สุขํ ยาว ชรา สีลํ "ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๒

<h1>the precepts bring happiness as long as old age,สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต,ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา</h1>

อ่านบาลีว่า:
สุ-ขัง, ยา-วะ, ชะ-รา, สี-ลัง


อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สุขํ ยาว ชรา สีลํ
ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต

คำว่า ศีล คือ การประพฤติกายและวาจาให้เรียบร้อย การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อยนั้น เป็นข้อที่บุคคลทั้งหลายควรปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี

เมื่อบุคคลมีศีลแล้ว จะมีความระมัดระวังไม่ให้ทำชั่วทางกายทุจริตและทางวจีทุจริต กล่าวคือ ทางกายทุจริตศีลเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กระทำการทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ให้ลักทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ และไม่ประพฤติในกาม ส่วนทางวจีทุจริต ศีลป้องกันไม่ให้พูดคำเท็จ คำส่อเสียด คำหยาบคาย คำเพ้อเจ้อ

นอกจากนี้ คนที่มีศีลย่อมเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็น มีความสุขุมระเบียบเรียบร้อย จะทำจะพูดอะไร ก็มีสติสัมปชัญญะมีความสุขุมรอบคอบอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจะนำประโยชน์มาให้แก่ผู้ประพฤติรักษาศีล

ศีลนั้นนับว่ามีประโยชน์ต่อทุกคน และทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทั้งนั้น ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ผู้ชายผู้หญิง คนมีหรือคนจน เมื่อปฏิบัติศีลให้บริบูรณ์แล้ว ก็เป็นปัจจัยให้สำเร็จประโยชน์ในกิจทั้งปวง พร้อมกับนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา

สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ธรรมบท
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.ธ.๒๕/๕๙

ADVERTISMENT


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

สุขํ ยาว ชรา สีลํ  ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต
สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต
สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT