เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธ.ศ.ชั้นตรี (ระดับมัธยมศึกษา)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธ.ศ.ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ระดับมัธยมศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={บบที่ ๑ ว่าด้วยวินัย} $color={#009933}
๑. หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ?
ก. รักษาศีล
ข. เจริญสมาธิ
ค. อบรมปัญญา
ง. เจริญภาวนา
๒. การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตนตามข้อใด ?
ก. ข้อห้าม
ข. กฏเกณฑ์
ค. ระเบียบ
ง. ข้อบังคับ
๓. เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ภาวนา
๔. บุคคลควรมีสิ่งใด เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ภาวนา
๕. วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีล คืออะไร ?
ก. ข้อห้าม
ข. ละกิเลส
ค. ฝึกกายวาจา
ง. ดับทุกข์


{getButton} $text={บทที่ ๒ ว่าด้วยเบญจศีล} $color={#009933}
๑. ศีล ที่แปลว่า ปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
๒. ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด ?
ก. กายกับใจ
ข. วาจากับใจ
ค. กายวาจาใจ
ง. กายกับวาจา


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๑ เว้นการฆ่าสัตว์} $color={#009933}
๑. ศีลข้อ ๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. สติ
๒. ความรู้สึกหวงแหนชีวิตจะเกิดขึ้นได้ เพราะรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๓. ข้อใดอนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?
ก. ทำร้ายจิตใจ
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ข้อใดจัดเข้าในลักษณะแห่งปาณาติบาต ?
ก. ฆ่า
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๕. คำว่า ทรกรรม ได้แก่ การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?
ก. เด็ก
ข. สตรี
ค. คนชรา
ง. สัตว์
๖. ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
ก. ใช้การ
ข. ผจญสัตว์
ค. นำไป
ง. เล่นสนุก
๗. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำในข้อใด ?
ก. ทำให้ตาย
ข. ทำให้ลำบาก
ค. ทำให้เจ็บ
ง. ทำให้พิการ
๘. ข้อใดไม่จัดเป็นการผจญสัตว์ ?
ก. ชนโค
ข. กัดปลา
ค. ตีไก่
ง. ขว้างนก
๙. คำว่า ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงอย่างไร ?
ก. บาดเจ็บ
ข. พิการ
ค. ลำบาก
ง. ตาย
๑๐. การกระทำใด เกี่ยวข้องกับเบญจศีลข้อที่ ๑ ?
ก. เก็บส่วย
ข. เล่นหวย
ค. งดเหล้า
ง. ฆ่าข่มขืน
๑๑. คนที่มีอายุสั้น เพราะผิดศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์} $color={#009933}
๑. เบญจศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์สิน
ค. ร่างกาย
ง. จิตใจ
๒. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่าอะไร ?
ก. กรรโชก
ข. สับเปลี่ยน
ค. เบียดบัง
ง. ตระบัด
๓. ข้อใด จัดเข้าในการทำอนุโจรกรรม ?
ก. ลัก
ข. ปล้น
ค. ฉก
ง. รับสินบน
๔. พูดปดให้โอนเงิน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ขู่กรรโชก
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๕. ขายสินค้าเลียนแบบ จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ปลอม
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๖. กู้เงินไปไม่ยอมใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ลัก
ข. ฉ้อ
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๗. ข้อใดจัดเป็นโจรกรรม ?
ก. ปล้น
ข. ผลาญ
ค. รับสินบน
ง. หยิบฉวย
๘. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด ?
ก. ตระบัด
ข. ปลอม
ค. ลวง
ง. หลอก
๙. คดในข้อ งอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๑๐. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลอย่างไร ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. พิการ
ง. บ้า


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิดในกาม} $color={#009933}
๑. ศีลข้อที่ ๓ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ?
ก. พูดความจริง
ข. ไม่นอกใจคู่ครอง
ค. มีเมตตา
ง. ทำงานสุจริต
๒. การประพฤติผิดประเวณี เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๓. ศีลข้อที่ ๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด ?
ก. ครอบครัว
ข. การศึกษา
ค. การเงิน
ง. การเมือง
๔. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. ยาเสพติด
๕. สามีภรรยาที่รักและชื่อตรงต่อกัน เพราะศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติปาตา เวรมณี
ข. อทินนาทานา เวรมณี
ค. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
ง. มุสาวาทา เวรมณี
๖. หญิงที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?
ก. ลูกสาว
ข. ลูกสะใภ้
ค. หลานสาว
ง. หลานสะใภ้
๗. ปัญหาสังคมด้านใด เกิดเพราะละเมิดศีลข้อที่ ๓ ?
ก. หย่าร้าง
ข. อาชญากรรม
ค. ลักขโมย
ง. ทำร้ายร่างกาย


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๔ เว้นจากการพูดปด} $color={#009933}
๑. ข้อใดเป็นความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ?
ก. โวหาร
ข. สำคัญผิด
ค. หลั้ง
ง. คืนคำ
๒. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใดบ้าง ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. กาย วาจา
๓. รู้แต่สั่นศีรษะว่าไม่รู้ เป็นความเท็จเกิดขึ้นทางใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. ถูกทุกข้อ
๔. คำพูดเช่นใด ทำให้แตกความสามัคคี ?
ก. ส่อเสียด
ข. หลอก
ค. สับปลับ
ง. กลับคำ
๕. มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกับข้อใด ?
ก. พูดให้แตกกัน
ข. พูดกลับคำ
ค. พูดเกินจริง
ง. พูดเล่นสำนวน
๖. พูดเพื่อทำลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๗. มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
ก. เล่าความเท็จ
ข. ทำเอกสารเท็จ
ค. แจ้งความเท็จ
ง. ให้การเท็จ
๘. ข้อใด จัดเป็นอนุโลมมุสา ?
ก. สับปลับ
ข. ทำเลศ
ค. เพ้อเจ้อ
ง. พลั้ง
๙. รับคำท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ?
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. โวหาร
๑๐. ผู้มีปกติไม่พูดมุสา ย่อมได้รับผลเช่นใด ?
ก. น่าเชื่อถือ
ข. อายุยืน
ค. สุขภาพดี
ง. ไม่หลงลืม


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๕ เว้นจากดื่มสุรา} $color={#009933}
๑. ปัญหายาเสพติด สะท้อนว่าสังคมไม่รักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
๒. สุรา ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นวัตถุต้องห้ามของศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๓. ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ยาเสพติด
๔. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มสุรา
๕. ข้อใด เป็นโทษการดื่ทมสุรา ?
ก. โหดร้าย
ข. มือไว
ค. ใจเร็ว
ง. เกิดโรค
๖. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. เสียสัตว์
ง. เสียสติ
๗. ข้อใด เป็นกฏหมายเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๕ ?
ก. ห้ามฆ่าสัตว์ในวัด
ข. ห้ามดื่มสุราในวัด
ค. ห้ามขายอาวุธในวัด
ง. ห้ามเล่นพนันในวัด
๘. ดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่น เพราะเหตุใด ?
ก. ประพฤติน่าอดสู
ข. ท่อนกำลังปัญญา
ค. ก่อการวิวาท
ง. เสียสุขภาพ


{getButton} $text={บทที่ ๓ เบญจธรรม} $color={#009933}
๑. หลักธรรมสำหรับประพฤติควบคู่กับศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?
ก. กัลยาณธรรม
ข. โลกธรรม
ค. มนุษยธรรม
ง. อริยธรรม
๒. ข้อใด จัดเข้าในเบญจธรรม ๕ ประการ ?
ก. สำรวมกาย
ข. สำรวมวาจา
ค. สำรวมกาม
ง. สำรวมจิต
๓. เบญจธรรมมีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ธรรม ๕ อย่าง
ข. ธรรมสำหรับคนดี
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. ธรรมสำหรับ ๕ คน
๔. ข้อใดไม่จัดเข้าในเบญจธรรม ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริโอตตัปปะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. เมตตากรุณา


{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๑ เมตตากรุณา} $color={#009933}
๑. เบญจธรรมข้อที่ ๑ ทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใด ?
ก. เมตตาต่อกัน
ข. รักษาศีลได้มั่นคง
ค. ชื่อตรงต่อกัน
ง. มีสติรอบคอบ
๒. รู้จักช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ได้ยาก เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. ความมีสัตย์
๓. คนไม่ฆ่าสัตว์ แต่ปราศจากความสงสาร ตรงกับข้อใด ?
ก. มีศีลธรรม
ข. มีศีลแต่ขาดธรรม
ค. ขาดศีลแต่มีธรรม
ง. ขาดศีลธรรม
๔. เบญจธรรมข้อ ๑ สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. โจรกรรม
ค. ทุจริตคอรัปชั่น
ง. ยาเสพติด
๕. เบญจธรรมข้อใด ทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนต่อกัน ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. วาจาสัตย์
ง. สติรอบคอบ


{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๒ เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ} $color={#009933}
๑. สัมมาอาชีวะ ในเบยจธรรมข้อที่ ๒ หมายถึงข้อใด ?
ก. เลี้ยงชีพชอบ
ข. ตั้งใจชอบ
ค. เจรจาชอบ
ง. ดำริชอบ
๒. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความมีสัตย์
ค. ความมีสติ
ง. ความมีเมตตา
๓. การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณแผ่นดิน ขาดเบญจธรรมใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความมีสติ
ค. ความมีกรุณา
ง. ความมีสัตย์
๔. คนไม่ดื่มสุราแต่จำหน่ายสุราหนีภาษี ขาดเบญจธรรมใด ?
ก. ความเที่ยง
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความมีสติ
ง. ความมีสัตย์
๕. โครงการพระราชดำริใด สอดคล้องกับเบญจธรรมข้อที่ ๒ ?
ก. แก้มลิง
ข. แกล้งดิน
ค. ฝนหลวง
ง. เศรษฐกิจพอเพียง


{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๓ ความสำรวมในกาม} $color={#009933}
๑. เบญจธรรมข้อใด ทำให้ผู้ประพฤติไม่นอกใจคู่ครอง ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. สำรวมในกาม
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติ
๒. เบญจธรรมข้อ ๓ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ?
ก. ลูก-พ่อแม่
ข. ศิษย์-อาจารย์
ค. สามี-ภรรยา
ง. นาย-บ่าว
๓. ผู้ประพฤติตามเบญจธรรมข้อ ๓ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?
ก. ตั้งใจเรียน
ข. เคารพพ่อแม่
ค. เชื่อฟังครู
ง. ไม่เป็นคนเจ้าชู้
๔. ข้อใดเป็นโทษของการไม่สำรวมในกาม ?
ก. เสียทรัพย์
ข. เสียงาน
ค. เสียคำพูด
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ปัญหาหย่าร้างในสังคม เพราะขาดเบญจธรรมใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สำรวมในกาม
ง. ความมีสติ
๖. สามีไม่นอกใจภรรยาครองคู่อยู่จนแก่เม่า ตรงกับข้อใด ?
ก. สทารสันโดษ
ข. ปติวัตร
ค. สำรวมในกาม
ง. ถูกทุกข้อ
๗. ภรรยาตั้งใจปรนนิบัติสามี ไม่บกพร่องในหน้าที่ ตรงกับข้อใด ?
ก. สทารสันโดษ
ข. ปติวัตร
ค. สำรวมในกาม
ง. ถูกทุกข้อ


{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๔ ความมีสัตย์} $color={#009933}
๑. การประพฤติตนเป็นคนชื่อตรงไม่คดโกง เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สำรวมในกาม
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติ
๒. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. สวามิภักดิ์
ข. ซื่อตรง
ค. เที่ยงธรรม
ง. กตัญญู
๓. ความเที่ยงธรรมในเบญจธรรมข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?
ก. ตรงต่อหน้าที่
ข. ซื่อตรงต่อมิตร
ค. ภักดีต่อนาย
ง. รู้คุณท่าน
๔. การทำงานไม่ตกอยู่ในอำนาจอคติเป็นความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความกตัญญู
๕. ความมีสัตย์ สนับสนุนการรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕


{getButton} $text={เบญจธรรมข้อที่ ๕ ความมีสติรอบคอบ} $color={#009933}
๑. ความมีสติรอบคอบ ควรประพฤติคู่กับศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๒. ข้อใด ชื่อว่าไม่ประมาทเลินเล่อในการทำงาน ?
ก. ขยันขวนขวาย
ข. ไม่ทอดธุระ
ค. มีความรับผิดชอบ
ง. ข้อ ๕
๓. จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ต้องรักษาศีล ๕ คู่กับหลักธรรมใด ?
ก. ทาน
ข. ภาวนา
ค. ปัญญา
ง. เบญจธรรม
๔. สติสัมปชัญญะมีประโยชน์กับใครมากที่สุด ?
ก. นักเรียน
ข. ทหาร
ค. พระสงฆ์
ง. ทุกคน
๕. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. มีสัตย์
ง. สติรอบคอบ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads