เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา</h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
{getButton} $text={เรื่อง ธรรมมีอุปการะมาก ๒} $color={#009933}
๑. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๒. คนที่ทำ พูด คิด ผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมข้อใด ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๓. ข้อใดเป็นความหมายของสติ ?
ก. ความระลึกได้
ข. ความรู้ตัว
ค. ความรอบรู้
ง. ความจำได้
๔. สติ ควรใช้เวลาไหน ?
ก. ขณะทำพูดคิด
ข. ก่อนทำพูดคิด
ค. หลังทำพูดคิด
ง. ทำพูดคิดแล้ว
๕. เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด ?
ก. ขณะทำ พูด คิด
ข. ก่อนทำ พูด คิด
ค. หลังทำ พูด คิด
ง. ก่อนทำ ขณะพูด คิด
๖. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีสัมปชัญญะ ?
ก. กล้าหาญอดทน
ข. ซื่อสัตย์สุจริต
ค. ไม่ประมาท
ง. อายชั่วกลัวบาป
๗. คนขาดสติสัมปชัญญะมีลักษณะเช่นไร ?
ก. โงเขลา
ข. ประมาท
ค. ขาดความละอาย
ง. ไร้ความรับผิดชอบ
๘. สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ความระลึกได้
ข. ความรู้ตัว
ค. ความรอบรู้
ง. ความทรงจำ
๙. ผู้มีความรอบคอบทำงานไม่ผิดพลาด เพราะมีธรรมอะไร ?
ก. หิริโอตตัปปะ
ข. ขันติโสรัจจะ
ค. สติสัมปชัญญะ
ง. กตัญญูกตเวที
๑๐. พหุปการธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. กตัญญู กตเวที
ง. สติ สัมปชัญญะ
๑๑. บุคคลใดควรใช้สติสัมปชัญญะมากที่สุด ?
ก. คนข้ามถนน
ข. คนขับรถ
ค. คนซื้อสลาก
ง. คนขายสลาก
๑๒. คำว่า พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้ เพราะขาดธรรมใด ?
ก. สติ
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
๑๓. ธรรมใด เป็นอุปมาดุจหางเสือเรือ ?
ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ
ค. สติ
ง. ขันติ{getButton} $text={เรื่อง ธรรมคุ้มครองโลก ๒} $color={#009933}
๑. ธรรมข้อใดเป็นพื้นฐานให้คนมีศีล ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. กตัญญู กตเวที
๒. หิริโอตตัปปะ จัดเป็นธรรมอะไร ?
ก. มีอุปการะมาก
ข. คุ้มครองโลก
ค. ธรรมอันทำให้งาม
ง. ธรรมของโลก
๓. คนมีหิริมีลักษณะเช่นใด ?
ก. รังเกียจคนชั่ว
ข. ละอายบาป
ค. เกรงกลัวบาป
ง. เกรงกลัวคนชั่ว
๔. คนมีโอตตัปปะมีลักษณะเช่นใด ?
ก. รังเกียจคนชั่ว
ข. ละอายบาป
ค. เกรงกลัวบาป
ง. เกรงกลัวคนชั่ว
๕. ธรรมคุ้มครองโลก หมายถึงธรรมประเภทใด ?
ก. พหุปการธรรม
ข. ธรรมเป็นโลกบาล
ค. โสภณธรรม
ง. ทุลลภบุคคล
๖. หิริโอตตัปปะ เรียกอีกอย่างว่าอะไร ?
ก. พหุปการธรรม
ข. โสภณธรรม
ค. สุกกธรรม
ง. ทุลลภบุคคล
๗. อยากเป็นเทวดา ควรประพฤติธรรมใด ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๘. ละอายชั่วกลัวบาป เป็นความหมายของธรรมใด ?
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๙. เทวธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริโอตตัปปะ
ค. ขันติโสรัจจะ
ง. กตัญญูกตเวที{getButton} $text={เรื่อง ธรรมอันทำให้งาม ๒} $color={#009933}
๑. ธรรมข้อใดทำให้งดงามทั้งภายในภายนอก ?
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
๒. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของขันติ ?
ก. ทนทำงาน
ข. ทนลำบาก
ค. ทนหิว
ง. ทนเล่นเกมส์
๓. ผู้ถูกดูหมิ่นให้เจ็บใจแต่ยิ้มแย้มได้ เพราะมีธรรมข้อใด ?
ก. หิริ
ข. สติ
ค. โสรัจจะ
ง. ขันติ
๔. ความงามในข้อใดสำคัญที่สุด ?
ก. งามจิตใจ
ข. งามมารยาท
ค. งามกาย
ง. งามเครื่องประดับ
๕. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีความงามตามหลักธรรม ?
ก. ไม่ยินดียินร้าย
ข. อดกลั้นไม่หวั่นไหว
ค. ไม่กระวนกระวาย
ง. ไม่ตื่นตระหนก
๖. อาภรณ์แต่งกาย แต่ใจแต่งด้วยธรรม หมายถึงข้อใด ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริโอตตัปปะ
ค. ขันติโสรัจจะ
ง. เมตตากรุณา
๗. งามอะไรไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ?
ก. เสื้อผ้า
ข. กิริยา
ค. หน้าตา
ง. คุณธรรม
๘. คนมีขันติ มีลักษณะเช่นใด ?
ก. ทนต่อการศึกษา
ข. ทนเล่นเกมส์
ค. ทนดูหนัง
ง. ทนดูกีฬา
๙. อดทนต่อการเจ็บป่วย จัดเป็นความอดทนในเรื่องใด ?
ก. ความลำบาก
ข. ทุกขเวทนา
ค. ความเจ็บใจ
ง. อำนาจกิเลส
๑๐. ขันติโสรัจจะ เรียกอีกอย่างว่าอะไร ?
ก. โสภณธรรม
ข. พหุปการธรรม
ค. สุกกธรรม
ง. เทวธรรม{getButton} $text={เรื่อง บุคคลหาได้ยาก ๒} $color={#009933}
๑. ผู้ทำอุปการะก่อน เรียกว่าอะไร ?
ก. กตัญญู
ข. กตเวที
ค. กตัญญูกตเวที
ง. บุพพการี
๒. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน เรียกว่าอะไร ?
ก. กตัญญู
ข. กตเวที
ค. กตัญญูกตเวที
ง. บุพพการี
๓. คนเรามักลืมบุญคุณผู้อื่น พระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องใด ?
ก. ความมีเมตตา
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความเสียสละ
ง. ความกตัญญู
๔. บุพพการีชน หมายถึงใคร ?
ก. พระมหากษัตริย์
ข. บิดามารดา
ค. ครูอาจารย์
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ผู้ทำอุปการะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือใคร ?
ก. เพื่อนสนิท
ข. ญาติสนิท
ค. บุตรธิดา
ง. บิดามารดา
๖. คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ?
ก. พระพุทธรูป
ข. พระภูมิเจ้าที่
ค. พ่อ แม่
ง. ปู่ ย่าตายาย
๗. จะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่เราคบเป็นคนดี ?
ก. อัธยาศัยดี
ข. ขยันทำงาน
ค. รู้จักแทนคุณ
ง. ขยันเรียน
๘. ธรรมข้อใดจัดเป็นเครื่องหมายของคนดี ?
ก. กตัญญูกตเวที
ข. เมตตากรุณา
ค. ประหยัดอดออม
ง. ขยันอดทน
๙. ไม้เท้าผู้เฒ่าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู จัดเป็นลูกประเภทใด ?
ก. เนรคุณ
ข. ตอบแทนคุณ
ค. รู้บุญคุณ
ง. ทำบุญคุณ{getButton} $text={เรื่อง รัตนะ ๓} $color={#009933}
๑. ชาวพุทธต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
ก. พระรัตนตรัย
ข. พระไตรปิฎก
ค. โอวาทปาติโมกข์
ง. ไตรสิกขา
๒. ผู้รู้ดีรู้ชอบและสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม หมายถึงใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระปัจเจกพุทธเจ้า
ค. พระอรหันต์
ง. พระสาวก
๓. พระธรรม คืออะไร ?
ก. ระเบียบ
ข. คำสั่งสอน
ค. คำตักเตือน
ง. กติกา
๔. ข้อใด เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ?
ก. สอนให้มีโชค
ข. สอนให้มีลาภ
ค. สอนให้ทำความดี
ง. สอนให้รวย{getButton} $text={เรื่อง โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓} $color={#009933}
๑. ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ตรงกับข้อใด ?
ก. โอวาท ๓
ข. บุญกิริยาวัตถุ ๓
ค. รัตนะ ๓
ง. สุจริต ๓
๒. โอวาทของพระพุทธเจ้า เน้นการกระทำด้านใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. กาย วาจา
ง. กาย วาจา ใจ
๓. โอวาทของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
ก. ละชั่ว
ข. ทําดี
ค. ทําจิตให้ผ่องใส
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติตามพุทธโอวาทคืออะไร ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. สวรรค์
ง. พระนิพพาน{getButton} $text={เรื่อง ทุจริต ๓} $color={#009933}
๑. ทุจริต ๓ หมายถึงการประพฤติเช่นไร ?
ก. ทำชั่ว
ข. พูดชั่ว
ค. คิดชั่ว
ง. ถูกทุกข้อ
๒. การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?
ก. ทุจริต
ข. บาป
ค. กรรม
ง. มลทิน
๓. ข้อใดจัดเป็นกายทุจริต ?
ก. พยาบาทปองร้าย
ข. ลักทรัพย์
ค. ยุยงให้แตกกัน
ง. ให้ร้ายผู้อื่น
๔. ข้อใดเป็นโทษของการพูดส่อเสียด ?
ก. ให้เจ็บใจ
ข. ให้แตกสามัคคี
ค. ขาดคนเชื่อถือ
ง. ขาดคนรักใคร่
๕. ข้อใดเป็นโทษของการพูดคำหยาบ ?
ก. ให้เจ็บใจ
ข. ให้แตกสามัคคี
ค. ขาดคนเชื่อถือ
ง. ขาดคนรักใคร่
๖. คำพูดใดทำลายความสามัคคี ?
ก. คำปด
ข. คำหยาบ
ค. คำส่อเสียด
ง. คำเพ้อเจ้อ
๗. เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตรงกับข้อใด ?
ก. กายทุจริต
ข. วจีทุจริต
ค. มโนทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ
๘. ข้อใดจัดเป็นมโนทุจริต ?
ก. โหดร้าย
ข. พยาบาท
ค. ใส่ร้าย
ง. ปากร้าย{getButton} $text={เรื่อง สุจริต ๓} $color={#009933}
๑. การประพฤติดีทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร ?
ก. บุญ
ข. ทาน
ค. กุศล
ง. สุจริต
๒. คนจะดีหรือชั่วเพราะอะไร ?
ก. การศึกษา
ข. การกระทำ
ค. เชื้อชาติ
ง. วงศ์ตระกูล
๓. การประพฤติสุจริต ตรงกับข้อใด ?
ก. ทำดี
ข. พูดดี
ค. คิดดี
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ข้อใดจัดเป็นวจีสุจริต ?
ก. ไม่คอร์รัปชัน
ข. ไม่หลอกลวง
ค. ไม่พยาบาท
ง. ไม่โลภ
๕. วจีสุจริตข้อใดส่งเสริมความปรองดอง ?
ก. ไม่พูดส่อเสียด
ข. ไม่พูดเท็จ
ค. ไม่พูดคำหยาบ
ง. ไม่พูดเพ้อเจ้อ
๖. ข้อใดจัดเป็นผลของวจีสุจริต ?
ก. มีคนเชื่อถือ
ข. มีคนเห็นใจ
ค. มีทรัพย์มาก
ง. มีบริวารมาก
๗. ข้อใดจัดเป็นมโนสุจริต ?
ก. ไม่นินทาว่าร้ายคนอื่น
ข. ไม่ประทุษร้ายคนอื่น
ค. ไม่เห็นแก่พวกพ้อง
ง. ไม่โลภของเขา
๘. เห็นไม่ผิดจากคลองธรรม คือเห็นเช่นไร ?
ก. ทำดีได้ดี
ข. ทำดีได้ชั่ว
ค. ดีชั่วอยู่ที่ผู้อื่น
ง. ทำชั่วได้ดี{getButton} $text={เรื่อง อกุศลมูล ๓} $color={#009933}
๑. รากเหง้าของอกุศลเรียกว่าอะไร ?
ก. อกุศลมูล
ข. อวิชชา
ค. บาป
ง. มาร
๒. อกุศลมูล เกิดขึ้นแล้วควรละด้วยวิธีปฏิบัติอย่างไร ?
ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. เจริญภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ
๓. อกุศลมูลใด เป็นเหตุแห่งการฉ้อโกง ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ
๔. อกุศลมูลใด เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ
๕. อกุศลมูลใด เป็นเหตุแห่งการหลงงมงาย ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ราคะ{getButton} $text={เรื่อง กุศลมูล ๓} $color={#009933}
๑. อโทสะ แก้ปัญหาเรื่องใด ?
ก. ใส่ร้าย
ข. ทุจริต
ค. งมงาย
ง. วิวาท{getButton} $text={เรื่อง อริยสัจ ๔} $color={#009933}
๑. ไม่สบายกายไม่สบายใจชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ?
ก. ทนได้ยาก
ข. เห็นได้ยาก
ค. รักษาได้ยาก
ง. ติดตามได้ยาก
๒. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ?
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. ตัณหา
๓. ความทะยานอยากจัดเข้าในข้อใด ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๔. ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงธรรมใด ?
ก. ปธาน ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. อริยสัจ ๔
ง. พรหมวิหาร ๔
๕. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เรียกว่าอะไร ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๖. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรละ ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ ง. มรรค
๗. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หมายถึงข้อใด ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT