เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา
{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๑ ชาติกถา} $color={#009933}
๑. พระบรมโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมี ๓๐ ประการบริบูรณ์ในพระชาติใด ?
ก. เวสันดร
ข. มหาชนก
ค. สุวรรณสาม
ง. มโหสถ
๒. พระเวสสันดรหลังทิวงคต เสด็จอุบัติที่สวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
๓. เหตุที่ทำให้เทวดาจุติจากเทวโลก มีกี่อย่าง ?
ก. ๔ อย่าง
ข. ๕ อย่าง
ค. ๖ อย่าง
ง. ๗ อย่าง
๔. พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ กี่อย่าง ?
ก. ๓๒ อย่าง
ข. ๓๔ อย่าง
ค. ๓๖ อย่าง
ง. ๓๘ อย่าง
๕. ธรรมดาสตรีที่จะเป็นพุทธมารดานั้น ต้องรักษาศีลใด ?
ก. เบญจศีล
ข. อุโบสถศีล
ค. ทศศีล
ง. ปาติโมกข์ศีล
๖. ประเทศใด ตั้งอยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?
ก. เวียดนาม
ข. จีน
ค. อินโดนีเซีย
ง. อินเดีย
๗. พระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าโอกกากราช สร้างเมืองใหม่ชื่อว่าอะไร ?
ก. กบิลพัสดุ์
ข. สาวัตถี
ค. พาราณสี
ง. โกสัมพี
๘. กบิลพัสดุ์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด ?
ก. สักกะ
ข. โกลิยะ
ค. ภัคคะ
ง. วิเทหะ
๙. พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงอภิเษกสมรสกับพวกใด ?
ก. ปมิตา
ข. อมิตา
ค. มายา
ง. ยโสธรา
๑๐. พระวาจาที่ตรัสอย่างอาจหาญ เรียกว่าอะไร ?
ก. ปิยวาจา
ข. สัณหวาจา
ค. อาสภิวาจา
ง. มธุรวาจา
๑๑. สิ่งที่อุบัติพร้อมพระโพธิสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
ก. ทศชาติ
ข. สหชาติ
ค. อนุชาติ
ง. อภิชาติ
๑๒. บุคคลใด เป็นสหชาติกับพระโพธิสัตว์ ?
ก. กาฬุทายี
ข. นันทะ
ค. อนุรุทธะ
ง. อุบาลี
๑๓. ราชกุมารใด เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก. เทวทัต
ข. อชาตศัตรู
ค. อนนท์
ง. นันทะ
๑๔. สิทธัตถราชกุมาร ได้รับการถวายพระนามอีกอย่างว่าอะไร ?
ก. ทีปังกร
ข. ชินสีห์
ค. อังคีรส
ง. เมตโตย
๑๕. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้ ๗ วัน ?
ก. เปล่งอาสภิวาจา
ข. อสิตด่บสเข้าเยี่ยม
ค. ขนานพระนาม
ง. พระมารดาทิวงคต
๑๖. พิธีวัปปมงคล ตรงกับข้อใด ?
ก. แรกนาขวัญ
ข. ขนานพระนาม
ค. สรงน้ำพระ
ง. โกนจุก
๑๗. อภิเษกสมรส มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. แรกนาขวัญ
ข. ครองราชย์
ค. แต่งงาน
ง. โกนจุก
๑๘. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรส เมื่อพระชนมายุกี่ปี ?
ก. ๗ ปี
ข. ๑๖ ปี
ค. ๒๙ ปี
ง. ๓๕ ปี
๑๙. สิ่งใดที่เจ้าชายสิทธัตถะพบในระหว่างประพาสอุทยาน ?
ก. เทวทูต ๔
ข. วรรณะ ๔
ค. บริษัท ๔
ง. อริยบุคคล ๔
๒๐. เจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูตใน ๓ วาระทรงมีพระทัยเช่นใด ?
ก. เบิกบาน
ข. อยากผนวช
ค. เศร้าสลด
ง. หมดหวัง


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๒ บรรพชา} $color={#009933}
๑. บุคคลใดได้ตามเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะในวันออกผนวช ?
ก. กาฬุทายี
ข. อานนท์
ค. ฉันนะ
ง. นันทะ
๒. ในวันเสด็จออกผนวช เจ้าชายสิทธัตถะทรงพาหนะใด ?
ก. ราชรถ
ข. ม้ากัณฐกะ
ค. มงคลสมรส
ง. โคอุสกะ
๓. เข้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชา ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?
ก. คงคา
ข. เนรัญชรา
ค. อโนมา
ง. ยมุนา
๔. พระอมรินทราธิราชนำพระจุฬาโมลีไปไว้ในสวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. นามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
๕. พระมหาบุรุษครั้นผนวชแล้ว เสด็จไปศึกษาในสำนักดาบสใด ?
ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. สรทดาบส
ง. กบิลดาบส
๖. การทรมานร่างกายให้ลำบาก เรียกว่าอะไร ?
ก. ทุกรกิริยา
ข. กาลกิริยา
ค. อกาลกิริยา
ง. บุญกิริยา
๗. การบำเพ็ญเพียรด้วยการทรมานร่างกาย เรียกว่าอะไร ?
ก. กาลกิริยา
ข. อกาลกิริยา
ค. บุญกิริยา
ง. ทุกรกิริยา
๘. อัตตกิลมถานุโยค คือทำความเพียรเพื่อให้ตนเป็นเช่นใด ?
ก. ผาสุก
ข. ลำบาก
ค. พ้นทุกข์
ง. ปล่อยวาง
๙. บุคคลที่ออกบวชตามพระมหาบุรุษ เป็นกลุ่มแรกตรงกับข้อใด ?
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ยสะและสหาย
ง. ชฏิล ๓ พี่น้อง
๑๐. นางสุชาดาเห็นพระมหาบุรุษ คิดว่าเป็นผู้ใด ?
ก. พระพรหม
ข. เทวดา
ค. ฤษี
ง. ดาบส
๑๑. อาหารชนิดใด ที่นางสุชาดาถวายแก่พระมหาบุรุษ ?
ก. ข้าวยาคู
ข. ข้าวมธุปายาส
ค. ข้าวปลายเกวียน
ง. ข้าวสาลี
๑๒. สิ่งใดที่นางสุชาดานำไปถวายพระมหาบุรุษ ?
ก. ขนมกุมมาส
ข. ขนมแดกงา
ค. ข้าวมธุปายาส
ง. ขนมเบื้อง
๑๓. พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานลอยถาดทองที่แม่น้ำใด ?
ก. เนรัญชรา
ข. อโนมา
ค. คงคา
ง. ยมุนา
๑๔. หญ้าชนิดใด ที่โสตถิยพราหมณ์ได้ถวายแก่พระมหาบุรุษ ?
ก. หญ้าแห้วหมู
ข. หญ้าแพรก
ค. หญ้ามุงกระต่าย
ง. หญ้าคา
๑๕. พระมหาบุรุษตรัสรู้ ณ ภายใต้ต้นไม้ใด ?
ก. ต้นโพธิ์
ข. ต้นไทร
ค. ต้นไผ่
ง. ต้นสาละ
๑๖. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำใด ?
ก. คงคา
ข. ยมุนา
ค. อโนมา
ง. เนรัญชรา
๑๗. พระมหาบุรุษอธิษฐานว่าถ้ายังไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกขึ้น ที่ใต้ต้นไม้ใด ?
ก. ต้นสาละ
ข. ต้นโพธิ์
ค. ต้นไทร
ง. ต้นหว้า
๑๘. สถานที่ใด เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. พุทธคยา
ค. สารนาถ
ง. กุสินารา
๑๙. พระมหาบุรุษทรงชนะมารด้วยบารมี กี่ประการ ?
ก. ๑๐ ประการ
ข. ๒๐ ประการ
ค. ๔๐ ประการ
ง. ๕๐ ประการ


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๓ สัตตมหาสถาน} $color={#009933}
๑. หลังตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขกี่สัปดาห์ ?
ก. ๕ สัปดาห์
ข. ๖ สัปดาห์
ค. ๗ สัปดาห์
ง. ๘ สัปดาห์
๒. ใครทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
ก. พระอินทร์
ข. ท้าวมหาพรหม
ค. ฆฎิการพรหม
ง. สหัมบดีพรหม
๓. ดอกบัวที่อยู่ในโคลนตม เปรียบได้กับบุคคลประเภทใด ?
ก. อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ
๔. บุคคลผู้เปรียบเหมือนบัวเสมอน้ำ ตรงกับข้อใด ?
ก. อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ
๕. การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?
ก. ปฐมเทศนา
ข. ทุติยเทศนา
ค. ตติยเทศนา
ง. จตุตถเทศนา
๖. ใครได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกหลังฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. ภัททิยะ
ง. อัสสชิ


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๔ ประกาศพระศาสนา} $color={#009933}
๑. พระเถระใดเป็นรูปแรกที่บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ?
ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระวัปปะ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระมหานามะ
๒. เมื่อฟังอนัตตลักขณสูตรจบ พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
๓. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งใดว่าเป็นอนัตตา ?
ก. มาร ๕
ข. นิวรณ์ ๕
ค. เวทนา ๕
ง. ขันธ์ ๕
๔. "ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ" เป็นคำพูดของใคร ?
ก. ยสะ
ข. วิมละ
ค. สุพาหุ
ง. ควัมปติ
๕. อุบาสกคนแรก ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ คือใคร ?
ก. บิดาพระยสะ
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ง. จิตตคฤหบดี
๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อโปรดใคร ?
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. พระเจ้าพิมพิสาร
๗. พระอรหันต์ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปสวนตาลหนุ่มมีกี่องค์ ?
ก. ๑,๐๐๑
ข. ๑,๐๐๒
ค. ๑,๐๐๓
ง. ๑,๐๐๔
๘. พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปพบพระพุทธเจ้าครั้งแรก ณ สถานที่ใด ?
ก. สวนตาลหนุ่ม
ข. สวรไผ่
ค. สวนเจ้าเชต
ง. สวนมะม่วง


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๕ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ} $color={#009933}
๑. สตรีใด เป็นมารดาของอุปติสสมาณพ ?
ก. นางสารี
ข. นางโมคคัลลี
ค. นางวิสาขา
ง. นางสุชาดา
๒. ใครได้พบพระอัสสชิขณะบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ?
ก. อุปติสสะ
ข. โกลิตะ
ค. สัญชัย
ง. มักขลิ
๓. พระเถระองค์ใด ได้รับยกย่องว่าเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตร ?
ก. พระอุรุเวลกัสสปะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระอานนท์
๔. โกลิตปริพาชกเมื่อบวชในพระพุทธศาสนา ปรากฎชื่อว่าอะไร ?
ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระอัสสชิ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมคคัลลานะ
๕. พระโมคคัลลานะดับขันธปรินิพพานหลังพระสารีบุตรกี่วัน ?
ก. ๑๓ วัน
ข. ๑๔ วัน
ค. ๑๕ วัน
ง. ๑๖ วัน
๖. เจดีย์บรรจุอัฐิพระโมคคัลลานะ ตั้งอยู่ใกล้ซุ้มประตูวัดใด ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๖ ศิษย์พราหมณ์พาวรี ๑๖ คน} $color={#009933}
๑. ศิษย์ของพราหมณ์พาวรีที่ถูกส่งไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้ามีกี่คน ?
ก. ๑๓ คน
ข. ๑๔ คน
ค. ๑๕ คน
ง. ๑๖ คน
๒. มาณพใด ทูลถามว่า "โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้..." ?
ก. อชิตะ
ข. เมตเตยยะ
ค. ปุณณกะ
ง. เมตตคู
๓. พระเถระใด กลับไปแจ้งข่าวแก่พราหมณ์พาวรี ?
ก. พระอุทยะ
ข. พระโปสาละ
ค. พระโมฆราช
ง. พระปิงคิยะ


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๗ ประทานจตุตถกรรมวาจา} $color={#009933}
๑. พระเถระรูปใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นรูปแรก ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระราหุล
ค. พระฉันนะ
ง. พระราธะ
๒. พระเถระใด บวชให้ราธพราหมณ์ ?
ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระอัสสชิ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมคคัลลานะ
๓. คุณธรรมใด ของพระราธะที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ?
ก. ความกตัญญู
ข. ความอดทน
ค. ความว่าง่าย
ง. ความเลี้ยงง่าย
๔. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระปุณณมันตานีบุตร ว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. ทรงธุดงค์
ข. ทรงวินัย
ค. ใคร่การศึกษา
ง. เป็นธรรมกถึก
๕. นางพราหมณีใด เป็นมารดาของพระปุณณมันตานีบุตร ?
ก. สารี
ข. โมคคัลลี
ค. มันตานี
ง. โกสิยา


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๘ เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์} $color={#009933}
๑. พุทธบิดา หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พิมพิสาร
ข. ปเสนทิโกศล
ค. สุทโธทนะ
ง. สีหหนุ
๒. พระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่า อุฏฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย...โปรดใคร ?
ก. พระนางมหาปชาบดีโคตมี
ข. พุทธบิดา
ค. พระนางพิมพา
ง. ราหุล
๓. พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธบิดา ที่เมืองใด ?
ก. กบิลพัสดุ์
ข. เทวทหะ
ค. สาวัตถี
ง. พาราณสี
๔. นันทกุมาร เป็นโอรสของสตรีพระนางใด ?
ก. สิริมหามายา
ข. ปชาบดี
ค. ยโสธรา
ง. รูปนันทา
๕. พระนางใด บรรลุโสดาบันเพราะฟังคาถาว่า ธมฺมญฺจเร สุจริตํ...?
ก. มหาปชาบดีโคตมี
ข. พิมพา
ค. กีสาโคตมี
ง. รูปนันทา
๖. พระมารดาของราหุลกุมาร มีพระนามว่าอะไร ?
ก. สิริมหามายา
ข. ปชาบดี
ค. พิมพา
ง. รูปนันทา
๗. พระนางพิมพาฟังจันทกินนรชาดกแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
๘. "ท่านจักบวชหรือ" พระพุทธเจ้าตรัสถามพระกุมารใด ?
ก. อานนท์
ข. อนุรุทธะ
ค. นันทะ
ง. ราหุล
๙. สามเณรใด บวชด้วยวิธีรับไตรสรณคมน์เป็นรูปแรก ?
ก. ราหุล
ข. สังกิจจะ
ค. สุมนะ
ง. สุขะ
๑๐. พระเถระใด เตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธบิดา ?
ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอัสสชิ
ง. พระมหากัสสปะ
๑๑. เศรษฐีท่านใดทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเมืองสาวัตถี ?
ก. อนาถบิณฑิกะ
ข. เมณฑกะ
ค. โฆสกะ
ง. ธนัญชัย
๑๒. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๑๐ โปรดพระสาวก} $color={#009933}
๑. กษัตริย์พระองค์ใด มิใช่เจ้าศากยะ ?
ก. อานนท์
ข. ภัคคุ
ค. กิมพิละ
ง. เทวทัต
๒. กษัริตย์ทั้ง ๖ พระองค์ให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อนเพื่อต้องการละอะไร ?
ก. ความถือตน
ข. ความอวดดี
ค. ความลบหลู่
ง. ความดื้อรั้น
๓. พระเถระใด จำทรงพระวินัยปิฎกแม่นยำจนได้รับการยกย่อง ?
ก. พระกัจจายนะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระสีวลี
ง. พระอานนท์
๔. พระเถระใด มักเปล่งอุทานว่า "สุขหนอ สุขหนอ" ?
ก. พระภัททิยะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท์
ง. พระกิมพิละ
๕. ผู้ใด สมคบกับอชาตศัตรูราชกุมารทำอนันตริยกรรม ?
ก. พระเทวทัต
ข. พระโกกาลิกะ
ค. นันทมาณพ
ง. พระสุภัททะ
๖. พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระอุบาลี ว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. รัตตัญญู
ข. พหูสูต
ค. ทรงธุดงค์
ง. ทรงพระวินัย
๗. พระเทวทัตหลังทำอนันตริยกรรม ได้รับผลเช่นใด ?
ก. ถูกทุบตีจนตาย
ข. ถูกแผ่นดินสูบ
ค. ถูกจองจำ
ง. ถูกเนรเทศ
๘. พระอานนท์ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้ากี่ข้อ ?
ก. ๕ ข้อ
ข. ๖ ข้อ
ค. ๗ ข้อ
ง. ๘ ข้อ
๙. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุผู้อุปัฏฐาก ?
ก. พระอานนท์
ข. พระอุบาลี
ค. พระสีวลี
ง. พระราหุล
๑๐. พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ที่ต้นไม้ใด ?
ก. ต้นโพธิ์
ข. ต้นไทร
ค. ต้นไผ่
ง. ต้นมะม่วง
๑๑. พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์กี่เดือน ?
ก. ๑ เดือน
ข. ๒ เดือน
ค. ๓ เดือน
ง. ๔ เดือน


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จดับขันธปรินพพาน} $color={#009933}
๑. ภิกษุใด ได้รับทำนายว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า เมตโตย ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระอชิตะ
๒. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางปรารภความเพียร ?
ก. พระราหุล
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระโสณโกฬิวิสะ
๓. พระเจ้าโกรัพยะฟังธรรมุเทศ ๔ จากพระเถระองค์ใด ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระรัฐบาล
ง. พระอชิตะ


{getButton} $text={ปริเฉทที่ ๑๒ ภิกษุณี} $color={#009933}
๑. สวรรค์ชั้นใด ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดา ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
๒. พระพุทธมารดาประทับอยู่ ที่สวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี
๓. พุทธมารดาฟังพระธรรมเทศนาจบแล้ว เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
๔. พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันใด ?
ก. เข้าพรรษา
ข. ออกพรรษา
ค. เทโวโรหณะ
ง. มาฆบูชา
๕. พระนางพิมพา ทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ณ วัดใด ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๖. พระเถรีใด เป็นปฐมสาวิกา ?
ก. มหาปชาบดีโคตมี
ข. อุบลวรรณา
ค. ปฏาจารา
ง. กีสาโคตมี

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT