มา โกธสฺส วสํ คมิ "อย่าตกอยู่ในอำนาจความโกรธ" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับมัธยม | สุภาษิตที่ ๑๕

กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมชั้นตรี,เรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี,มา โกธสฺส วสํ คมิ อย่าตกอยู่ในอำนาจความโกรธ

อ่านบาลีว่า:
มา, โก-ทัด-สะ, วะ-สัง, คะ-มิ


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


มา โกธสฺส วสํ คมิ
อย่าตกอยู่ในอำนาจความโกรธ

ความโกรธ คือ ความขัดเคืองใจ ความขุ่นเคืองใจ เป็นมูลเหตุขั้นต้นให้ทำความผิดต่างๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้ใจขุ่นเคือง ผิวพรรณเศร้าหมอง บุคคลที่ถูกความโกรธครอบงำจะกระวนกระวายใจ อยู่ไม่เป็นสุข กล้าทำความผิดนานาประการ เป็นต้น

ความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมปิดบังปัญญา ปิดบังกุศลธรรม และทำให้เผลอทำอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้นานาประการ บุคคลที่ลุอำนาจของความโกรธ คือตกอยู่ในอำนาจของความโกรธ ได้แก่ ถูกความ โกรธครอบงำย่อมจะทำกรรมต่างๆ ตามอำนาจของความโกรธสั่งการ

เมื่อทำตามอำนาจของความโกรธ ก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า กรรมที่ทำตามอำนาจของความโกรธนั้นย่อมจะเป็นอกุศลกรรม เช่น สั่งให้ด่าคนอื่น สั่งให้ทำร้ายร่างกายคนอื่น สั่งให้ฆ่าคนอื่น

สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๖๙


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT