เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา
{getButton} $text={๑. พระมหากัสสปะ} $color={#009933}
๑. ปิปผลิ เป็นชื่อเดิมของพระเถระใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระสีวลี
๒. พระมหากัสสปะเกิดที่เมืองใด ?
ก. กบิลพัสดุ์
ข. พาราณสี
ค. ราชคฤห์
ง. สาวัตถี
๓. พระมหากัสสปะเกิดในวรรณะใด ?
ก. กษิตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๔. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระมหากัสสปะ ในคุณธรรมข้อใด ?
ก. อดทน
ข. มักน้อย
ค. ขยัน
ง. มีเมตตา
๕. พระมหากัสสปะดับขันธนิพพาน เมื่ออายุกี่ปี ?
ก. ๘๐ ปี
ข. ๙๐ ปี
ค. ๑๑๐ ปี
ง. ๑๒๐ ปี
๖. บริขารใด ที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระมหากัสสปะ ?
ก. สบง
ข. จีวร
ค. สังฆาฎิ
ง. บาตร
๗. พระมหากัสสปะเป็นประธานทำสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่ ?
ก. ครั้งที่ ๑
ข. ครั้งที่ ๒
ค. ครั้งที่ ๓
ง. ครั้งที่ ๔


{getButton} $text={๒. พระอุบาลี} $color={#009933}
๑. พระอุบาลี เป็นบุตรของใคร ?
ก. ช่างย้อมผ้า
ข. ช่างตัดผม
ค. ช่างเย็บผ้า
ง. ช่างทอง
๒. พระเถระใด เคยดำรงตำแหน่งนายภูษามาลาของเจ้าศากยะ ?
ก. พระฉันนะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระกาฬุทายี


{getButton} $text={๓. พระสีวลี} $color={#009933}
๑. พระมารดาของพระสีวลี มีพระนามว่าอะไร ?
ก. ปมิตา
ข. อมิตา
ค. สุปปวาสา
ง. รูปนันทา
๒. พระเถระใด อยู่ในครรภ์ของพระมารดาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?
ก. พระอานนท์
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระอุบาลี
ง. พระสีวลี
๓. พระสีวลีเรียนกรรมฐานเบื้องต้น จากพระเถระใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระนันทะ
๔. พระสีวลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. ทรงวินัย
ข. มีลาภ
ค. มักน้อย
ง. ทรงธุดงค์


{getButton} $text={๔. พระมหากัจจายนะ} $color={#009933}
๑. พระมหากัจจายนะ เกิดที่เมืองใด ?
ก. ไพสาลี
ข. สาวัตถี
ค. พาราณสี
ง. อุชเชนี
๒. พระมหากัจจายนะ เคยรับราชการในตำแหน่งใด ?
ก. ปุโรหิต
ข. อำมาตย์
ค. อุปราช
ง. ราชทูต
๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในการอธิบายความย่อให้พิศดาร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระราหุล
ง. พระมหากัจจายนะ
๔. วรรณะทั้ง ๔ ย่อมเสมอกันด้วยกรรม ใครกล่าว ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอนุรุทธะ
๕. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหันต์ก่อนบวช ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระอานนท์
๖. กัจจายนพราหมณ์ เคยดำรงตำแหน่งปุโรหิตของใคร ?
ก. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าจัณฑปัชโชติ
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. พระเจ้าโกรัพยะ


{getButton} $text={๕. พระเขมาเถรี} $color={#009933}
๑. พระนางเขมา ได้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. ปเสนทิโกศล
ข. พิมพิสาร
ค. อุเทน
ง. จัณฑปัชโชต
๒. สตรีใดบรรลุพระอรหัตในขณะเป็นคฤหัสถ์ ?
ก. อุบลวรรณา
ข. เขมา
ค. ปฏาจารา
ง. กีสาโคตมี
๓. พระนางเขมาบรรลุพระอรหัต ในอิริยาบถใด ?
ก. ยืน
ข. เดิน
ค. นั่ง
ง. นอน
๔. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่ามีปัญญามาก ?
ก. กีสาโคตมี
ข. อุบลวรรณา
ค. เขมา
ง. ปฏาจารา


{getButton} $text={๖. พระอุบลวรรณาเถรี} $color={#009933}
๑. พระอุบลวรรณาเถรี เกิดที่เมืองใด ?
ก. พาราณสี
ข. สาวัตถี
ค. โกสัมพี
ง. อุชเชนี
๒. พระเถรีใด เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา ?
ก. อุบลวรรณา
ข. เขมา
ค. ปฏาจารา
ง. รูปนันทา
๓. พระอุบลวรรณาเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด ?
ก. มีลาภ
ข. มีฤทธิ์
ค. มีปัญญา
ง. มีความเพียร


{getButton} $text={๗. พระปฏาจาราเถรี} $color={#009933}
๑. สตรีใด เสียสติเพราะสูญเสียคนในครอบครัว ?
ก. อุบลวรรณา
ข. เขมา
ค. ปฏาจารา
ง. กีสาโคตรมี
๒. พระปฏาจาราเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. ทรงพระวินัย
ข. มีฤทธิ์
ค. มีปัญญา
ง. ทรงผ้าเศร้าหมอง
๓. พระปฏาจาราเสียสติเพราะเรื่องใด ?
ก. ลูกตาย
ข. สามีตาย
ค. พ่อแม่ตาย
ง. ถูกทุกข้อ
๔. พระปฏาจาราเถรีเห็นอะไรจึงได้บรรลุธรรม ?
ก. เปลวไฟ
ข. ซากศพ
ค. น้ำล้างเท้า
ง. เปลวแดด


{getButton} $text={๘. พระกีสาโคตมีเถรี} $color={#009933}
๑. สตรีใด เข้าใจว่ามียาที่สามารถรักษาคนตายให้ฟื้นได้ ?
ก. ปฏาจารา
ข. กีสาโคตมี
ค. เขมา
ง. ปชาบดี
๒. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านทรงผ้าเศร้าหมอง ?
ก. ปชาบดี
ข. พิมพา
ค. อุบลวรรณา
ง. กีสาโคตมี
๓. มีชื่อว่า "กีสาโคตมี" เพราะมีรูปร่างตรงกับข้อใด ?
ก. อ้วน
ข. ผอม
ค. หน้าตาดี
ง. สูงใหญ่
๔. กีสาโคตมีตามหาหมอเพื่อให้รักษาสิ่งใด ?
ก. โรคประจำตัว
ข. ลูกที่ป่วย
ค. ลูกที่ตายแล้ว
ง. สามีที่ถูกงูกัด


{getButton} $text={๙. บัณฑิตสามเณร} $color={#009933}
๑. บัณฑิตสามเณรเกิดในตระกูลอุปัฏฐาก ของพระเถระใก ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระราหุล
๒. มารดาของสามเณรใด ขณะแพ้ทองต้องการนุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ ?
ก. สังกิจจะ
ข. บัณฑิต
ค. สุมนะ
ง. สุขะ
๓. พระเถระใด เป็นอุปัชฌาย์ของบัณฑิตสามเณร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ
๔. มีบุญทำให้คนหายโง่คือสามเณรรูปใด ?
ก. บัณฑิตสามเณร
ข. สุขสามเณร
ค. สุมนสามเณร
ง. วนวาสีติสสสามเณร
๕. ผู้ที่เคยทำบุญด้วยปลาตะเพียนแดงในชาติก่อนคือใคร ?
ก. บัณฑิตสามเณร
ข. สุขสามเณร
ค. สุมนสามเณร
ง. สังกิจจสามเณร
๖. สามเณรบัณฑิต ที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะเหตุใด ?
ก. รู้ทันคน
ข. เจ้าเล่ห์
ค. ฉลาด
ง. ปัญญาทึบ
๗. ข้อใดไม่ใช่เหตุทำให้บัณฑิตสามเณรอยากปฏิบัติธรรม ?
ก. คนถากไม้
ข. คนไขน้ำ
ค. คนดัดลูกศร
ง. คนตาย


{getButton} $text={๑๐. ธัมมิกอุบาสก} $color={#009933}
๑. ธรรมิกอุบาสก เป็นชาวเมืองใด ?
ก. พาราณสี
ข. สาวัตถี
ค. โกสัมพี
ง. อุชเชนี
๒. ข้อใด เป็นอุปนิสัยของธรรมิกอุบาสก ?
ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. ฟังธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๓. หลังถึงแก่กรรม ธรรมิกอุบาสกไปเกิดในสวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมานรดี
๔. พระสูตรใด ที่ธรรมิกอุบาสกฟังจากภิกษุทั้งหลาย ?
ก. สติปัฏฐานสูตร
ข. มงคลสูตร
ค. รตนสูตร
ง. เมตตสูตร
๕. "พวกท่านจงรอก่อน" ธัมมิกอุบาสกกล่าวกับใคร ?
ก. บุตรธิดาที่ขอสมบัติ
ข. ภิกษุที่สาธยายธรรม
ค. เทวดาที่มารอรับ
ง. หมอที่มารักษา
๖. ยังไม่ตาย แต่มีเทวดามารับ คือบุคคลใด ?
ก. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ข. จิตตคฤหบดี
ค. นางวิสาขา
ง. ธัมมิกอุบาสก
๗. ธัมมิกอุบาสก ตายแล้วไปเกิด ณ สวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ดุสิต
ค. จาตุมหาราชิกา
ง. ยามา


{getButton} $text={๑๑. พระนางมัลลิกาเทวี} $color={#009933}
๑. พระนางมัลลิกาเทวี เป็นธิดาของใคร ?
ก. ช่างตัดผม
ข. ช่างทอง
ค. ช่างทำดอกไม้
ง. ช่างย้อมผ้า
๒. แคว้นใด เป็นที่อาศัยอยู่ของพระนางมัลลิกาเทวี ?
ก. สักกะ
ข. มคธ
ค. กาสี
ง. โกศล
๓. พระเทวีใด เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล ?
ก. สุมนา
ข. มัลลิกา
ค. สุปปวาสา
ง. ปมิตา
๔. พระเทวีใด ทรงแนะนำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลเลิกพิธี ?
ก. มัลลิกา
ข. สุมนา
ค. สุปปวาสา
ง. ปมิตา
๕. พระนางมัลลิกาเทวี ทรงแนะนำพระสวามีให้ถวายทานใด ?
ก. ธรรมทาน
ข. อสทิสทาน
ค. ปาฏิบุคคลิกทาน
ง. อภัยทาน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT