เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษ

<h1>เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
{getButton} $text={บบที่ ๑ วินัย} $color={#009933}
๑. หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ?
ก. รักษาศีล
ข. เจริญสมาธิ
ค. อบรมปัญญา
ง. เจริญภาวนา
๒. การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตนตามข้อใด ?
ก. ข้อห้าม
ข. กฏเกณฑ์
ค. ระเบียบ
ง. ข้อบังคับ
๓. เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ภาวนา
๔. บุคคลควรมีสิ่งใด เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ภาวนา
๕. วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีล คืออะไร ?
ก. ข้อห้าม
ข. ละกิเลส
ค. ฝึกกายวาจา
ง. ดับทุกข์
๖. ศีลแต่ละข้อ มีคำเรียกว่าอะไร ?
ก. องค์
ข. รูป
ค. สิกขาบท
ง. มาตรา{getButton} $text={บทที่ ๒ เบญจศีล} $color={#009933}
๑. ศีล ที่แปลว่า ปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
๒. ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด ?
ก. กายกับใจ
ข. วาจากับใจ
ค. กายวาจาใจ
ง. กายกับวาจา
๓. บทบัญญัติที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงอะไร ?
ก. ข้ออนุญาต
ข. ข้อห้าม
ค. ข้อบังคับ
ง. ข้อปฏิบัติ
๔. เบญจศีล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
ก. นิจศีล
ข. อนิจศีล
ค. อุโบสถศีล
ง. ถูกทุกข้อ
๕. เบญจศีล บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ?
ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. สามเณร
ง. คนทั่วไป
๖. การรักษาศีล คืออะไร ?
ก. งดเว้นข้อห้าม
ข. รักษากฎเกณฑ์
ค. ทำตามระเบียบ
ง. ปฏิบัติตามกติกา
๗. ศีลที่บัญญัติขึ้นเพื่อปลูกเมตตาจิตในสัตว์นั้น หมายถึงสัตว์จำพวกใด ?
ก. สัตว์เล็ก
ข. สัตว์ใหญ่
ค. สัตว์มีคุณ
ง. สัตว์ทุกจำพวก
๘. ผลสูงสุดในการรักษาศีล ๕ คืออะไร ?
ก. ร่ำรวย
ข. อายุยืน
ค. เกิดในสุคติภูมิ
ง. ได้เข้าถึงนิพพาน{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๑ เว้นฆ่าสัตว์} $color={#009933}
๑. ศีลข้อ ๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. สติ
๒. ความรู้สึกหวงแหนชีวิตจะเกิดขึ้นได้ เพราะรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๓. ข้อใดอนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?
ก. ทำร้ายจิตใจ
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ข้อใดจัดเข้าในลักษณะแห่งปาณาติบาต ?
ก. ฆ่า
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๕. คำว่า ทรกรรม ได้แก่ การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?
ก. เด็ก
ข. สตรี
ค. คนชรา
ง. สัตว์
๖. ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
ก. ใช้การ
ข. ผจญสัตว์
ค. นำไป
ง. เล่นสนุก
๗. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำในข้อใด ?
ก. ทำให้ตาย
ข. ทำให้ลำบาก
ค. ทำให้เจ็บ
ง. ทำให้พิการ
๘. ข้อใดไม่จัดเป็นการผจญสัตว์ ?
ก. ชนโค
ข. กัดปลา
ค. ตีไก่
ง. ขว้างนก
๙. คำว่า ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงอย่างไร ?
ก. บาดเจ็บ
ข. พิการ
ค. ลำบาก
ง. ตาย
๑๐. การกระทำใด เกี่ยวข้องกับเบญจศีลข้อที่ ๑ ?
ก. เก็บส่วย
ข. เล่นหวย
ค. งดเหล้า
ง. ฆ่าข่มขืน
๑๑. คนที่มีอายุสั้น เพราะผิดศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท
๑๒. คำว่า สัตว์มีชีวิต ตามสิกขาบทข้อที่ ๑ หมายถึงข้อใด ?
ก. คน
ข. สัตว์
ค. มดแมลง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๓. ฆ่ากันโดยบันดาลโทสะ ผิดศีลข้อ ๑ ลักษณะใด ?
ก. โดยจงใจ
ข. โดยไม่จงใจ
ค. โดยไตร่ตรอง
ง. โดยใคร่ครวญ
๑๔. การชนโค ชนไก่ กัดจิ้งหรีดจัดเป็นทรกรรมประเภทใด ?
ก. กักขัง
ข. นำไป
ค. เล่นสนุก
ง. ผจญสัตว์
๑๕. การทำให้พิการ จัดเข้าในการกระทำประเภทใด ?
ก. ฆ่า
ข. โจรกรรม
ค. ทำร้ายร่างกาย
ง. ทรกรรม
๑๖. ตัวอย่างใด จัดเข้าในทรกรรมข้อเล่นสนุก ?
ก. จุดประทัดผูกหางสุนัข
ข. กักขังนก
ค. ตีไก่
ง. ชนวัว
๑๗. ศีลข้อ ๑ บัญญัติไว้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. ความมีสติตั้งมั่น
ค. ความซื่อสัตย์
ง. ความกตัญญู{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์} $color={#009933}
๑. เบญจศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์สิน
ค. ร่างกาย
ง. จิตใจ
๒. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่าอะไร ?
ก. กรรโชก
ข. สับเปลี่ยน
ค. เบียดบัง
ง. ตระบัด
๓. ข้อใด จัดเข้าในการทำอนุโจรกรรม ?
ก. ลัก
ข. ปล้น
ค. ฉก
ง. รับสินบน
๔. พูดปดให้โอนเงิน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ขู่กรรโชก
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๕. ขายสินค้าเลียนแบบ จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ปลอม
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๖. กู้เงินไปไม่ยอมใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ลัก
ข. ฉ้อ
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๗. ข้อใดจัดเป็นโจรกรรม ?
ก. ปล้น
ข. ผลาญ
ค. รับสินบน
ง. หยิบฉวย
๘. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด ?
ก. ตระบัด
ข. ปลอม
ค. ลวง
ง. หลอก
๙. คดในข้อ งอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๑๐. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลอย่างไร ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. พิการ
ง. บ้า
๑๑. แอบเข้าไปในบ้านคนอื่น หยิบฉวยสิ่งของเขาไป เรียกว่าอะไร ?
ก. ตัดช่อง
ข. ย่องเบา
ค. ลักลอบ
ง. เบียดบัง
๑๒. แม้ทรัพย์ของตนเอง ก็ทำให้ผิดศีลข้อที่ ๒ ได้ หมายถึงข้อใด ?
ก. ลักลอบ
ข. เบียดบัง
ค. ตระบัด
ง. กรรโชก
๑๓. ติดคุกเพราะขโมยของในห้าง ต้นเหตุเกิดจากการทำผิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๑๔. คนชอบขโมยของ ควรแก้ด้วยการรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๑๕. คำว่า ทรัพย์ ในศีลข้อที่ ๒ หมายถึงทรัพย์ชนิดใด ?
ก. สังหาริมทรัพย์
ข. อสังหาริมทรัพย์
ค. ทรัพย์สมบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖. ข้อใด เป็นฉายาโจรกรรมข้อว่า ผลาญ ?
ก. ลักทรัพย์
ข. ทำลายทรัพย์สิน
ค. รับซื้อของโจร
ง. รับสินบน
๑๗. รับซื้อของขโมยมาเพื่อขายเก็งกำไร เป็นอนุโลมโจรกรรมข้อใด ?
ก. ลักลอบ
ข. ปอกลอก
ค. รับสินบน
ง. สมโจร{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิดในกาม} $color={#009933}
๑. ศีลข้อที่ ๓ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ?
ก. พูดความจริง
ข. ไม่นอกใจคู่ครอง
ค. มีเมตตา
ง. ทำงานสุจริต
๒. การประพฤติผิดประเวณี เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๓. ศีลข้อที่ ๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด ?
ก. ครอบครัว
ข. การศึกษา
ค. การเงิน
ง. การเมือง
๔. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. ยาเสพติด
๕. สามีภรรยาที่รักและชื่อตรงต่อกัน เพราะศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติปาตา เวรมณี
ข. อทินนาทานา เวรมณี
ค. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
ง. มุสาวาทา เวรมณี
๖. หญิงที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?
ก. ลูกสาว
ข. ลูกสะใภ้
ค. หลานสาว
ง. หลานสะใภ้
๗. ปัญหาสังคมด้านใด เกิดเพราะละเมิดศีลข้อที่ ๓ ?
ก. หย่าร้าง
ข. อาชญากรรม
ค. ลักขโมย
ง. ทำร้ายร่างกาย
๘. ชายต้องห้าม ได้แก่ชายประเภทใด ?
ก. นักบวช
ข. ภิกษุ สามเณร
ค. พี่เขย น้องเขย
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๔ เว้นจากการพูดปด} $color={#009933}
๑. ข้อใดเป็นความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ?
ก. โวหาร
ข. สำคัญผิด
ค. หลั้ง
ง. คืนคำ
๒. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใดบ้าง ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. กาย วาจา
๓. รู้แต่สั่นศีรษะว่าไม่รู้ เป็นความเท็จเกิดขึ้นทางใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. ถูกทุกข้อ
๔. คำพูดเช่นใด ทำให้แตกความสามัคคี ?
ก. ส่อเสียด
ข. หลอก
ค. สับปลับ
ง. กลับคำ
๕. มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกับข้อใด ?
ก. พูดให้แตกกัน
ข. พูดกลับคำ
ค. พูดเกินจริง
ง. พูดเล่นสำนวน
๖. พูดเพื่อทำลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๗. มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
ก. เล่าความเท็จ
ข. ทำเอกสารเท็จ
ค. แจ้งความเท็จ
ง. ให้การเท็จ
๘. ข้อใด จัดเป็นอนุโลมมุสา ?
ก. สับปลับ
ข. ทำเลศ
ค. เพ้อเจ้อ
ง. พลั้ง
๙. รับคำท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ?
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. โวหาร
๑๐. ผู้มีปกติไม่พูดมุสา ย่อมได้รับผลเช่นใด ?
ก. น่าเชื่อถือ
ข. อายุยืน
ค. สุขภาพดี
ง. ไม่หลงลืม
๑๑. ศีลข้อที่ ๔ ผู้รักษาต้องงดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มสุรา
๑๒. ข้าราชการถวายสัตย์แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามนั้น เรียกว่าอะไร ?
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. หลอกลวง
๑๓. หลอกให้คนหลงเชื่อว่ารู้วิชาคงกระพัน เป็นมุสาประเภทใด ?
ก. มารยา
ข. ทำเลศ
ค. เสริมความ
ง. ทำเล่ห์กระเท่ห์
๑๔. ตั้งใจจะพูดอย่างหนึ่ง แต่ปากไพล่ไปพูดอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าอะไร ?
ก. โวหาร
ข. นิยาย
ค. สำคัญผิด
ง. พลั้ง{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๕ เว้นจากดื่มสุรา} $color={#009933}
๑. ปัญหายาเสพติด สะท้อนว่าสังคมไม่รักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
๒. สุรา ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นวัตถุต้องห้ามของศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๓. ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ยาเสพติด
๔. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มสุรา
๕. ข้อใด เป็นโทษการดื่ทมสุรา ?
ก. โหดร้าย
ข. มือไว
ค. ใจเร็ว
ง. เกิดโรค
๖. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. เสียสัตว์
ง. เสียสติ
๗. ข้อใด เป็นกฏหมายเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๕ ?
ก. ห้ามฆ่าสัตว์ในวัด
ข. ห้ามดื่มสุราในวัด
ค. ห้ามขายอาวุธในวัด
ง. ห้ามเล่นพนันในวัด
๘. ดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่น เพราะเหตุใด ?
ก. ประพฤติน่าอดสู
ข. ท่อนกำลังปัญญา
ค. ก่อการวิวาท
ง. เสียสุขภาพ
๙. นโยบายรัฐปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๑๐. ข้อใดบัญญัติเป็นกฎหมายห้ามทำผิดศีลข้อที่ ๕ ในวัด ?
ก. ห้ามฆ่าสัตว์
ข. ห้ามดื่มสุรา
ค. ห้ามขายอาวุธ
ง. ห้ามเล่นการพนัน
๑๑. ศีลข้อที่ ๕ ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากเรื่องใด ?
ก. การหลอกลวง
ข. การขาดเมตตา
ค. การขาดสติ
ง. การลักขโมย
๑๒. ศีลข้อที่ ๕ เป็นหลักประกันเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์สิน
ค. ครอบครัว
ง. สุขภาพ{getButton} $text={บทที่ ๓ วิรัติ} $color={#009933}
๑. เจตนางดเว้นจากข้อห้าม อันเรียกว่า วิรัติ มีกี่อย่าง ?
ก. ๑ อย่าง
ข. ๒ อย่าง
ค. ๓ อย่าง
ง. ๔ อย่าง
๒. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นจากการประพฤติผิดศีลของใคร ?
ก. คนทั่วไป
ข. คนสมาทานศีล
ค. อริยบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
๓. หัวขโมยยังไม่สบโอกาสจึงไม่ขโมย ตรงกับข้อใด ?
ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ไม่เป็นวิรัติ
๔. การรับศีลจากพระสงฆ์ จัดเข้าในวิรัติใด ?
ก. สมาทานวิรัติ
ข. สัมปัตตวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={บทที่ ๔ เบญจธรรม} $color={#009933}
๑. หลักธรรมสำหรับประพฤติควบคู่กับศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?
ก. กัลยาณธรรม
ข. โลกธรรม
ค. มนุษยธรรม
ง. อริยธรรม
๒. ข้อใด สนับสนุนการจะรักษาศีล ๕ ให้มั่นคง ?
ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. เจตนา
ง. วิรัติ
๓. เบญจธรรมมีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ธรรม ๕ อย่าง
ข. ธรรมสำหรับคนดี
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. ธรรมสำหรับ ๕ คน
๔. ข้อใดไม่จัดเข้าในเบญจธรรม ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริโอตตัปปะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. เมตตากรุณา
๕. เบญจศีล เบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ?
ก. ตนเอง
ข. ครอบครัว
ค. ประเทศชาติ
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๑ เมตตากรุณา} $color={#009933}
๑. เบญจธรรมข้อที่ ๑ ทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใด ?
ก. เมตตาต่อกัน
ข. รักษาศีลได้มั่นคง
ค. ชื่อตรงต่อกัน
ง. มีสติรอบคอบ
๒. รู้จักช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ได้ยาก เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. ความมีสัตย์
๓. คนไม่ฆ่าสัตว์ แต่ปราศจากความสงสาร ตรงกับข้อใด ?
ก. มีศีลธรรม
ข. มีศีลแต่ขาดธรรม
ค. ขาดศีลแต่มีธรรม
ง. ขาดศีลธรรม
๔. เบญจธรรมข้อ ๑ สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. โจรกรรม
ค. ทุจริตคอรัปชั่น
ง. ยาเสพติด
๕. เบญจธรรมข้อใด ทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนต่อกัน ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. วาจาสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๖. การช่วยเหลือคนบาดเจ็บ เป็นกัลยาณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค.สัมมาชีพ
ง. สติรอบคอบ{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ} $color={#009933}
๑. สัมมาอาชีวะ ในเบยจธรรมข้อที่ ๒ หมายถึงข้อใด ?
ก. เลี้ยงชีพชอบ
ข. ตั้งใจชอบ
ค. เจรจาชอบ
ง. ดำริชอบ
๒. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความมีสัตย์
ค. ความมีสติ
ง. ความมีเมตตา
๓. การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณแผ่นดิน ขาดเบญจธรรมใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความมีสติ
ค. ความมีกรุณา
ง. ความมีสัตย์
๔. คนไม่ดื่มสุราแต่จำหน่ายสุราหนีภาษี ขาดเบญจธรรมใด ?
ก. ความเที่ยง
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความมีสติ
ง. ความมีสัตย์
๕. โครงการพระราชดำริใด สอดคล้องกับเบญจธรรมข้อที่ ๒ ?
ก. แก้มลิง
ข. แกล้งดิน
ค. ฝนหลวง
ง. เศรษฐกิจพอเพียง
๖. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดเข้าในกัลยาณธรรมข้อใด ?
ก. ความมีสติ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีเมตตา{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร} $color={#009933}
๑. เบญจธรรมข้อใด ทำให้ผู้ประพฤติไม่นอกใจคู่ครอง ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. สำรวมในกาม
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติ
๒. เบญจธรรมข้อ ๓ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ?
ก. ลูก-พ่อแม่
ข. ศิษย์-อาจารย์
ค. สามี-ภรรยา
ง. นาย-บ่าว
๓. ผู้ประพฤติตามเบญจธรรมข้อ ๓ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?
ก. ตั้งใจเรียน
ข. เคารพพ่อแม่
ค. เชื่อฟังครู
ง. ไม่เป็นคนเจ้าชู้
๔. ข้อใดเป็นโทษของการไม่สำรวมในกาม ?
ก. เสียทรัพย์
ข. เสียงาน
ค. เสียคำพูด
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ปัญหาหย่าร้างในสังคม เพราะขาดเบญจธรรมใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สำรวมในกาม
ง. ความมีสติ
๖. สามีไม่นอกใจภรรยาครองคู่อยู่จนแก่เม่า ตรงกับข้อใด ?
ก. สทารสันโดษ
ข. ปติวัตร
ค. สำรวมในกาม
ง. ถูกทุกข้อ
๗. ภรรยาตั้งใจปรนนิบัติสามี ไม่บกพร่องในหน้าที่ ตรงกับข้อใด ?
ก. สทารสันโดษ
ข. ปติวัตร
ค. สำรวมในกาม
ง. ถูกทุกข้อ
๘. สทารสันโดษ เป็นคุณสำหรับประดับชายประเภทใด ?
ก. อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
ข. แต่งงานแล้ว
ค. โสด
ง. สูงอายุ
๙. ความสำรวมในกาม เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๔ สัจจะ} $color={#009933}
๑. การประพฤติตนเป็นคนชื่อตรงไม่คดโกง เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สำรวมในกาม
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติ
๒. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. สวามิภักดิ์
ข. ซื่อตรง
ค. เที่ยงธรรม
ง. กตัญญู
๓. ความเที่ยงธรรมในเบญจธรรมข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?
ก. ตรงต่อหน้าที่
ข. ซื่อตรงต่อมิตร
ค. ภักดีต่อนาย
ง. รู้คุณท่าน
๔. การทำงานไม่ตกอยู่ในอำนาจอคติเป็นความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความกตัญญู
๕. ความมีสัตย์ สนับสนุนการรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๖. คนพูดโกหก ได้ชื่อว่าไม่ประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. ความมีสัจจะ
ง. ความมีสติ
๗. ศีลข้อที่ ๔ ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?
ก. ความมีสติ
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีเมตตา
๘. การแสดงความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. ความกตัญญู
ข. ความซื่อตรง
ค. สวามิภักดิ์
ง. ความเที่ยงธรรม
๙. ความยุติธรรมไม่มีในโลก แก้ได้ด้วยความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. ความกตัญญู
ข. ความซื่อตรง
ค. สวามิภักดิ์
ง. ความเที่ยงธรรม{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๕ ความมีสติรอบคอบ} $color={#009933}
๑. ความมีสติรอบคอบ ควรประพฤติคู่กับศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
๒. ข้อใด ชื่อว่าไม่ประมาทเลินเล่อในการทำงาน ?
ก. ขยันขวนขวาย
ข. ไม่ทอดธุระ
ค. มีความรับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ
๓. จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ต้องรักษาศีล ๕ คู่กับหลักธรรมใด ?
ก. ทาน
ข. ภาวนา
ค. ปัญญา
ง. เบญจธรรม
๔. สติสัมปชัญญะมีประโยชน์กับใครมากที่สุด ?
ก. นักเรียน
ข. ทหาร
ค. พระสงฆ์
ง. ทุกคน
๕. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. มีสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๖. คนขาดกัลยาณธรรมข้อใด ไม่สามารถรักษาศีลข้อที่ ๕ ให้บริบูรณ์ได้ ?
ก. เมตตา?
ข. ความมีสัจจะ?
ค. กามสังวร?
ง. ความมีสติ


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT