เก็งข้อสอบวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา
{getButton} $text={บทที่ ๑ ว่าด้วยกรรมบถ} $color={#009933}
๑. พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไร ?
ก. กรรม
ข. ปาฏิหาริย์
ค. โชคลาง
ง. วิญญาณ
๒. พระพุทธศาสนาสอนว่า สัตว์ทั้งหลายมีสุขมีทุกข์ต่างกันเพราะข้อใด ?
ก. ยศ
ข. ทรัพย์
ค. อำนาจ
ง. กรรม
๓. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดเป็นกรรม ?
ก. เจตนา
ข. อารมณ์
ค. สังขาร
ง. วิญญาณ
๔. การกระทำประกอบด้วยเจตนาเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ คือข้อใด ?
ก. กรรมบถ
ข. กุศลกรรม
ค. กุศลกรรมบถ
ง. อกุศลกรรมบถ
๕. สุคติ เป็นภูมิที่เกิดของสัตว์จำพวกใด ?
ก. มนุษย์
ข. สัตว์ดิรัจฉาน
ค. เปรต
ง. อสูรกาย
๖. คนเราเกิดมามีอายุสั้น มีโรคมาก เพราะชาติก่อนเคยทำกรรมใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ทรมานสัตว์
ค. ทำร้ายคนอื่นให้เดือดร้อน
ง. ถูกทุกข้อ
๗. ผลแห่งกรรมดีที่บุคคลตายแล้วพึงได้รับในชาติหน้า เรียกว่าอะไร ?
ก. สุคติ
ข. ทุคติ
ค. อคติ
ง. ภพชาติ
๘. สุคติ เป็นภูมิที่เกิดของสัตว์จำพวกใด ?
ก. มนุษย์
ข. สัตว์ดิรัจฉาน
ค. เปรต
ง. อสุรกาย
๙. การกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ?
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐. การกระทำทางกาย มีกี่อย่าง ?
ก. ๓ อย่าง
ข. ๔ อย่าง
ค. ๕ อย่าง
ง. ๖ อย่าง
๑๑. ทางทำความชั่วของสัตว์ทั้งหลายมีกี่อย่าง ?
ก. ๕ อย่าง
ข. ๘ อย่าง
ค. ๑๐ อย่าง
ง. ๑๒ อย่าง
๑๒. กรรมเป็นทางไปสู่ทุคติ เช่น เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน คือข้อใด ?
ก. กรรมบถ
ข. กุศลกรรม
ค. กุศลกรรมบถ
ง. อกุศลกรรมบถ
๑๓. คนเกิดมาร่างกายพิการแต่กำเนิด เพราะกรรมชนิดใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. พูดคำหยาบ


{getButton} $text={อกุศลกรรมบถ ข้อที่๑-๓} $color={#009933}
๑. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในอกุศลกรรมบถข้อที่ ๑ หมายถึงข้อใด ?
ก. คน
ข. เทวดา
ค. สัตว์
ง. คนและสัตว์
๒. กรรมเป็นทางไปสู่ทุคติ เช่น เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน คือข้อใด ?
ก. กรรมบถ
ข. กุศลกรรม
ค. กุศลกรรมบถ
ง. อกุศลกรรมบถ
๓. คนเกิดมาหน้าตาสวยงาม รูปหล่อ รูปสวย เพราะกระทำกรรมใด ?
ก. ทำบุญด้วยเงิน
ข. ไม่อิจฉาริษยา
ค. มีเมตตากรุณา
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. โลภอยากได้
ข. ทำให้เสียชีวิต
ค. ลักของคนอื่น
ง. ปองร้ายคนอื่น
๕. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำปาณาติบาต ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. คนนินทา
ง. ถูกใส่ร้าย
๖. บางคนเกิดมามีอายุสั้น เพราะชาติก่อนทำกรรมไม่ดีอะไร ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดปด
ง. พูดคำหยาบ
๗. หากต้องการมีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ควรงดเว้นกรรมใด ?
ก. พูดคำหยาบ
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดปด
ง. ฆ่าสัตว์
๘. บางคนเกิดมาอดอยากยากจนข้นแค้น เพราะชาติก่อนทำกรรมไม่ดีอะไร ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดปด
ง. พูดคำหยาบ
๙. อทินนาทาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. โลภอยากได้
ข. ทำให้เสียชีวิต
ค. ลักของคนอื่น
ง. ปองร้ายคนอื่น
๑๐. สั่งคนอื่นให้ลักทรัพย์ เป็นการทำผิดอกุศลกรรมบถใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท
๑๑. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำอทินนาทาน ?
ก. เสื่อมทรัพย์
ข. มีปัญญาเขลา
ค. มีโรคมาก
ง. เป็นคนพิการ
๑๒. การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. พยาบาท
๑๓. โรคชนิดใด มีสาเหตุเกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?
ก. โรคไต
ข. โรคหัวใจ
ค. โรคเอดส์
ง. โรคตับ
๑๔. การทำผิดกาเมสุมิจฉาจาร ส่งผลให้ชาติหน้าอย่างไร ?
ก. เกิดในสุคติ
ข. เกิดในทุคติ
ค. เกิดในพรหมโลก
ง. เกิดในเทวโลก


{getButton} $text={อกุศลกรรมบถ ข้อที่ ๔-๗} $color={#009933}
๑. การกระทำทางวาจา เรียกว่าอะไร ?
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. เจตนากรรม
๒. การทำชั่วทางวาจา มีกี่อย่าง ?
ก. ๓ อย่าง
ข. ๔ อย่าง
ค. ๕ อย่าง
ง. ๖ อย่าง
๓. พูดเท็จ ตรงกับข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. พยาบาท
ง. มุสาวาท
๔. คนพูดโกหก มีเจตนามุ่งให้เกิดผลเช่นไร ?
ก. ทำให้เข้าใจผิด
ข. ทำให้หวาดกลัว
ค. ให้แตกแยก
ง. ทำลาย
๕. ผู้มักพูดเท็จ พูดโกหก มีผลที่ได้รับคือข้อใด ?
ก. ขาดความเชื่อถือ
ข. ไม่มีคนคบ
ค. เป็นเหตุวิวาท
ง. หน้าตาหม่นหมอง
๖. ข้อใด เป็นผลกรรมของการพูดเท็จ ?
ก. โรคมาก
ข. ยากจน
ค. คนนินทา
ง. ถูกใส่ร้าย
๗. ข้อใด เป็นผลกรรมของการพูดส่อเสียด ?
ก. โรคมาก
ข. แตกจากมิตร
ค. คนนินทา
ง. ยากจน
๘. พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?
ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
๙. พูดยุยงทำให้เขาแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร ?
ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
๑๐. พูดให้คนอื่นเจ็บใจแค้นใจ เป็นแกุศลกรรมบถใด ?
ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
๑๑. คนพูดจาหยาบคาย เป็นการกระทำชั่วทางใด ?
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๑๒. พูดไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้ เรียกว่าอะไร ?
ก. มุสาวาท
ข. ปิสุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
๑๓. พูดโกหก พูดยุยง พูดคำหยาบ พูดไร้สาระ จัดเข้าในข้อใด ?
ก. กรรมบถ
ข. กุศลกรรมบถ
ค. อกุศลกรรมบถ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔. ไอ้โคโกง โคโง่ เจ้าจงลากเกวียนไปเดี่ยวนี้ เป็นคำพูดประเภทใด ?
ก. คำเท็จ
ข. คำหยาบ
ค. คำส่อเสียด
ง. คำเพ้อเจ้อ


{getButton} $text={อกุศลกรรมบถ ข้อที่ ๘-๑๐} $color={#009933}
๑. คนของคนอื่นโลภอยากได้ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?
ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ
๒. คนมีใจแค้นเคืองมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนมีนิสัยเช่นไร ?
ก. พยาบาท
ข. ปากร้าย
ค. มือไว
ง. ใจง่าย
๓. คนมีใจพยาบาท เป็นคนมีนิสัยเช่นไร ?
ก. แค้นเคือง
ข. ปากร้าย
ค. มือไว
ง. ใจง่าย
๔. คิดปองร้ายคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นอกุศลกรรมบถใด ?
ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ความพยาบาท นำไปสู่การสร้างอกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. ปิสุณวาจา
ง. ผรุสวาจา
๖. เห็นว่า บาปบุญไม่มีจริง เป็นอกุศลกรรมบถใด ?
ก. อภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ
๗. คนมิจฉาทิฏฐิ มีนิสัยอย่างไร ?
ก. โลภจัด
ข. โกรธจัด
ค. เห็นผิดเป็นชอบ
ง. อาฆาตมาดร้าย
๘. ความเชื่อที่ว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป เป็นอกุศลกรรมบถใด ?
ก. อนภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ
๙. อกุศลกรรมบถควรหลีกเลี่ยง เพราะเหตุใด ?
ก. ทำให้ตกนรก
ข. เกิดเป็นเปรต
ค. เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐. บุคคลจะตกนรก เพราะสาเหตุใด ?
ก. มักฆ่าสัตว์
ข. ประพฤติผิดในกาม
ค. มักกล่าวคำเท็จ
ง. ถูกทุกข้อ


{getButton} $text={ว่าด้วย กุศลกรรมบถ} $color={#009933}
๑. ทางทำกรรมไปสู่สุคติ เช่นเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา คือข้อใด ?
ก. กรรมบถ
ข. กุศลกรรม
ค. กุศลกรรมบถ
ง. อกุศลกรรมบถ
๒. กุศลกรรมบถ คือทางทำความดีของสัตว์ทั้งหลาย มีกี่อย่าง ?
ก. ๕ อย่าง
ข. ๘ อย่าง
ค. ๑๐ อย่าง
ง. ๑๒ อย่าง
๓. ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถ ?
ก. อนภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ
๔. กูศลกรรมบถข้อใด มุ่งสอนให้มีเมตตาต่อกัน ?
ก. ไม่ฆ่าสัตว์
ข. ไม่ลักทรัพย์
ค. ไม่พูดเท็จ
ง. ไม่พูดส่อเสียด
๕. ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?
ก. มีสุขภาพดี
ข. มีทรัพย์
ค. มีคนเชื่อถือ
ง. มีปัญญา
๖. กุศลกรรมบถข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?
ก. เว้นฆ่าสัตว์
ข. เว้นลักทรัพย์
ค. เว้นพูดเท็จ
ง. เว้นปองร้าย
๗. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดประเวณี จัดเข้าในข้อใด ?
ก. กรรมบถ
ข. กุศลกรรมบถ
ค. อกุศลกรรมบถ
ง. ถูกทุกข้อ
๘. พูดเพื่อสมานฉันท์ ต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. เว้นพูดเท็จ
ข. เว้นพูดส่อเสียด
ค. เว้นพูดคำหยาบ
ง. เว้นพูดเพ้อเจ้อ
๙. กูศลกรรมบถใดสร้างความไว้วางใจให้กับคู่ครองเรือน ?
ก. ไม่ละโมบ
ข. ไม่ผิดในกาม
ค. ไม่ปองร้าย
ง. ไม่เห็นผิด
๑๐. มโนกรรม คือการกระทำทางใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. เจตนา
๑๑. ข้อใด เป็นการทำความดีทางใจ ?
ก. อนภิชฌา
ข. อพยาบาท
ค. สัมมาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๒. การไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?
ก. อนภิชฌา
ข. อพยาบาท
ค. สัมมาทิฏฐิ
ง. สุจริตกรรม
๑๓. เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกุศลกรรมบถใด ?
ก. อนภิชฌา
ข. อพยาบาท
ค. สัมมาทิฏฐิ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔. ผู้ดำเนินชีวิตตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?
ก. ทรัพย์สมบัติ
ข. รูปสมบัติ
ค. สวรรค์สมบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๕. ข้อใด คืออานิสงส์ของศีล ?
ก. ไปสู่สุคติ
ข. บรรลุนิพพาน
ค. ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT