ปาปานํ อกรณํ สุขํ "การไม่ทำบาปก็สุข" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๗

ปาปานํ อกรณํ สุขํ การไม่ทำบาปก็สุข,การไม่ทำบาป นำความสุขมาให้

อ่านบาลีว่า:
ปา-ปา-นัง, อะ-กะ-ระ-นัง, สุ-ขัง


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


ปาปานํ อกรณํ สุขํ
การไม่ทำบาปก็สุข

บาป หมายถึง ความชั่วช้า การกระทำที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม อันเกิดจากการประพฤติผิดทางกาย ทางวาจา และทางใจ

การกระทำที่ถือว่าเป็นบาป คือ การกระทำอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีทางกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ และมโนกรรม ๓ ซึ่งการกระทำความชั่วทางกายและทางวาจามีรากฐานมาจากมโนกรรมทั้งสิ้น

ผลของการทำบาป นอกจากจะให้ผลในชาตินี้ เช่น ถูกประณามไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือถูกจับติดคุกติดตะราง แม้หลังจากตายไปก็ย่อมไปทุคติ เช่นส่งให้ตกนรก ไปเกิดเป็นเปรต เป็นอสุรกาย ไปกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น

การไม่ทำบาปนำสุขมาให้ คือไม่ต้องมานั่งเดือดเนื้อร้อนใจถึงความชั่วที่ตนเคยก่อ ชีวิตย่อมพบแต่สิ่งดีๆ มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตายไปก็มีหลักประกันว่าต้องไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีสุคติภูมิเป็นที่หวังได้


สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ธรรมบท
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.ธ.๒๕/๕๙


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT