โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ "กำจัดความโกรธได้อยู่เป็นสุข" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๑๕

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ กำจัดความโกรธได้อยู่เป็นสุข

อ่านบาลีว่า:
โก-ทัง, คัด-ตะ-วา, สุ-ขัง, เส-ติ


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
กำจัดความโกรธได้อยู่เป็นสุข

คำว่า ความโกรธ คือ ความขัดเคืองใจ ความหงุดหงิด เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว ย่อมมีความฉุนเฉียว ร้อนใจ ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยความสบายใจได้ความโกรธจะเผาผลาญจิตใจให้ต้องร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลา และคอยสั่งการให้เราทำตามอำนาจของมัน เช่น เบียดเบียนเข่นฆ่ากันและกัน สร้างความเดือดร้อนฉิบหายให้ตนเองและคนรอบข้าง ผู้ที่มีความโกรธประจำใจจึงไม่มีความสุข

ส่วนผู้ที่กำจัดความโกรธเสียได้ คือฆ่าความโกรธออกจากจิตใจเสียได้ ย่อมไม่มีความร้อนรุ่มกลุ้มใจ ไม่ฉุนเฉียว ไม่ขุ่นเคือง ไม่มีความหงุดหงิดรำคาญใจอันเป็นผลจากความโกรธ ย่อมใช้ชีวิตด้วยความร่มเย็นเป็นสุขได้

ดังนั้น เมื่อความโกรธเกิดขึ้นพึงระงับเสียด้วยขันติ ความอดทน และเจริญเมตตาธรรม เพื่อข่มความโกรธเอาไว้ เพราะความโกรธไม่ดีเลย


สุภาษิตมาใน:
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ตัวย่อสุภาษิต:
สํ.ส. ๑๕/๕๗,๖๔


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT