สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร "ความรอบคอบในทุกๆ เรื่องเป็นการดี" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๑

<h1>กระทู้ธรรมตรี,กระทู้ธรรมชั้นตรี,สุภาษิตชั้นตรี,สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร ความรอบคอบในทุกๆ เรื่องเป็นการดี</h1>

อ่านบาลีว่า:
สา-ทุ,สับ-พัด-ถะ,สัง-วะ-โร

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร
ความรอบคอบในทุกๆ เรื่องเป็นการดี

คำว่า ความรอบคอบ คือ ความระมัดระวังในการทำ การพูด การคิด อย่างถี่ถ้วนและไม่ประมาท โดยใช้สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องกำกับไว้เพื่อไม่ให้การทำ การพูด การคิดของตนไหลไปในทางที่ไม่ถูกต้องและก่อบาปอกุศล

บุคคลผู้ที่มีความสำรวมระมัดระวังดี ย่อมจะมีความรอบคอบ ทำอะไรไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเรียน หรือการประพฤติธรรม ก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าไปเป็นอย่างดี

เช่น ในด้านการเรียนนักเรียนมีความรอบคอบในการทำข้อสอบ เป็นต้น ในด้านการประพฤติธรรม เช่นก่อนจะพูดอะไรต้องคิดอย่างรอบคอบเสียก่อน เพราะการพูดอย่างไม่ระมัดระวังจะส่งผลในทางลบ

บุคคลที่มีความรอบคอบอยู่เสมอ ระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้ทำ พูด และคิดในทางที่เป็นบาปอกุศล ย่อมจะสามารถพาตนให้พ้นจากทางแห่งความเสื่อมได้ คือสามารถละสิ่งที่เป็นบาป เลือกทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล

เมื่อประพฤติได้เช่นนี้ ชีวิตของเขาย่อมดำเนินไปในทางที่ดี มุ่งหน้าสู่ส่วนแห่งความสุขความเจริญในโลกนี้ เมื่อถึงคราวที่ต้องตายจากโลกนี้ไป ก็จะสามารถไปสู่สุคติภูมิได้ เพราะผลแห่งความสำรวมระวังของเขานั่นเอง

สุภาษิตมาใน:
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, ขุททกนิกาย ธรรมบท
ตัวย่อสุภาษิต:
สํ.ส.๑๕/๑๐๖, ขุ.ธ.๒๒๕/๖๔


ADVERTISMENT


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

วิธีเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี
เรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี
เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT