สีลํ โลเก อนุตฺตรํ "ศีลเป็นเยี่ยมในโลก" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับมัธยม | สุภาษิตที่ ๒

สีลํ โลเก อนุตฺตรํ ศีลเป็นเยี่ยมในโลก

อ่านบาลีว่า:
สี-ลัง, โล-เก, อะ-นุด-ตะ-รัง


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สีลํ โลเก อนุตฺตรํ
ศีลเป็นเยี่ยมในโลก

ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง สภาวะที่ปกติของมนุษย์ คือ การดำรงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำเท็จ ไม่ดื่มเครื่องมึนเมา

ศีลนั้นถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งคุณงามความดีทั้งปวง เพราะเมื่อบุคคลรักษาศีลได้ดีแล้ว การทำความดีอย่างอื่นๆ ย่อมจะมีตามมาได้ในภายหลัง

ซึ่งการทำบุญชนิดอื่นๆ จะมีผลมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของศีลด้วย เช่น การให้ทาน หากผู้ให้ทานมีศีลไม่บริสุทธิ์ ผลของทานก็เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าผู้ให้ทานมีศีลบริสุทธิ์ ผลของการให้ทานของเขาก็จะมีมาก หรือ ผู้เจริญกรรมฐาน ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ การเจริญกรรมฐานก็สำเร็จไม่ได้ แต่ถ้าเขาสมาทานรักษาศีลบริสุทธิ์เป็นอันดี การปฏิบัติกรรมฐานของเขาย่อมสามารถสำเร็จ ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ศีลเป็นเยี่ยมในโลก

สุภาษิตมาใน:
ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต
ตัวย่อสุภาษิต:
ขุ.ชา.เอก.๒๗/๒๘


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT