สุภาษิตที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา

<h1>กามทั้งหลาย ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีทุกข์มาก มีพิษมาก ดังก้อนเหล็กที่ร้อนจัด เป็นต้นเค้าแห่งความคับแค้น มีทุกข์เป็นผล</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
ตัวย่อ: (ขุ.เถรี. ๒๖/๕๐๓)
ตัวเต็ม: ขุททกนิกาย เถรีคาถา


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- กาม คืออะไร
- ที่ว่าไม่เที่ยงคืออย่างไร
- ที่ว่าไม่ยั่งยืนคืออย่างไร
- ที่วามีทุกข์มากคืออย่างไร
- ที่ว่ามีพิษมากคืออย่างไร
- ที่ว่าเป็นต้นเค้าแห่งความคับแค้นทั้งมวลคืออย่างไร
- ที่ว่ามีทุกข์เป็นผลคืออย่างไร


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- กามคุณ ๕
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
กาม คืออะไร
กาม คือ ความรัก ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา ในสิ่งของที่น่าใคร่น่าปรารถนา ได้แก่ กามคุณ ๕ มี รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาใฝฝันอยากจะได้อยากจะมี เป็นต้น

ที่ว่า ไม่เที่ยง คืออย่างไร
คือ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เอาแน่เอานอนไม่ได้

ที่ว่า ไม่ยั่งยืน คืออย่างไร
คือ ไม่คงทนถาวร เกิดได้ดับได้ ไม่เป็นไปตามต้องการ

ที่ว่า มีทุกข์มาก คืออย่างไร
คือ มีลักษณะเป็นทุกข์ และมีทุกข์อยู่ในตัว ดุจเชื้อโรคมีพิษในตัว

ที่ว่า มีพิษมาก คืออย่างไร
คือ สามารถทำอันตรายได้ทุกข์เมื่อ เหมือนก้อนเหล็กที่ร้อนจัด

เป็นต้นเค้าแห่งความคับแค้นทั้งมวล คืออย่างไร
คือ เป็นเหตุให้เกิดความคับแค้นใจ

ที่ว่า มีทุกข์เป็นผล คืออย่างไร
คือ ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ แก่ผู้ที่หลงติดในกามคุณเหล่านั้น ฯ{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการแตงกระทู้ธรรมชั้นเอกสุภาษิตที่ ๑ ระดับอุดมศึกษา </h3>

{getButton} $text={เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#3daf2c}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๓ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT