เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธ.ศ.ชั้นตรี (ระดับประถมศึกษา)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.ชั้นตรี ระดับประถมศึกษา</h1>


แนวข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={ธรรมมีอุปการะมาก ๒} $color={#009933}
๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๒. คนที่ทำ พูด คิด ผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๓. ข้อใดเป็นความหมายของสติ ?
ก. ความระลึกได้
ข. ความรู้ตัว
ค. ความรอบรู้
ง. ความจำได้
๔. สติ ควรใช้เวลาไหน ?
ก. ขณะทำพูดคิด
ข. ก่อนทำพูดคิด
ค. หลังทำพูดคิด
ง. ทำพูดคิดแล้ว
๕. เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด ?
ก. ขณะทำ พูด คิด
ข. ก่อนทำ พูด คิด
ค. หลังทำ พูด คิด
ง. ก่อนทำ ขณะพูด คิด
๖. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีสัมปชัญญะ ?
ก. กล้าหาญอดทน
ข. ซื่อสัตย์สุจริต
ค. ไม่ประมาท
ง. อายชั่วกลัวบาป
๗. คนขาดสติสัมปชัญญะมีลักษณะเช่นไร ?
ก. โงเขลา
ข. ประมาท
ค. ขาดความละอาย
ง. ไร้ความรับผิดชอบ
๘. สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ความระลึกได้
ข. ความรู้ตัว
ค. ความรอบรู้
ง. ความทรงจำ
๙. ผู้มีความรอบคอบทำงานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร ?
ก. หิริโอตตัปปะ
ข. ขันติโสรัจจะ
ค. สติสัมปชัญญะ
ง. กตัญญูกตเวที
๑๐. พหุปการธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. กตัญญู กตเวที
ง. สติ สัมปชัญญะ
๑๑. บุคคลใดควรใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด ?
ก. คนข้ามถนน
ข. คนขับรถ
ค. คนซื้อสลาก
ง. คนขายสลาก
๑๒. คำว่า พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ เพราะขาดธรรมใด ?
ก. สติ
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
๑๓. ธรรมใด เป็นอุปมาดุจหางเสือเรือ ?
ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ
ค. สติ
ง. ขันติ


{getButton} $text={ธรรมคุ้มครองโลก ๒} $color={#009933}
๑. ธรรมข้อใดเป็นพื้นฐานให้คนมีศีล ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. กตัญญู กตเวที
๒. หิริโอตตัปปะ จัดเป็นธรรมอะไร ?
ก. มีอุปการะมาก
ข. คุ้มครองโลก
ค. ธรรมอันทำให้งาม
ง. ธรรมของโลก
๓. คนมีหิริมีลักษณะเช่นใด ?
ก. รังเกียจคนชั่ว
ข. ละอายบาป
ค. เกรงกลัวบาป
ง. เกรงกลัวคนชั่ว
๔. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นใด ?
ก. รังเกียจคนชั่ว
ข. ละอายบาป
ค. เกรงกลัวบาป
ง. เกรงกลัวคนชั่ว
๕. ธรรมคุ้มครองโลก หมายถึงธรรมประเภทใด ?
ก. พหุปการธรรม
ข. ธรรมเป็นโลกบาล
ค. โสภณธรรม
ง. ทุลลภบุคคล
๖. หิริโอตตัปปะ เรียกอีกอย่างว่าอะไร ?
ก. พหุปการธรรม
ข. โสภณธรรม
ค. สุกกธรรม
ง. ทุลลภบุคคล
๗. อยากเป็นเทวดา ควรประพฤติธรรมใด ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๘. ละอายชั่วกลัวบาป เป็นความหมายของธรรมใด ?
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๙. เทวธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริโอตตัปปะ
ค. ขันติโสรัจจะ
ง. กตัญญูกตเวที


{getButton} $text={ธรรมอันทำให้งาม ๒} $color={#009933}
๑. ธรรมข้อใดทำให้งดงามทั้งภายในภายนอก ?
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๒. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของขันติ ?
ก. ทนทำงาน
ข. ทนลำบาก
ค. ทนหิว
ง. ทนเล่นเกมส์
๓. ผู้ถูกดูหมิ่นให้เจ็บใจแต่ยิ้มแย้มได้ เพราะมีธรรมข้อใด ?
ก. หิริ
ข. สติ
ค. โสรัจจะ
ง. ขันติ
๔. ความงามในข้อใดสำคัญที่สุด ?
ก. งามจิตใจ
ข. งามมารยาท
ค. งามกาย
ง. งามเครื่องประดับ
๕. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีความงามตามหลักธรรม ?
ก. ไม่ยินดียินร้าย
ข. อดกลั้นไม่หวั่นไหว
ค. ไม่กระวนกระวาย
ง. ไม่ตื่นตระหนก
๖. อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริโอตตัปปะ
ค. ขันติโสรัจจะ
ง. เมตตากรุณา
๗. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?
ก. เสื้อผ้า
ข. กิริยา
ค. หน้าตา
ง. คุณธรรม
๘. คนมีขันติ มีลักษณะเช่นใด ?
ก. ทนต่อการศึกษา
ข. ทนเล่นเกมส์
ค. ทนดูหนัง
ง. ทนดูกีฬา
๙. อดทนต่อการเจ็บป่วย จัดเป็นความอดทนในเรื่องใด ?
ก. ความลำบาก
ข. ทุกขเวทนา
ค. ความเจ็บใจ
ง. อำนาจกิเลส
๑๐. ขันติโสรัจจะ เรียกอีกอย่างว่าอะไร ?
ก. โสภณธรรม
ข. พหุปการธรรม
ค. สุกกธรรม
ง. เทวธรรม


{getButton} $text={บุคคลหาได้ยาก ๒} $color={#009933}
๑. ผู้ทำอุปการะก่อน เรียกว่าอะไร ?
ก. กตัญญู
ข. กตเวที
ค. กตัญญูกตเวที
ง. บุพพการี
๒. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?
ก. กตัญญู
ข. กตเวที
ค. กตัญญูกตเวที
ง. บุพพการี
๓. คนเรามักลืมบุญคุณผู้อื่น พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใด ?
ก. ความมีเมตตา
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความเสียสละ
ง. ความกตัญญู
๔. บุพพการีชน หมายถึงใคร ?
ก. พระมหากษัตริย์
ข. บิดามารดา
ค. ครูอาจารย์
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร ?
ก. เพื่อนสนิท
ข. ญาติสนิท
ค. บุตรธิดา
ง. บิดามารดา
๖. คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ?
ก. พระพุทธรูป
ข. พระภูมิเจ้าที่
ค. พ่อ แม่
ง. ปู่ ย่าตายาย
๗. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบเป็นคนดี ?
ก. อัธยาศัยดี
ข. ขยันทำงาน
ค. รู้จักแทนคุณ
ง. ขยันเรียน
๘. ธรรมข้อใดจัดเป็นเครื่องหมายของคนดี ?
ก. กตัญญูกตเวที
ข. เมตตากรุณา
ค. ประหยัดอดออม
ง. ขยันอดทน
๙. ไม้เท้าผู้เฒ่าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู จัดเป็นลูกประเภทใด ?
ก. เนรคุณ
ข. ตอบแทนคุณ
ค. รู้บุญคุณ
ง. ทำบุญคุณ


{getButton} $text={รัตนะ ๓} $color={#009933}
๑. ชาวพุทธต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
ก. พระรัตนตรัย
ข. พระไตรปิฎก
ค. โอวาทปาติโมกข์
ง. ไตรสิกขา
๒. ผู้รู้ดีรู้ชอบและสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม หมายถึงใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระปัจเจกพุทธเจ้า
ค. พระอรหันต์
ง. พระสาวก
๓. พระธรรม คืออะไร ?
ก. ระเบียบ
ข. คำสั่งสอน
ค. คำตักเตือน
ง. กติกา
๔. ข้อใด เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ?
ก. สอนให้มีโชค
ข. สอนให้มีลาภ
ค. สอนให้ทำความดี
ง. สอนให้รวย


{getButton} $text={โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓} $color={#009933}
๑. ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ตรงกับข้อใด ?
ก. โอวาท ๓
ข. บุญกิริยาวัตถุ ๓
ค. รัตนะ ๓
ง. สุจริต ๓
๒. โอวาทของพระพุทธเจ้า เน้นการกระทำด้านใด ?

ก. กาย
ข. วาจา
ค. กาย วาจา
ง. กาย วาจา ใจ


{getButton} $text={วุฑฒิ ๔} $color={#009933}
๑. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ ตรงกับข้อใด ?
ก. อิทธิบาท ๔
ข. วุฑฒิ ๔
ค. พรหมวิหาร ๔
ง. อคติ ๔
๒. คนเช่นไร ชื่อว่าสัตบุรุษ ?
ก. ไม่เกียจคร้าน
ข. รู้จักทำมาหากิน
ค. รู้จักแบ่งปัน
ง. ทำพูดคิดดี


{getButton} $text={อิทธิบาท ๔} $color={#009933}
๑. จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะประพฤติธรรมใด ?
ก. จักร ๔
ข. วุฑฒิ ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔
๒. ความพอใจในหน้าที่การงานที่ทำ ตรงกับข้อใด ?
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา
๓.  ๓. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาไม่วางธุระ ตรงกับข้อใด ?
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ง. จิตตะ
ง. วิมังสา
๔. การใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบทั้งเหตุและผล ตรงกับข้อใด ?
ก. ฉันทะ
ข. วิระยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา


{getButton} $text={พรหมวิหาร ๔} $color={#009933}
๑. เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๒. ไม่ดีใจเสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ตรงกับพรหมวิหารใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๓. จะแก้ความอาฆาตพยาบาท ด้วยธรรมอะไร ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๔. นานาชาติมาช่วยนักเรียนติดอยู่ในถ้ำ จัดว่ามีพรหมวิหารใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


{getButton} $text={อนันตริยกรรม ๕} $color={#009933}
๑. ข้อใด เป็นอนันตริยกรรม ?
ก. หมิ่นศาสนา
ข. ทำลายทรัพย์
ค. ทำร้ายร่างกาย
ง. ทำสงฆ์แตกแยก
๒. อนันตริยกรรม ๕ ย่อมให้ผลอย่างไร ?
ก. ตกนรกอเวจี
ข. เกิดเป็นเปรต
ค. เกิดเป็นอสูรกาย
ง. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
๓. กรรมที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ตรงกับข้อใด ?
ก. อโหสิกรรม
ข. ลหุกรรม
ค. อนันตริยกรรม
ง. ชนกกรรม


{getButton} $text={ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕} $color={#009933}
๑. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมโดยตรง ?
ก. ได้บุญ
ข. เกิดสมาธิ
ค. เกิดปัญญา
ง. ละกิเลส
๒. ข้อใด ไม่ใช่อานิสงส์ของการฟังธรรม ?
ก. หายกังวล
ข. บรรเทาสงสัย
ค. เข้าใจเนื้อหา
ง. จิตผ่องใส
๓. ได้รู้เรื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาสงสัย เป็นผลจากอะไร ?
ก. คบสัตบุรุษ
ข. ฟังธรรม
ค. ทำบุญ
ง. บำเพ็ญภาวนา


{getButton} $text={ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔} $color={#009933}
๑. อุฏฐานสัมปทา หมายถึงข้อใด ?
ก. ขยันหมั่นเพียร
ข. เก็บรักษา
ค. คบเพื่อนดี
ง. มีความพอเพียง
๒. คนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว เพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา
๓. อันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ตรงกับข้อใด ?
ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


{getButton} $text={ฆราวาสธรรม ๔} $color={#009933}
๑. จริงใจ ฝึกฝน ทนได้ ให้ปัน ตรงกับธรรมข้อใด ?
ก. ฆราวาสธรรม ๔
ข. อธิษฐานธรรม ๔
ค. จักร ๔
ง. สังหควัตถุ ๔
๒. งานหนักไม่เอา งานเบาไม่สู้ เพราะขาดธรรมใด ?
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ
๓. ผู้ที่สละสิ่งของช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก ชื่อว่าปฏิบัติตามฆราวาสธรรมใด ?
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


{getButton} $text={มิตรปฏิรูป ๔} $color={#009933}
๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. คนดีแต่พูด
ข. คนปลอกลอก
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชวนทำชั่ว
๒. คนดีแต่พูดในมิตรปฏิรูป มีลักษณะเช่นไร ?
ก. พูดมาก
ข. พูดไร้สาระ
ค. ออกปากพึ่งไม่ได้
ง. พูดเพ้อเจ้อ
๓. คนหัวประจบ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. ต่อหน้าสรรเสริญ
ข. ชวนเล่นพนัน
ค. พึ่งไม่ได้
ง. ชวนเที่ยวกลางคืน
๔. เพื่อนหน้าไหว้หลังหลอก จัดเข้าในมิตรประเภทใด ?
ก. ปลอกลอก
ข. ดีแต่พูด
ค. หัวประจบ
ง. หลอกลวง
๕. มิตรปฏิรูป มีความหมายตรงกับธรรมใด ?
ก. เพื่อนไม่แท้
ข. เพื่อร่วมรุ่น
ค. เพื่อนนักเรียน
ง. เพื่อนบ้าน


{getButton} $text={มิตรแท้ ๔} $color={#009933}
๑. มิตรมีอุปการะ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. ป้องกันภัย
ข. ตายแทนได้
ค. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ง. รักษาความลับ
๒. มิตรแนะนำประโยชน์ ตรงกับข้อใด ?
ก. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ข. รักษาความลับ
ค. บอกทางสวรรค์
ง. ไม่ทิ้งกัน
๓. เพื่อนไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดเข้าในมิตรแท้ประเภทใด ?
ก. มีอุปการะ
ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. แนะประโยชน์
ง. มีความรักใคร่
๔. โต้แย้งคนที่พูดติเตียนเพื่อน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. มีอุปการะ
ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. แนะประโยชน์
ง. มีความรักใคร่


{getButton} $text={คุณสมบัติของอุบาสก ๕} $color={#009933}
๑. อุบาสกอุบาสิกา ควรยึดถืออะไรเป็นสรณะที่พึ่ง ?
ก. เทพเจ้า
ข. หมอดู
ค. ร่างทรง
ง. พระรัตนตรัย
๒. ข้อใด เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?
ก. มีขันติ
ข. มีศีล
ค. มีสมาธิ
ง. มีภาวนา
๓. ความเชื่อเช่นไร เป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?
ก. เชื่อผลกรรม
ข. เชื่อมงคล
ค. เชื่อปาฏิหาริย์
ง. เชื่อโชคลาง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads