เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
{getButton} $text={เรื่อง กรรมฐาน ๒} $color={#009933}
๑. คำว่า สมถะ หมายถึงอะไร ?
ก. มักน้อย
ข. สันโดษ
ค. สงบใจ
ง. เห็นแจ้ง
๒. สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายสงบอะไร ?
ก. สงบกาย
ข. สงบวาจา
ค. สงบใจ
ง. ถูกทุกข้อ
๓. การเจริญวิปัสสนา เป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร ?
ก. สภาวธรรม
ข. โลก
ค. อภิญญา
ง. ไตรภพ
๔. การพิจารณาสภาวธรรมตามความเป็นจริง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ?
ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ค. อสุภะ
ง. อนุสสติ{getButton} $text={เรื่อง กาม ๒} $color={#009933}
๑. กาม มีโทษโดยรวมแก่สัตว์อย่างไร ?
ก. ทำให้ข้องอยู่ในโลก
ข. ทำให้รบราฆ่าฟันกัน
ค. ทำให้เห็นแก่ตัว
ง. ทำให้แข่งขันกันในโลก
๒. ผู้ที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ชื่อว่าหลงยึดติดในอะไร ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามตัณหา
ง. ภวตัณหา
๓. ข้อใด ไม่ใช่กิเลสกาม ?
ก. ราคะ
ข. โลภะ
ค. อิจฉา
ง. รูป
๔. กิเลสกาม หมายถึงข้อใด ?
ก. ราคะ
ข. โลภะ
ค. อิจฉา
ง. ถูกทุกข้อ
๕. วัตถุกาม หมายถึงข้อใด ?
ก. รูปสวย
ข. เสียงไพเราะ
ค. กลิ่นหอม
ง. ถูกทุกข้อ
๖. เสียงประเภทใด จัดเป็นวัตถุกาม ?
ก. เสียงสวดมนต์
ข. เสียงเพลง
ค. เสียงผรุสวาท
ง. เสียงนินทา
๗. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?
ก. กามคุณ
ข. กิเลสกาม
ค. วัตถุกาม
ง. กามฉันทะ
๘. สิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ เรียกว่าอะไร ?
ก. กามสังโยชน์
ข. กิเลสกาม
ค. วัตถุกาม
ง. กามฉันทะ{getButton} $text={เรื่อง บูชา ๒} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการบูชาแบบใดว่าเป็นเลิศ ?
ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบัติบูชา
ค. สักการบูชา
ง. พุทธบูชา
๒. อามิสบูชา หมายถึงการบูชาด้วยอะไร ?
ก. การถวายดอกไม้
ข. การถวายอาหาร
ค. การถวายศาลา
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={เรื่อง ปฏิสันถาร ๒} $color={#009933}
๑. การกล่าวต้อนรับด้วยคำไพเราะ ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?
ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบัติบูชา
ค. อามิสปฏิสันถาร
ง. ธัมมปฏิสันถาร
๒. ธัมมปฏิสันถาร หมายถึงการกระทำในข้อใด ?
ก. ต้อนรับตามสมควร
ข. ถวายดอกไม้
ค. ถวายศาลา
ง. ถวายอาหาร{getButton} $text={เรื่อง สุข ๒} $color={#009933}
๑. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?
ก. กายิกสุข
ข. เจตสิกสุข
ค. สามิสสุข
ง. นิรามิสสุข
๒. เจตสิกสุข คือสุขทางใจ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. เพราะได้ลาภลอย
ข. เพราะได้รับมรดก
ค. เพราะได้เลื่อนยศ
ง. เพราะไม่ถูกกิเลสครอบงำ
๓. อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางกาย ?
ก. ไม่มีโรค
ข. ไม่มีหนี้
ค. ไม่มีศัตรู
ง. ไม่มีกิเลส
๔. อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ?
ก. อำนาจ
ข. ทรัพย์
ค. บริวาร
ง. คุณธรรม
๕. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดเจตสิกสุข สุขทางใจ ?
ก. รู้จักพอเพียง
ข. มีการงานดี
ค. มีทรัพย์มาก
ง. มีตำแหน่งสูง{getButton} $text={เรื่อง รัตนะ ๓} $color={#009933}
๑. ชาวพุทธต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ?
ก. พระรัตนตรัย
ข. พระไตรปิฎก
ค. โอวาทปาฏิโมกข์
ง. ไตรสิกขา
๒. ผู้รู้ดีรู้ชอบและสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม หมายถึงใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระปัจเจกพุทธเจ้า
ค. พระอรหันต์
ง. พระสาวก
๓. พระธรรมคืออะไร ?
ก. คำสั่งสอน
ข. ระเบียบ
ค. คำตักเตือน
ง. กติกา
๔. ข้อใด เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ?
ก. สอนให้มีโชค
ข. สอนให้มีลาภ
ค. สอนให้ทำความดี
ง. สอนให้รวย{getButton} $text={เรื่อง อกุศลวิตก ๓} $color={#009933}
๑. ผู้ถูกกามวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?
ก. หมกมุ่นในกาม
ข. ปองร้าย
ค. คดโกง
ง. ทรมานสัตว์
๒. คนที่คิดจะทำร้ายคนอื่น เพราะถูกวิตกใดครอบงำ ?
ก. อกุศลวิตก
ข. กามวิตก
ค. พยาบาทวิตก
ง. วิหิงสาวิตก
๓. ความคิดในเรื่องใด ไม่จัดเป็นอกุศลวิตก ?
ก. กาม
ข. ปองร้าย
ค. เบียดเบียน
ง. การศึกษา{getButton} $text={เรื่อง กุศลวิตก ๓} $color={#009933}
๑. ความดำริที่จะไม่เบียดเบียนกัน เป็นกุศลวิตกข้อใด ?
ก. เนกขัมมวิตก
ข. อพยาบาทวิตก
ค. อวิหิงสาวิตก
ง. กามวิตก
๒. ความดำริที่จะไม่ปองร้ายกัน เป็นกุศลวิตกข้อใด ?
ก. เนกขัมมวิตก
ข. อพยาบาทวิตก
ค. อวิหิงสาวิตก
ง. กามวิตก{getButton} $text={เรื่อง อัคคิ ๓} $color={#009933}
๑. ผู้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟอะไรแผดเผา ?
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ตัณหา
๒. เมื่อไฟคือโทสะเกิดขึ้น จะระงับด้วยวิธีใด ?
ก. เจริญเมตตา
ข. เจริญอสุภะ
ค. เจริญปัญญา
ง. เจริญอนุสสติ
๓. รูปสวยเสียงไพเราะ ก่อให้เกิดไฟกิเลสประเภทใด ?
ก. ไฟราคะ
ข. ไฟโทสะ
ค. ไฟโมหะ
ง. ไฟริษยา
๔. คนที่ถูกไฟโทสะแผดเผา มักมีอาการเช่นไร ?
ก. โกรธง่าย
ข. หงุดหงิดง่าย
ค. อารมณ์ร้อน
ง. ถูกทุกข้อ
๕. คนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ เพราะถูกไฟกิเลสชนิดใดแผดเผา ?
ก. ไฟราคะ
ข. ไฟโทสะ
ค. ไฟโมหะ
ง. ไฟตัณหา{getButton} $text={เรื่อง อธิปไตย ๓} $color={#009933}
๑. ผู้มีอัตตาธิปไตย มีลักษณะเช่นไร ?
ก. ถือความเห็นของตน
ข. ถือความเห็นพวกพ้อง
ค. ถือความเห็นหมู่ญาติ
ง. ถือความเห็นส่วนรวม
๒. การทำงานมุ่งความถูกต้อง จัดว่ามีอธิปไตยใด ?
ก. อัตตาธิปไตย
ข. โลกาธิปไตย
ค. ธรรมาธิปไตย
ง. ประชาธิปไตย
๓. ผู้มีอัตตาธิปไตย คือถืออะไรเป็นใหญ่ ?
ก. ตนเอง
ข. พวกพ้อง
ค. หมู่ญาติ
ง. บริวาร
๔. ทำดีตามกระแสนิยมเพื่อให้ผู้อื่นยกย่องตรงกับข้อใด ?
ก. อัตตาธิปไตย
ข. โลกาธิปไตย
ค. ธัมมาธิปไตย
ง. ถูกทุกข้อ
๕. เห็นคนส่วนใหญ่ทำบุญจึงทำตาม จัดเข้าในอธิปไตยใด ?
ก. อัตตาธิปไตย
ข. โลกาธิปไตย
ค. ธัมมาธิปไตย
ง. ประชาธิปไตย
๖. ความเป็นใหญ่ ใครๆ ก็ชอบ ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ?
ก. ถือตน
ข. ถือเสียงข้างมาก
ค. ถือประชาชน
ง. ถือธรรมะ
๗. คำว่า ทำตามใจคือไทยแท้ จัดเข้าในอธิปไตยใด ?
ก. อัตตาธิปไตย
ข. โลกาธิปไตย
ค. ธัมมาธิปไตย
ง. ประชาธิปไตย
๘. ประชาธิปไตย จัดเข้าในอธิปไตยใด ?
ก. อัตตาธิปไตย
ข. โลกาธิปไตย
ค. ธัมมาธิปไตย
ง. ถูกทุกข้อ
๙. ประชาธิปไตยที่แท้จริงมุ่งประโยชน์เพื่อใคร ?
ก. คนร่ำรวย
ข. คนยากจน
ค. คนมีอำนาจ
ง. ทุกๆ คน{getButton} $text={เรื่อง ญาณ ๓} $color={#009933}
๑. คำว่า สัจจญาณ หมายถึงหยั่งรู้อะไร ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. อริยสัจ
๒. ข้อใด เป็นกิจจญาณในอริยสัจ ๔ ?
ก. รู้ความจริง
ข. รู้สิ่งที่ควรทำ
ค. รู้สิ่งที่ทำแล้ว
ง. รู้อนาคต
๓. ญาณ ๓ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. สมาธิชั้นสูง
ข. การบรรลุธรรม
ค. ปัญญาหยั่งรู้
ง. อิทธิฤทธิ์{getButton} $text={เรื่อง ตัณหา ๓} $color={#009933}
๑. ผู้อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะถูกอะไรครอบงำ ?
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ตัณหา
๒. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ?
ก. อยากร่ำรวย
ข. อยากมีรถ
ค. อยากมีโทรศัพท์
ง. อยากเป็นใหญ่
๓. ความทะยานอยาก หมายถึงข้อใด ?
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ตัณหา
๔. อยากกินอาหารรสอร่อยๆ จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ถูกทุกข้อ
๕. อยากอยู่ในตำแหน่งนานๆ จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={เรื่อง อริยสัจ ๔} $color={#009933}
๑. ไม่สบายกายไม่สบายใจชื่อว่าทุกข์ เพราะเหตุใด ?
ก. ทนได้ยาก
ข. เห็นได้ยาก
ค. รักษาได้ยาก
ง. ติดตามได้ยาก
๒. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ?
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. ตัณหา
๓. ความทะยานอยากจัดเข้าในข้อใด ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๔. ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงธรรมใด ?
ก. ปธาน ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. อริยสัจ ๔
ง. พรหมวิหาร ๔
๕. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เรียกว่าอะไร ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๖. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรละ ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๗. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หมายถึงข้อใด ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๘. ทุกข์ในอริยสัจ เกิดจากอะไร ?
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. ตัณหา
๙. อริยสัจ แปลว่าอะไร ?
ก. ความจริงอันประเสริฐ
ข. ความซื่อตรง
ค. ความแท้จริง
ง. ความไม่ผิด
๑๐. ในอริยสัจ ๔ ข้อใดควรกำหนดรู้ ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๑๑. สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ คือข้อใด ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค{getButton} $text={เรื่อง อิทธิบาท ๔} $color={#009933}
๑. อิทธิบาท ๔ กล่าวถึงข้อใดก่อน ?
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา
๒. นักเรียนผู้ต้องการจะเรียนหนังสือให้ได้ผลดี จะนำวิริยะมาใช้อย่างไร ?
ก. สร้างความพอใจที่จะเรียน
ข. ใฝ่ใจใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ
ค. พิจารณาทบทวนให้เข้าใจ
ง. ขยันศึกษาหาความรู้
๓. นักเรียนผู้ต้องการจะเรียนหนังสือให้ได้ผลดี จะนำวิมังสามาใช้อย่างไร ?
ก. สร้างความพอใจที่จะเรียน
ข. ใฝ่ใจใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ
ค. พิจารณาทบทวนให้เข้าใจ
ง. ขยันศึกษาหาความรู้{getButton} $text={เรื่อง อัปปมัญญา ๔} $color={#009933}
๑. การภาวนาข้อใด จัดเป็นอัปปมัญญา ?
ก. ไม่เจาะจง
ข. เจาะจงบุคคล
ค. เจาะจงสัตว์
ง. เจาะจงตนเอง
๒. ยินดีเมื่อเพื่อนสอบได้ จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๓. ข้อใด จัดเป็นข้าศึกของเมตตา ?
ก. ความรัก
ข. ความโลภ
ค. ความหลง
ง. ความพยาบาท
๔. วิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้อง ควรเริ่มที่ใคร ?
ก. ตนเอง
ข. มิตร
ค. ศัตรู
ง. สรรพสัตว์
๕. ขอให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์เถิด เป็นการเจริญอัปปมัญญาใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๖. สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เป็นการเจริญอัปปมัญญาใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา{getButton} $text={คิหิปฏิบัติ - มิตรเทียม ๔} $color={#009933}
๑. มิตรปฏิรูป มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. เพื่อนไม่แท้
ข. เพื่อนร่วมรุ่น
ค. เพื่อนนักเรียน
ง. เพื่อนบ้าน
๒. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. คนดีแต่พูด
ข. คนปลอกลอก
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชวนทำชั่ว
๓. คนดีแต่พูดในมิตรปฏิรูป มีลักษณะเช่นไร ?
ก. พูดมาก
ข. พูดไร้สาระ
ค. ออกปากพึ่งไม่ได้
ง. พูดเพ้อเจ้อ
๔. คนหัวประจบ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. ต่อหน้าสรรเสริญ
ข. ชวนเล่นพนัน
ค. พึ่งไม่ได้
ง. ชวนเที่ยวกลางคืน
๕. เพื่อนหน้าไหว้หลังหลอก จัดเข้าในมิตรประเภทใด ?
ก. ปอกลอก
ข. ดีแต่พูด
ค. หัวประจบ
ง. หลอกลวง{getButton} $text={คิหิปฏิบัติ - มิตรแท้ ๔} $color={#009933}
๑. มิตรแท้ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. มีอุปการะ
ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. แนะนำประโยชน์
ง. ถูกทุกข้อ
๒. มิตรมีอุปการะ มีลักษณะเช่นไร ?
ก. ป้องกันภัย
ข. ตายแทนได้
ค. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ง. รักษาความลับ
๓. เพื่อนที่ไม่ทิ้งกันในยามมีภัย จัดเข้าในมิตรแท้ประเภทใด ?
ก. มีอุปการะ
ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. แนะประโยชน์
ง. มีความรักใคร่
๔. มิตรแนะประโยชน์ ตรงกับข้อใด ?
ก. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ข. รักษาความลับ
ค. บอกทางสวรรค์
ง. ไม่ทิ้งกัน
๕. โต้แย้งคนที่พูดติเตียนเพื่อน เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. มีอุปการะ
ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. แนะประโยชน์
ง. มีความรักใคร่


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT