ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย "ควรกล่าวแต่ถ้อยคำที่ไม่ทำให้ตนเดือดร้อน" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๖

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย ควรกล่าวแต่ถ้อยคำที่ไม่ทำให้ตนเดือดร้อน

อ่านบาลีว่า:
ตะ-เม-วะ, วา-จัง, พา-ไส-ยะ, ยา-ยัด-ตา-นัง, นะ, ตา-ปะ-เย


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย
ควรกล่าวแต่ถ้อยคำที่ไม่ทำให้ตนเดือดร้อน

คำว่า ถ้อยคำดี คือ ถ้อยคำที่เป็นไปในแนวทางแห่งวจีสุจริตทั้ง ๔ ประการ คือ
  • ๑) เว้นจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่คำที่เป็นความจริง ไม่โกหกหลอกลวง
  • ๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด คือ พูดแต่คำที่เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคี ไม่พูดให้คนอื่นแตกสามัคคี
  • ๓) เว้นจากการพูดคำหยาบ คือ พูดแต่วาจาที่ไพเราะเสนาะหู ไม่พูดคำหยาบโลนอันเป็นที่รังเกียจของผู้ฟัง
  • ๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ พูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดเหลวไหลไร้สาระ

คนที่พูดแต่วาจาที่เป็นไปตามแนวทางแห่งวจีสุจริต ย่อมเป็นที่รักและคารพของคนทั่วไป บุคคลทั้งหลายย่อมยกย่องนับถือเขา เขาย่อมได้รับประโยชน์จากคำพูดของตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนเพราะคำพูดของตน

ส่วนคนที่พูดแต่วาจาที่ไม่ดี คือ พูดไร้ประโยชน์ มีแต่จะพาตนให้เดือดร้อน ทุกข์ยาก ขาดมิตร เป็นที่น่าเกลียดชังของผู้อื่นในทุกหนทุกแห่งที่ตนไป


สุภาษิตมาใน:
สังยุตตนิกาย สคถวรรค, ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
ตัวย่อสุภาษิต:
สํ.ส. ๑๕/๒๗๘, ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT