สีลํ ยาว ชรา สาธุ "ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่ารา" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับมัธยม | สุภาษิตที่ ๑

สีลํ ยาว ชรา สาธุ ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่ารา

อ่านบาลีว่า:
สี-ลัง, ยา-วะ, ชะ-รา, สา-ทุ


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สีลํ ยาว ชรา สาธุ
ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่ารา

ศีล คือ การประพฤติกายและวาจาให้เรียบร้อย การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อยนั้น เป็นข้อที่บุคคลทั้งหลายควรปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี

เมื่อบุคคลมีศีลแล้ว จะมีความระมัดระวังไม่ให้ทำชั่วทางกายทุจริตและทางวจีทุจริต กล่าวคือ ทางกายทุจริตศีลเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กระทำการทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ให้ลักทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ และไม่ประพฤติในกาม ส่วนทางวจีทุจริต ศีลป้องกันไม่ให้พูดคำเท็จ คำส่อเสียด คำหยาบคาย คำเพ้อเจ้อ เป็นต้น

ศีลนั้นจะสำเร็จประโยชน์ด้วยการตั้งใจงดเว้น คือเว้นจากการทำบาป เช่น บุคคลไปเจอทรัพย์สินของอื่น จะหยิบไปโดยไม่มีใครรู้ก็ได้ แต่เมื่อบุคคลมีศีลก็จะไม่หยิบเอาทรัพย์สินนั้นไปแน่นอน เพราะความละอายใจหรือมองเห็นโทษอันเกิดจากการกระทำที่เป็นบาปอกุศลจะเกิดขึ้นแก่ตัวเอง

ศีลนั้นนับว่ามีประโยชน์ต่อทุกคน และทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทั้งนั้น ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ผู้ชายผู้หญิง คนมีหรือคนจน เมื่อปฏิบัติศีลให้บริบูรณ์แล้ว ก็เป็นปัจจัยให้สำเร็จประโยชน์ในกิจทั้งปวง พร้อมกับนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา

สุภาษิตมาใน:
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ตัวย่อสุภาษิต:
สํ.ส.๑๕/๕๐


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT