ปาปานิ ปริวชฺชเย "พึงละเว้นบาปทั้งหลาย" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๘

ปาปานิ ปริวชฺชเย พึงละเว้นบาปทั้งหลาย

อ่านบาลีว่า:
ปา-ปา-นิ, ปะ-ริ-วัด-ชะ-เย


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


ปาปานิ ปริวชฺชเย
พึงละเว้นบาปทั้งหลาย

คำว่า บาป หมายถึง ความชั่ว ความเลวร้าย ความไม่ดี เมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกข์ลำบากทั้งในโลกนี้และโลกหน้า กล่าวคือ

ในโลกนี้เมื่อทำบาป เช่น ความไม่ดีผิดกฎหมายย่อมถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกุมเข้าคุก นับว่าเป็นกรรมที่เห็นได้ทันตาในโลกนี้

ส่วนในโลกหน้า ผลของการทำบาปผู้ทำนั้นต้องตกไปในภพภูมิที่ต่ำ มีนรก เป็นต้น แม้แต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว แต่เศษแห่งบาปนั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ก็จะตามมาให้ผล โดยการทำให้ต้องพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนตามกำลังของบาปนั้นๆ

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายพึงละเว้นการทำบาปเสีย ไม่ว่าจะเป็นบาปเพียงเล็กน้อยหรือบาปที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับ เพราะการทำบาป ไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้กระทำเลย ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความฉิบหายแก่ผู้กระทำ ได้รับการติเตียน เกลียดชัง ได้รับโทษทางบ้านเมือง ละโลกไปแล้วยังต้องไปรับโทษในอบายอีกด้วย


สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ธรรมบท
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.ธ.๒๕/๓๑


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT