สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี "นักปราชญ์พึงรักษาศีล" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๓

<h1>สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี นักปราชญ์พึงรักษาศีล,the-wise-should-observe-precepts,ผู้มีปัญญาพึงรักษาศีล</h1>

อ่านบาลีว่า:
สี-ลัง, รัก-ไข-ยะ, เม-ทา-วี


อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี
นักปราชญ์พึงรักษาศีล

นักปราชญ์ หมายถึง ผู้มีปัญญา มีความเฉลียวฉลาด รู้จักละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ เว้นจากสิ่งที่เป็นบาป ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญ

ศีล เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมี เพราะศีลทำให้มนุษย์ยังคงรักษาสภาวะของมนุษย์เอาไว้ได้ ถ้าขาดศีลเสียแล้ว สภาวะของมนุษย์ก็ย่อมจะลดลงตามลำดับ

ศีลเป็นรากฐานของบุญกุศลขั้นสูง คือการเจริญภาวนา ที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่า คนที่จะเจริญภาวนาหรือปฏิบัติกรรมฐาน จนสามารถได้ฌานได้สมาบัติ หรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้น จำเป็นต้องมีศีลที่บริสุทธิ์เสียก่อนจึงจะทำได้ เพราะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เสียแล้ว การปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่ได้ผล

ดังนั้น ปราชญ์ หรือบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลาย เล็งเห็นความสำคัญและอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการรักษาศีลแล้ว จึงพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ ไม่ให้ขาด ไม่ให้ด่างพร้อย

สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.อิติ. ๒๕/๒๘๒

ADVERTISMENT

ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี นักปราชญ์พึงรักษาศีล,กระทู้ธรรมชั้นตรี
สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี นักปราชญ์พึงรักษาศีล,กระทู้ธรรมชั้นตรี
สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี นักปราชญ์พึงรักษาศีล,กระทู้ธรรมชั้นตรี

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT