรมดี เพราะกรรมชั่วให้ผลที่เลวทราม ดลบันดาลให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะผลแห่งกรรมชั่ว

เมื่อรู้ดังนี้แล้วเราจงงดเว้นกรรมชั่วเสีย จงทำแต่กรรมดี เพื่อผลที่ดีอันจะพึงได้พึงถึงในอนาคตเบื้องหน้าด้วยการรักษาศีลให้บริบูณ์ เพราะศีลเป็นของดีเยี่ยมที่สุดในโลก อันจะป้องกันไม่ให้เราทำกรรมชั่วทั้งหลาย


สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ธรรมบท
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.ธ. ๒๕/๔๗


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT